Akty Prawne Księstwa Styrii


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Tyrol
(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

DEKRET

o zasady funkcjonowania gospodarki na obszarze Księstwa Styrii

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Art. 1
Każdy mieszkaniec Austro-Węgier ma prawo prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Styrii. Prowadzona działalność winna być zgłoszona w Biurze d/s Gospodarki Styrii w formie informacji o chęci dzierżawy zakładu, fabryki, firmy usługowej, handlowej albo folwarku ziemskiego.

Art. 2
Każda manufaktura, zakład, fabryka lub firma winna powstać w jednym z miast, a folwark ziemski na gruntach wiejskich.

ROZDZIAŁ II Wykup Gruntów i Nabywanie Nieruchomości

Art. 3 1. Przez grunty miejskie rozumie się działki w miastach na których są usadowione zakłady, fabryki i firmy. 2. Przez grunty wiejskie rozumie się ziemie orne, łąki, pastwiska i lasy wchodzące w skład folwarków. 3. Przez nieruchomość rozumie się budynki z działką w mieście lub gruntem wiejskim.

Art. 4 1. Do wykupu dzierżawy (nabywania na własność) gruntów miejskich i wiejskich mają prawo obywatele Austro-Węgier. 2. Mieszkańcy Monarchii Austro-Węgierskiej maja prawo wykupu wyłącznie dzierżawy gruntów miejskich z zakładami lub fabrykami.

Art. 5 Sprzedaż/kupno nieruchomości dokonuje się w Kancelarii Namiestnika. Po wniesieniu stosownych opłat, nowego właściciela gruntów wpisuje się do odpowiednich ksiąg notarialnych, co stanowi potwierdzenie ich prawa własności.

Art. 6 Wartość nieruchomości określa się na : - Dwór (rezydencja wiejska) – 500 koron - Pałac – 2000 koron
- Zakład lub Fabryka (hale i budynki z działką) – 4500 koron - Folwark ziemski (budynki z gruntami) - 4500 koron

ROZDZIAŁ III Funkcjonowanie Przemysłu i Rolnictwa

Art. 7 1. Podstawą działalności przemysłowej są zakłady i fabryki, a zdolności produkcyjne określa wielkość zakładu / fabryki. 2. Dochody z zakładu lub fabryki wynika z ich zdolności produkcyjnej (wielkości) i wynosi 500 koron po uwzględnieniu kosztów produkcji, pozyskania surowców i energii oraz opłaceniu pracowników.

Art. 8 1. Podstawą gospodarki rolnej są folwarki ziemskie które prowadzą produkcję rolną. 2. Dochody z folwarków ziemskich wynikają z ich zdolności produkcyjnej (wielkości) i wynosi 500 koron po uwzględnieniu kosztów produkcji i energii oraz opłaceniu pracowników.

Art. 9 1. Zdolności produkcyjne zakładu / fabryki i folwarków ziemskich można podnieść poprzez ich rozbudowę. Koszt każdej rozbudowy to 3000 koron. 2. Każda rozbudowa zakładu / fabryki lub folwarku ziemskiego jest oznaczona jako (2,3 i itd.) i zwiększa dochód o 100%.

Art. 10 1. Zyski z zakładów i manufaktur oraz folwarków ziemskich są wolne od podatku.

ROZDZIAŁ IV Postanowienia końcowe

Art. 11 Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Graz, dn. 20.05.1917

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

DEKRET

Namiestnika Księstwa Styrii

Mając na względzie powołanie dowództwa i sztabu CK III Korpusu Austro-Węgier postanawia się o przekazaniu władzy wojskowej dowództwu III korpusu. Jednocześnie ulega likwidacji Kancelaria Wojskowa Namiestnika Księstwa Styrii.

Równocześnie, Kancelaria Cywilna Namiestnika zostaje podzielona na: Kancelarię Namiestnika obejmującą sprawy wewnętrzne księstwa i Biuro d/s Gospodarki Styrii, któremu podlegają sprawy gospodarcze.

Graz, dn. 21.05.1917

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

DEKRET

Namiestnika Księstwa Styrii

Mając na względzie potrzeby gospodarcze Księstwa Styrii postanawiamy powołać Bank Ziemski z siedzibą w Gracu, którego zadaniem będzie obsługa finansowa osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Księstwa Styrii. Działalność banku opiera się o “Regulamin Działalności Banku” zatwierdzony przez Namiestnika Styrii.

Graz, dn. 1.06.1917

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

DEKRET

Namiestnika Księstwa Styrii

Widząc potrzebę uhonorowania osób zasłużonych dla odbudowy, rozwój i działalności na rzecz pomnażania chwały Księstwa Styrii i Monarchii Austro - Węgierskiej ustanawiamy Krzyż Honoru Księstwa Styrii

Ustanowione odznaczenie wedle przedstawionego wzoru jest nadawane przez namiestnika Księstwa Styrii. Każdy namiestnik Styrii z racji pełnionego urzędu jest kawalerem Krzyża Honoru Księstwa Styrii.

Graz, dn. 19.06.1917

Namiestnik Księstwa (-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

DEKRET

Namiestnika Księstwa Styrii

Pragnąc uhonorować działania Xaverego Kłopockiego na rzecz odbudowy Monarchii Austro - Węgierskiej i Księstwa Styrii nadajemy Jego Ekscelencji
Krzyż Honoru Księstwa Styrii

Graz, dn. 6.07.1917

Namiestnik Księstwa
(-) Henryk von Gröc


(Xavery edler Kłopocki) #10

Dziękuję, Herr Landeshauptmann, będe nosił to odznaczenie z dumą!


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

PROKLAMACJA USTANOWIENIA SUWERENNEGO KSIĘSTWA STYRII

My mieszkańcy i obywatele Księstwa Styrii w trosce o naszą i potomków naszych przyszłość postanawiamy wskrzesić Księstwo Styrii jako suwerenny kraj w skład którego wchodzi terytorium Styrii, Karyntii oraz północno-wschodnia część Krainy.

Mając pełną świadomość naszej decyzji, obrawszy swych delegatów na których nałożono obowiązek wypełnienia woli naszej stanowimy, co Księstwo Styrii zachowując suwerenność wewnętrzną w nakreślonych już granicach, stanowić będzie Kraj Korony Monarchii Austro-Wegier. Zaś władztwo nad księstwem z tytułem Księcia Styrii, Karyntii i Krainy przekazujemy Jego Cesarskiej Mości Franciszkowi Józefowi II, w imieniu którego władzę w księstwie sprawować będzie Namiestnik Księcia Styrii, przez niego naznaczony.

Uroczyście podpisano i zatwierdzono na Zamku w Grazu przez wszystkich zgromadzonych delegatów obranych przez obywateli Księstwa Styrii dnia 18 sierpnia 1917 roku.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

DEKRET

Namiestnika Księstwa Styrii

W trosce o należyte funkcjonowanie Dworu Książąt Styrii ustanawia się “Fundusz Dworu” zasilany kwotą 1800 koron wypłacanych ze skarbca księstwa, a pozostający w osobistej dyspozycji Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II.

Graz, dn. 31.08.1917

Namiestnik Księstwa
(-) Henryk von Gröc


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

AKT POTWIERDZENIA OBYWATELSTWA

W oparciu o art.5. p.2 Prawa Generalnego Księstwa Styrii potwierdza się posiadanie obywatelstwa Księstwa Styrii przez Jego Cesarską i Królewską Mość Franciszka Józefa II Habsburga.

Namiestnik Księstwa Styrii
(-) Henryk von Groc

(Henryk von Groc Hrychowicz) #14

AKT POTWIERDZENIA OBYWATELSTWA

W oparciu o art.5. p.2 Prawa Generalnego Księstwa Styrii potwierdza się posiadanie obywatelstwa Księstwa Styrii przez Henryka von Groca.

Namiestnik Księstwa Styrii
(-) Henryk von Groc

(Henryk von Groc Hrychowicz) #15

Uchwała Stanów Generalnych Księstwa Styrii
w/s ratyfikacji Ugody

Stany Generalne Księstwa Styrii postanawiają dokonać ratyfikacji Ugody opublikowanej dnia 20 sierpnia 1917 roku w Wiedniu. Tym samym Stany Generalne uznaja Księstwo Styrii za kraj wchodzący w skład Monarchii Austro-Wegier i zobowiązują namiestnika księstwa do przekazania spraw zagranicznych, spraw wojskowych oraz bankowości i spraw finansów Rządowi Centralnemu Monarchii Austro-Węgierskiej.

Zatwierdzono dn. 8 października 1917 roku w Grazu

(Henryk von Groc Hrychowicz) #16

USTAWA Prawo Karne z dnia 11 października 1917

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej i jej wyłączenie.

Art. 1 Odpowiedzialność karną ponoszą wszyscy obywatele i mieszkańcu Ksiestwa Styrii oraz cudzoziemcy tu przebywający za czyny stanowiące przestępstwa określone przez niniejszą ustawę. Art, 2 Wyłączeni z odpowiedzialności karnej są: Książę Styrii Dyplomaci państw obcych posiadający immunitet dyplomatyczny. Art. 3 Nie podlega odpowiedzialności karnej ten kto działa w obronie koniecznej odpierając atak na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

Rozdział II. Zasady wymiaru kary i środków karnych

Art. 4 Sędzia wymierza kary w granicach przewidzianych przez niniejszą Ustawę dbając przy tym, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy. Art. 5 Karami wymierzanymi przez sędziego są: grzywna czasowe pozbawienie wolności (zawieszenie dostępu od forum) dożywotnie pozbawienie wolności (pozbawienie dostępu od forum) Art. 6 Środkami karnymi są: pozbawienie praw publicznych zakaz zajmowania stanowisk i urzędów pozbawienie tytułów i majątku wydalenie z kraju (banicja) Art. 7 Kary wymierzone przez sędziego uprawomocniają się po 24 godzinach od ich wydania. Art. 8 Kary grzywny winny być wpłacone na rzecz skarbu księstwa w ciągu 2 dni po uprawomocnieniu wyroku Art. 9 Niewykonalność kary grzywny we wskazanym terminie powoduje jej zamianę na karę pozbawienia wolności w stosunku 100 koron/1 dzień Art. 10 Kary pozbawienia wolności są wykonywane poprzez osadzenie w więzieniu (blokada konta użytkownika na czas pozbawienia wolności). Art. 11 Kary banicji są wykonywane poprzez wydalenie z kraju (blokada konta użytkownika)

Rozdział III. Przestępstwa i kary

Art. 12 Kto dokonuje przestępstwa pospolite (wulgaryzmy zamieszczane na forum) podlegają karze grzywny od 100 do 600 koron. Art. 13 Kto narusza dobra osobiste innych osób (umyślnie obraża, niesłuszne posądza lub oczernia) podlega każe grzywny od 200 do 1000 koron. Art. 14 Kto prowadzi działalność skierowaną przeciw porządkowi publicznemu (awanturnictwo na forum) podlega każe pozbawienia wolności od 7 do 30 dni. Art. 15 Kto publicznie (na forum) prezentuje treści pornograficzne podlega każe pozbawienia wolności do 60 dni. Art. 16 Kto narusza obowiązujące prawo (łamie zapisy Prawa Generalnego) podlega każe grzywny od 500 - 3000 koron. Art. 17 Kto przemocą lub groźba wywiera wpływ na czynności urzędowe organu władzy Księstwa Styrii podlega każe do 180 dni pozbawienia wolności. Art. 18 Kto prowadzi działalność na szkodę Księstwa Styrii podlega każe pozbawienia wolności od 30 do 120 dni oraz dożywotniemu zakazowi zajmowania stanowisk i urzędów. Art. 19 Kto kieruje lub uczestniczy w przestępczej grupie zbrojnej, której celem jest obalenie władz księstwa lub przejecie jego terytorium podlega banicji lub dożywotniego pozbawienia wolności oraz utracie posiadanych tytułów i majątku. Art. 20 Kto dopuszcza się czynnej napaści lub znieważa Księcia Styrii podlega każe grzywny do 5000 koron. Art. 21 Kto na terenie księstwa dopuszcza się czynnej napaści lub znieważenia głowy innego państwa podlega każe do 5000 koron.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

Art. 22 Zmiany w prawie karnym obowiązującym na obszarze księstwa mogą dokonać wyłącznie Stany Generalne. Art. 23 Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #17

Uchwała Stanów Generalnych Księstwa Styrii

w/s ustanowienia Święta Narodowego Księstwa Styrii

Stany Generalne Księstwa Styrii postanawiają ustanowić Święto Narodowe Księstwa Styrii, które będzie obchodzone dnia 2 maja w rocznicę Proklamacji Odrodzenia Księstwa Styrii.

Zatwierdzono dn. 16 października 1917 roku w Grazu

(Henryk von Groc Hrychowicz) #18

Uchwała Stanów Generalnych Księstwa Styrii w/s ograniczenia działalności Banku Ziemskiego w Grazu

Stany Generalne Księstwa Styrii postanawiają ograniczyć działalność Banku Ziemskiego w Grazu do obsługi rozliczeń finansowych obywateli Styrii i firm działających wyłącznie na obszarze Księstwa Styrii. Wszystkie pozostałe konta bankowe zostają zamrożone, a środki finansowe na nich zgromadzone podlegają zwrotowi ich właścicielom lub przekazane na konta w banku centralnym Monarchii Austro-Węgier.

Zatwierdzono dn. 22 października 1917 roku w Grazu

(Henryk von Groc Hrychowicz) #19

(Henryk von Groc Hrychowicz) #20

Uchwała Stanów Generalnych Księstwa Styrii w/s likwidacji Banku Ziemskiego w Grazu

Stany Generalne Księstwa Styrii postanawiają zakończyć działalność Banku Ziemskiego w Grazu poprzez jego likwidację. Obsługę finansową gospodarki księstwa i jego obywateli przekazana zostanie do Bank Centralnym Monarchii Austro-Węgier.

Zatwierdzono dn. 15 lutego 1918 roku w Grazu