Akty Prawne


(Tomisław II) #1

Akty Prawne Namiestnika Księstwa Dolnej Austrii

Tutaj znajdziecie wszystkie dokumenty wydane przez Namiestnika Księstwa Dolnej Austrii.
Baza aktów jest uzupełniana na bieżąco.


(Tomisław II) #2

Akt 1/2017

o włodarzu prowincji
§1

Włodarzem prowincji w Dolnej Austrii jest Namiestnik.
§2

Namiestnik jest reprezentantem Rady Nadzwyczajnej we prowincji.
§3
 1. Kadencja Namiestnika trwa 2 lata.
 2. Kadencja Namiestnika może być odnawiana.
§4
 1. Namiestnika powołuje i odwołuje Rada Nadzwyczajna.
 2. Namiestnika powołuje Rada Nadzwyczajna z kandydatów zaproponowanych przez Radę Prowincji.
§5

Prawa i obowiązki Namiestnika:
 1. Prawa Namiestnika:
  a) Namiestnik powołuje i odwołuje Burmistrza Miasta Wiedeń;
  b) Namiestnik wchodzi we skład Tymczasowej Rady Krajów Naddunajskich;
  c) Z urzędu jest Dowódcą II Korpusu w randze odpowiadającej randze przyznawanej przez system Austro - Węgier.
 2. Obowiązki Namiestnika:
  a) W imieniu Rady Nadzwyczajnej podpisuje ustawy krajowe;
  b) Powołuje i Odwołuje rektorów uczelni;
  c) Zarządza w imieniu Rady Nadzwyczajnym wybory/referenda;
§6

Ustawa wchodzi w dniu ogłoszenia we życie.


(Tomisław II) #3

Herb Arcyksięstwa

Akt 2/2018

Konstytucja Arcyksięstwa Austrii przed Anizą

My Wiedeńczycy, My Austriacy,

zebrani przed Bogiem i historią. W dniu dzisiejszym postanowiliśmy, po rozpadzie nie gdyś istniejącej Monarchii Austro - Węgierskiej na niezależne prowincje, kraje, ponownie zjednoczyć jądro austriackiej wielkości. W imieniu Wolnego Miasta Wiedeń i Kraju Koronnego Austria Dolna, nas przedstawiciel, syn tej ziemi, Namiestnik i Burmistrz Miasta,

ROZDZIAŁ I

ARCYKSIĘSTWO AUSTRII PRZED ANIZĄ

Art. 1.
 1. Arcyksięstwo Austrii przed Anizą, zwane dalej “Arcysięstwem” jest monarchią konstytucyjną i demokratyczną.
 2. Arcyksięstwo jest suwerennym krajem wchodzącym w skład Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 2.

 1. Arcyksięstwo składa się z ziem Dolnej Austrii oraz miasta Wiednia
 2. Stolicą Arcyksięstwa jest miasto Wiedeń.

Art. 3.

Symbolami Arcyksięstwa jest:

 • herb
 • flaga

Przedstawione w załączniku nr. 1.

Art. 4.

 1. Walutą obowiązującą na terenie Arcyksięstwa jest Korona (KOH).
 2. Językiem urzędowym w arcyksięstwa jest język polski i niemiecki.
ROZDZIAŁ II

OBYWATELE

Art. 5.

 1. Obywatelem arcyksięstwa jest osoba, która zgłosiła taką chęć i uzyskała obywatelstwo poprzez akt nadania, opublikowany w Dzienniku Praw Arcyksięstwa.
 2. Obywatelstwo nadaje i odbiera Namiestnik Arcyksięstwa w imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
 3. Utrata obywatelstwa następuje na skutek śmierć, zrzeczenie się go lub przez prawomocny wyrok sądu.

Art. 6.
Obywatelstwo Arcyksięstwa uprawnia do: uczestniczenia w życiu politycznym i społecznym na obszarze Arcyksięstwa oraz służbę w Siłach Zbrojnych Monarchii Austro - Węgierskiej.

Art. 7.
Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela Arcyksięstwa jest aktywne uczestnictwo w życiu społecznym kraju i jego obronie.

ROZDZIAŁ III

WŁADZA

Art. 8.

 1. Głową Arcyksięstwa, tak jak innych ziem monarchii jest Cesarz.
 2. Cesarz w Arcyksięstwie Austrii przed Anizą nosi tytuł Arcyksięcia Austrii.

Art. 9.

 1. Władzę ustawodawczą w Arcyksięstwie sprawują Rada Krajowa Arcyksięstwa, w skład których wchodzą wszyscy obywatele Arcyksięstwa.
 2. Rada Krajowa obraduje pod przewodnictwem Arcyksięcia Austrii, a w razie jego nieobecności Namiestnika lub Marszałka (najstarszego stażem obywatela Księstwa).
 3. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje wszystkim obywatelom Arcyksięstwa.

Art. 10

 1. Władzę wykonawczą w imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości sprawuje Namiestnik Arcyksięstwa.
 2. Namiestnika Arcyksięstwa powołuje i odwołuje Rada Krajowa na wniosek Arcyksięcia Austrii.

Art. 11.

 1. Władzę sądowniczą w Arcyksięstwie, pełni Sąd Krajowy na czele którego stoi sędzia powoływany i odwoływany przez Arcyksięcia Austrii.
 2. Od wyroków i postanowień Sadu Krajowego przysługuje odwołanie do Arcyksięcia Austrii.

Art.12.
Sprawy Zagraniczne podlegają jurysdykcji odpowiedniego ministerstwa Monarchii Austro-Węgier.

ROZDZIAŁ III

ARMIA

Art. 13.
Arcyksiążę Austrii sprawuje zwierzchnictwo nad oddziałami obrony krajowej i wojskami CK Armii stacjonującymi na obszarze Arcyksięstwa.

Art. 14.
Namiestnik Arcyksięstwa może sformować oddziału obrony krajowej służące do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Arcyksięstwa i jego granic.

ROZDZIAŁ IV

RZĄD

Art. 15.

 1. Przy Namiestniku, działa rząd tzw. Rada Rządowa
 2. Rada Rządowa odpowiada przed Radą Krajową.
 3. Rada Rządowa, składa się Namiestnika(szefa rządu), oraz 6 Ministrów:
 • Polityki Wewnętrznej - organ ds. wewnętrznych, zarządzanie policją prowincji itp.;
 • Gospodarki i Finansów - organ ds. zarządzania budżetem, finansowaniem inwestycji i zbieraniem podatków;
 • Miejskiego Planowania - organ ds. zarządzania z ramienia Namiestnika i Burmistrza Miastem Wiedeń;
 • Zdrowia, Pracy i Spraw Socjalnych - organ ds. nadzoru nad szpitalami, urzędami pracy i zabezpieczeniem socjalnym;
 • Współpracy Narodowej - organ ds. współpracy miedzy Namiestnikiem a Rządem Centralnym;
 • Wojskowości - organ ds. zarządzania wojskiem w imieniu JCiKM.
ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.16.

 1. Zmiany w Prawie Konstytucyjnym Arcyksięstwa Austrii przed Anizą dokonują Rada Krajowa większością 2/3 głosów.
 2. Nowe Prawo Konstytucyjne uchyla Akt Proklamacji Księstwa Dolnej Austrii w zakresie konstytucyjnych

Zatwierdzono dnia 23 kwietnia 1918 roku przez wszystkich zgromadzonych na Pałacu Namiestnikowskim w Wiedniu delegatów obranych przez obywateli Arcyksięstwa Austrii przed Anizą.

ZAŁĄCZNIK NR 1

FLAGA ARCYKSIĘSTWA (wersja cywilna)


FLAGA ARCYKSIĘSTWA (wersja urzędowa)HERB ARCYKSIĘSTWA