Ambasada Księstwa Sarmacji


(Robert Fryderyk) #1
Herbem wielkim Księstwa Sarmacji jest „Orzeł Biały (srebrny) z dziobem i łapami złotymi w tarczy dwudzielnej w słup, której prawa połowa jest barwy czerwonej, zaś lewa połowa barwy niebieskiej. Całość umieszczona na płaszczu gronostajowym zwieńczonym mitrą książęcą”.

Forum Centralne: http://fc.sarmacja.org
Strona Główna Kraju: http://www.sarmacja.org

Księstwo Sarmacji zostało założone 25 maja 2002 r. przez grupę pięciu obywateli Wolnego Klubu Rzeczypospolitej Polskiej (WKRP) pod kierownictwem Piotra Mikołaja, późniejszego Księcia Sarmacji. Grupa ta — pod nazwą Komisji Organizacyjnej Księstwa Sarmacji (KOKS) — powstała 5 maja 2002 r. W jej skład weszli Tomasz Goliński, Dagobert Hill, Kamil Jasion, Damian Konieczny, Piotr Mikołaj i (z KRP) Łukasz Nowicki. Księstwo Sarmacji nie miało powstać jako kolejne państwo wirtualne. Miało stanowić wirtualne terytorium WKRP, posiadające własny system gospodarczy (w owym czasie zalążki systemu gospodarczego posiadało jedynie Królestwo Dreamlandu w postaci systemu bankowego). Pozostałością tego założenia jest flaga sarmacka — będąca także flagą państwa macierzystego. WKRP był mikronacją, której celem była wyłącznie symulacja rzeczywistej polityki. Jego „terytorium” była lista dyskusyjna, na której dyskutowano o polityce — zarówno realnej, jak i wirtualnej.
Właśnie w związku z brakiem możliwości wprowadzenia wirtualnej gospodarki na drodze prawnej, zawiązana została KOKS. Swoje prace rozpoczęła od opracowania teoretycznych podstaw funkcjonowania sektora wytwórczego gospodarki Księstwa Sarmacji oraz opracowała tekst konstytucji. 28 maja 2002 r., trzy dni po formalnym powstaniu, istnienie Sarmacji zaanonsowano na liście dyskusyjnej WKRP.
Pierwszą wiadomością, jaka została ogłoszona publicznie w Księstwie Sarmacji był list inauguracyjny Księcia Sarmacji na forum dostępnym na stronach internetowych państwa w dziale „Dla Mieszkańców”. Pierwszym listem niewygenerowanym przez system informatyczny, jaki trafił na listę dyskusyjną Księstwa Sarmacji, był list powitalny Łukasza Nowickiego w dniu 26 maja 2002 r. Kilkanaście minut później Książę Sarmacji zwrócił się do powołanego przez siebie Sejmu Ustawodawczego (Tomasz Goliński, Damian Konieczny, Jan Pużyński) z wnioskiem o nadanie obywatelstwa sarmackiego pierwszym dziewięciu osobom. Przez pierwsze dni dyskusje dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania systemu gospodarczego — zatrudniania pracowników, produkowania, sprzedaży i transportu dóbr. System — System Administracji Zasobami — opierał się wówczas na tabeli aktualizowanej codziennie przez księcia w oparciu o otrzymane od przedsiębiorców informacje o tym, jakie czynności wykonywali danego dnia. Automatyczny system bankowy Banku Sarmacji funkcjonował od samego początku.
28 maja 2002 r. Książę Sarmacji zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o powołanie Superchunka na urząd sędziego. 29 maja 2002 r. zwrócił się z podobnym wnioskiem o powołanie na urząd sędziego Filipa Jurzyka. Od dnia 30 maja 2002 r. — po upływie zaledwie pięciu dni od dnia ogłoszenia powstania nowego państwa — w Księstwie Sarmacji funkcjonowały wszystkie władze — Książę, trzyosobowy Sejm oraz dwuosobowy Sąd Najwyższy. 31 maja 2002 r. powstał pierwszy koncern — Sarmacka Federacja Handlowa (SFH), której późniejszym spadkobiercą był koncern SARCO. 1 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji nadał pierwsze tytuły szlacheckie. Tytuły baronetów oraz herby otrzymali Tomasz Goliński, Damian Konieczny, Łukasz Nowicki i Superchunk.
3 czerwca 2002 r. Sejm Księstwa Sarmacji przyjął z inicjatywy Księcia Sarmacji pierwszą ustawę — Ustawę o zamówieniach publicznych. 5 czerwca 2002 r. ustanowiony został pierwszy urząd ministerialny. Tekę Ministra Rozrywki objął Krzysztof Robaczewski, a do jego zadań należało „regularne przesyłanie na listę dyskusyjną Księstwa Sarmacji materiałów o charakterze humorystycznym”. 10 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji ogłosił uruchomienie stworzonego przez siebie automatycznego systemu gospodarczego. Syriusz (System Rejestracji i Użytkowania Sarmackich Zasobów) był wówczas jedynym systemem tego typu wśród polskich państw wirtualnych. Tego samego dnia, w związku ze swoim wyjazdem, Książę Sarmacji wyznaczył pierwszego w historii regenta, powierzając baronetowi Superchunkowi sprawowanie władzy książęcej. 11 czerwca 2002 r. do sądu trafił pierwszy w historii wniosek Tomasza baroneta Golińskiego przeciwko Joannie Nagler. Sprawa dotyczyła prowadzonych przez nią zakładów sportowych. 13 czerwca 2002 r. złożony został drugi wniosek — Bartosza Burczenika przeciwko Tomaszowi baronetowi Golińskiemu o niewywiązanie się z umowy o dostarczanie węgla. W obu przypadkach Prezes SN, baronet Superchunk, wezwał strony do zawarcia ugody. Stało się tak w przypadku pierwszej sprawy, natomiast w związku z brakiem porozumienia stron druga trafiła pod obrady sądu. Tym samym, 15 czerwca 2002 r. rozpoczął się pierwszy w historii Sarmacji proces, zakończony 19 czerwca 2002 r. przyznaniem racji powodowi. Sąd upomniał pozwanego oraz ukarał go grzywną w wysokości 50 lt. Nakazał także wypłacenie powodowi 70 lt za niedostarczony węgiel oraz 140 lt odszkodowania.
17 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji ogłosił pierwsze sarmackie zamówienie publiczne. Przedmiotem przetargu było wybudowanie dyb na grodziskim rynku. Przetarg wygrał 23 czerwca 2002 r. Marek Olszewski, zostając jednocześnie szefem cechu katowskiego. 20 czerwca 2002 r. ukazał się pierwszy numer sarmackiego czasopisma — „Biuletynu Sarmackiego”, którego wydawcą został Tomasz Wachowicz, emigrant z Królestwa Cyberii. 23 czerwca 2002 r. Książę Sarmacji podsumował pierwszy miesiąc istnienia państwa. Nadał wówczas nowe tytuły szlacheckie — baronetami zostali Filip Jurzyk, Krzysztof Kowalczykowski, Joanna Kowalik, Michał Łaski, Jan Pużyński i Tomasz Wachowicz, zaś baronet Superchunk został za swą pracę w wymiarze sprawiedliwości podniesiony do godności barona. Nowo ustanowionym Złotym Orderem Zasługi odznaczeni zostali Bartosz Burczenik, Tomasz Goliński, Joanna Nagler, Krzysztof Robaczewski i Grzegorz Świderski.
2 lipca 2002 r. Sejm Księstwa Sarmacji na wniosek Księcia Sarmacji nadał w lenno ziemię Krzysztofowi baronetowi Kowalczykowskiemu (wyspę Troję na północno–zachodnim wybrzeżu Sarmacji) oraz baronowi Superchunkowi (teren na południowo–wschodnim krańcu wyspy pod lokację wsi). Powstała wówczas pierwsza, obok stolicy — Grodziska, miejscowość w Księstwie Sarmacji — wieś Trzyczaszkowo. Tego samego dnia Sejm wyraził zgodę na powołanie Michała baroneta Łaskiego na urząd Hetmana Wielkiego — dowódcy Sił Zbrojnych Księstwa Sarmacji. 5 lipca 2002 r. Książę Sarmacji oraz Prezydent Republiki Baridasu, Krzysztof Parkoła, podpisali brzemienny w skutkach traktat. Na jego mocy, Republika Baridasu została włączona do systemu bankowego i gospodarczego Księstwa Sarmacji. Obydwa państwa ustanowiły między sobą unię gospodarczą i walutową, geograficzną oraz wspólną przestrzeń prawa karnego. Ustanowiona została wspólna waluta rozliczeniowa — wirtual — o wartości równej walutom narodowym. Sojusz odegrał znaczącą rolę wśród polskich mikronacji w roku 2002, ściśle współpracując z Królestwem Dreamlandu. 20 lipca 2002 r. rozpoczęły się pierwsze w Księstwie Sarmacji wybory do Sejmu. Trzydziestu obywateli sarmackich dokonywało wówczas wyboru między dwiema zgłoszonymi kandydaturami — Tomasza baroneta Golińskiego i Michała baroneta Łaskiego. Rozstrzygnięcie zostało ogłoszone 25 lipca 2002 r. Pierwszym posłem pochodzącym z wyboru został Michał baronet Łaski, uzyskując osiem głosów na ogólną liczbę czternastu głosów oddanych. 25 lipca 2002 r. ustanowiony został także pierwszy prawdziwy urząd ministerialny w Księstwie Sarmacji. Tekę podskarbiego (ministra finansów i gospodarki) objął Robert Janusz von Thorn. W związku z drugim miesiącem istnienia Sarmacji, książę nadał nowe tytuły szlacheckie. Tytuły baronetów otrzymali Bartosz Burczenik i Robert Janusz von Thorn. Tomasza baroneta Golińskiego i Łukasza baroneta Nowickiego podniesiono do godności baronów. Złotymi Orderami Zasługi odznaczono Cocacolatla, Filipa baroneta Jurzyka, Jana Kalińskiego, Krzysztofa baroneta Kowalczykowskiego i Michała baroneta Łaskiego. 26 lipca 2002 r. nadano pierwsze stopnie wojskowe. Hetman, Michał baronet Łaski, otrzymał stopień generała. Baroneci Bartosz Burczenik i Łukasz Nowicki otrzymali stopnie majora. 27 lipca 2002 r. z inicjatywy Michała baroneta Łaskiego powstała Izba Zasłużonych Sarmatów — pełniąca wówczas funkcję herbarza szlachty i arystokracji oraz rejestru utytułowanych osób i jednocześnie leksykonu biograficznego najbardziej zasłużonych mieszkańców Księstwa Sarmacji.
31 lipca 2002 r. wprowadzono pierwsze poważne zmiany do systemu automatycznej gospodarki Syriusz. Przedsiębiorstwa produkujące w ramach sektora wytwórczego zobowiązane zostały do wykorzystywania energii elektrycznej oraz usług oczyszczania w procesie produkcji. Wprowadzono także obowiązek żywienia dla pracowników. Tego samego dnia ustanowiono kolejny urząd ministerialny — marszałka wielkiego (ministra spraw wewnętrznych i sprawiedliwości). Urząd marszałka wielkiego oraz funkcję rzecznika rządu powierzono Krzysztofowi baronetowi Kowalczykowskiemu. 3 sierpnia 2002 r. Cocacolatl uruchomił pierwszą w polskim wirtualnym świecie giełdę towarów i papierów wartościowych CStocks, działającą na rzeczywistych zasadach. 4 sierpnia 2002 r. Księstwo Sarmacji razem z Republiką Baridasu i Królestwem Chanlandii ratyfikowało traktat o Radzie Polskich Państw Wirtualnych (RPPW), który zastąpił dotychczas obowiązującą dwustronną umowę międzynarodową Księstwa Sarmacji z Republiką Baridasu. Na mocy traktatu do unii gospodarczej i walutowej, geograficznej oraz przestrzeni prawa karnego dołączyło nowe państwo. RPPW określała kursy walut narodowych względem wspólnej waluty — wirtuala, określała także podstawy funkcjonowania systemu automatycznej gospodarki Syriusz.
Tak to się wszystko zaczęło i trwa do dnia dzisiejszego. Dzisiejsze Księstwo Sarmacji składa się z czterech samorządów — Kraju Korony, czyli Królestwa Baridasu (oba kraje od nieco ponad dekady są w unii), i trzech prowincji: Królestwa Sclavinii, Starosarmacji oraz Królestwa Teutonii. Ustrój Księstwa Sarmacji kształtuje się następująco: głową państwa jest Książę (obecny zasiada na tronie od ponad trzech lat, i został wybrany Księciem w wyniku wolnej elekcji); Sejm Wielki ma charakter walny i mogą w nim zasiadać wszyscy chętni obywatele Księstwa, którzy mają nie mniej niż 10 punktów aktywności — obecnie jest 22 posłanek i posłów; Rada Ministrów jest powoływana na wniosek wyłanianego w bezpośrednich wyborach Kanclerza (pierwsze takie bezpośrednie wybory odbyły się w Sarmacji w listopadzie 2016 roku); władzę sądowniczą sprawuje Trybunał Koronny (obecnie zasiada w nim 5 asesorów oraz JKM). Uprawnienia do prowadzenia polityki zagranicznej ma Książę, uprawnienia do prowadzenia polityki wewnętrznej ma Rada Ministrów.

(Robert Fryderyk) #2

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że minął czas zgłoszeń pretendentów do sarmackiego tronu. Jego Książęca Wysokość Regent dokonał rejestracji następujących kandydatów (alfabetycznie):

  • Ahabejż, Sereus von
  • Arped-Friedman, Konrad Jakub
  • Gustolúpulo, Paviel
  • Heach-Romański, Roland
  • Hergemon, Wojciech
  • Thorn, Robert von
  • Witcher, Yennefer von

W międzyczasie jeden z kandydatów - Gaulaiter Kakulski - wycofał się z elekcji.

Głosowanie jest zaplanowane na okres 26-28 grudnia 2017 roku. Odbywa się ono w myśl ordynacji STV IRV (single transferable vote w odmianie instant runoff vote). Podczas głosowania elektorzy dokonują na karcie do głosowania uporządkowania kandydatów w taki sposób, że wskazują ich w kolejności od najbardziej pożądanego, do pożądanego najmniej. Po jednej rundzie głosowania następuje kilka serii liczenia głosów, w czasie których kolejno odpadają kandydaci, którzy uzyskają w danej rundzie najmniejszą liczbę głosów pierwszej preferencji. Zgromadzone przez nich głosu są przekazywane następnie odpowiednio na kandydatów z kolejnych miejsc preferencji. Liczenie głosów trwa do momentu, aż jeden z kandydatów uzyska 50%+1 ogólnej puli głosów (dziś wynosi ona 243 głosy, może się jeszcze trochę zmienić do dnia głosowania).

Pozdrawiam,


(Borys Targersdorf) #3

Taki poważny kandydat się wycofał? :wink:

Ekscelencjo
Życzę Księstwu Sarmacji dobrego Księcia


(Robert Fryderyk) #4
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Książęca Komisja Wyborcza podjęła w dniu dzisiejszym decyzję o przełożeniu zaplanowanego na dni 26-28.12.2017 głosowania na dni 5-7 .01.2018. Tym samym wybór Księcia Sarmacji i Króla Królestwa Baridasu nieco odsunął się w czasie.
Warto również poinformować o tym, że w dniu dzisiejszym Trybunał Koronny zamknął rozprawę toczącą się w postępowaniu kontrolnym względem skargi na legalność postanowienia JKW Regenta o zarządzeniu elekcji. Społeczeństwo oczekuje na werdykt składu orzekającego, który został zapowiedziany na “za parę dni”. Efekty wyroku Trybunały mogą być, generalnie, dwa. 1) postanowienie zostanie utrzymane i elekcja odbędzie się we wskazanym wyżej terminie, 2) postanowienie zostanie uchylone i będzie wymagane ponowne jego zarządzenie, co może spowodować dalsze odłożenie elekcji w czasie.
Pozdrawiam,

(Robert Fryderyk) #5
Szanowni Państwo!
Drodzy Przyjaciele!
Przebywam w Monarchii w roli wyjątkowej i wymagającej. I dziś, właśnie jako ambasador Księstwa Sarmacji, chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na rozpoczęty Nowy Rok. Niech 2018 nie będzie gorszy od minionego, niech Kraj rośnie w siłę, rozwija się, staje się jeszcze ważniejszym i istotniejszym graczem na międzynarodowej arenie. Niech Was i Monarchii nie opuszcza dobry duch, aktywność i szczęście. Natomiast każdemu z Was życzę szczęścia, miłości i ciepła, i samych wspaniałych sukcesów tu ale i w życiu realnym. Najlepszego przyjaciele!

Pozdrawiam Was serdecznie.


(Robert Fryderyk) #6

Szanowni Państwo!

Dosłownie przed kilkoma minutami rozpoczęło się głosowanie w elekcji Księcia Sarmacji. Głosowanie potrwa do niedzieli, 7 stycznia, do godziny 21:00. W lokalu wyborczym można na bieżąco sprawdzić frekwencję. Uprawnione do głosowania są 82 osoby, które łącznie dysponują 249 głosami.

Pozdrawiam serdecznie,
hrabia Robert von Thorn
Ambasador


(Robert Fryderyk) #7

Szanowni Państwo,

dziś około godziny 21:00 spodziewane jest podanie przez Książęcą Komisję Wyborczą nieoficjalnych wyników elekcji Księcia Sarmacji. Głosowanie kończy się o tej godzinie, zapewne parę minut później nastąpi podanie wstępnych wyników.

Zainteresowanych zapraszam do udziału w spotkaniu. Widzimy się na IRC #Sarmacja w sieci mizure.

Z poważaniem,
hrabia Robert von Thorn
Ambasador


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Wasza Książęca Mość
Gratuluję objęcia trony Księstwa Sarmacji.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #9

Dołączam się do gratulacji Ekscelencji Premiera


(Patryk I Labacki) #10

Gratuluje JKW objęcia tronu Księstwa Sarmacji.
Jestem pewien że za panowania JKW Sarmacja będzie się rozwijać :slight_smile:


(Erik Blume) #11

Wasza Książęca Mość! Gratulacje z powodu przejęcia tronuSarmacji!!!


(Robert Fryderyk) #12

Drodzy Przyjaciele!

Nadszedł smutny czas pożegnania z Wiedniem. Moja misja na stanowisku Ambasadora Księstwa Sarmacji w Monarchii dobiegła końca. W dniu dzisiejszym złożyłem rezygnację z pełnionego stanowiska. Czas spędzony tu z Wami pokazał mi, że Sarmacja ma wielu przyjaciół, o których trzeba szczególnie zadbać. Wziąłem sobie tę lekcję do serca. Ufam, że moja misja stała się fundamentem, na którym zbudujemy trwałe i ciekawe partnerstwo równych sobie podmiotów. Przyjaźń między naszymi krajami dopiero się rozpoczęła, a już jej ogień płonie pięknie. Niech tak będzie dalej!

Dziękuję Wam za gościnę, dziękuję za ciepłe słowa i przyjęcie. Nie mówię żegnam - powiem do widzenia! Na pewno bowiem będę chciał Wiedeń odwiedzić a i Was zapraszam do Grodziska.

Niech Wam się wiedzie! Niech żyją Cesarsko-Królewskie Austro-Węgry! Wiwat!

Pozdrawiam serdecznie,
Robert von Thorn


(Laurencjusz MaHi at Atera) #13

Wasza Cesarska Mość!
Szanowni Mieszkańcy!

W imieniu Jego Książęcej Mości Roberta von Thorn, który przybrał imię Robert Fryderyk mam zaszczyt poprzez Ambasadę przekazać zaproszenie na uroczystości koronacji na #sarmacja, o godzinie 19.00.

a Koronacja Węgry

Z wyrazami szacunku,
(-) Laurencjusz MaHi at Atera

z up. Księcia Wicekról Baridasu

(Robert Fryderyk) #14

Przyjaciele!

Niestety los bywa okrutny. Koronację zmuszeni jesteśmy przełożyć.


(Borys Targersdorf) #15

Wasza Książęca Wyskoaść

Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. :wink:


(Rihanna Aureliuš-Sedrovski) #16

Wasza Cesarska i Królewska Mość!
Szanowni Mieszkańcy!

Mam zaszczyt w imieniu Jego Książęcej Mości Roberta Fryderyka poprzez Ambasadę przekazać zaproszenie na uroczystości koronacji na #sarmacja, która odbędzie się dnia 10 lutego o godzinie 19.00. Zarówno Jego Książęcą Mość jak i Sarmatów będzie cieszyć widok naszych przyjaciół z Monarchii Austro-Węgierskiej zgromadzonych na koronacji.

Z wyrazami szacunku,

Rihanna Aureliuš-Sedrovski

Legat Koronny Księstwa Sarmacji

(Franciszek Leopold I) #17

Ekscelencjo Legat!
W imieniu władz i mieszkańców Monarchii dziękuję uprzejmie za zaproszenie.
Proszę zapewnić JXM Roberta Fryderyka że delegacja austrowęgierska zjawi się niezawodnie na uroczystościach.
Z wyrazami estymy -
JW Xavery Franciszek Edler Kłopocki

Z woli Najjaśniejszego Pana Regent Monarchii Austro-Węgierskiej


(Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser) #18
BIULETYN SARMACKI
NR 1

W dniu 16 maja JKM Robert Fryderyk zarządził wybory kanclerskie VI kadencji (klik). Do wyborów przystąpiło dwóch kandydatów. Książeca Komisja Wyborcza 25 maja zarejestrowała 2 kadydatów. Byli to JO Rihanna Aurelius-Sedrovski oraz JW Konrad Jakub Arped-Friedman. W trakcie kampanii aktywniejszą okazała się JO Rihanna Aurelius-Sedrovski, co ukazało się w wynikach pierwszej tury wyborów kanclerskich. JO Rihanna Aurelius-Sedrovski uzyskała 46,85% głosów, gdy JW Konrad Jakub Arped-Friedman jedynie 35,58%(klik). Jednakże nie wystarczyło to w świetle sarmackiej legislatywy, do tego, aby kandydatka wygrała wybory z automatu i została przeprowadzona druga tura. Jednakże w drugiej turze program przedstawił również JW Konrad Jakub Arped-Friedman. Udało mu się przekonać na swoją stronę część z wyborców JO Rihanny i w związku z tym wygrał drugą turę uzyskując 48,43% poparcia, kiedy kontrkandydatka uzyskała wynik 39,46%. W związku z tym, JW Konrad Jakub Arped-Friedman został po raz czwarty już kanclerzem Księstwa Sarmacji (klik). Złośliwi twierdzą, iż bardzo mocno do zmiany w wynikach przyczyniła się również publikacja ustawy o płodności, której to efektów było ciekawe społeczeństwo (klik).

Poza wyborami kanclerskimi w dniach 17-19 czerwca odbyło się również referendum dotyczące zmiany w konstytucji. Dotyczyło ono zwiększenia suwerenności narodu poprzez możliwość odwołania Księcia Sarmacji na drodze referendum (klik). Duży odsetek społeczności, bo aż 64,91% opowiedziało się za wejściem ustawy konstytucyjnej w życie, natomiast jedynie 24,56% było przeciwnych zmianie. Oddano również sporo głosów pustych - osób wrzucających głos pusty było 10, łącznie mieli oni siłę 27 głosów (klik); (Przypominamy w tym miejscu, że w Księstwie Sarmacji obowiazują głosy ważone). Niedługo w Księstwie odbędzie się również kolejne referendum (zaplanowane na dni 24-26 czerwca) dotyczące wyboru kanclerza - a dokładniej przejścia z systemu wyborów powszechnych, do systemu parlamentarno-gabinetowego(klik).

DODATEK: Referendum zakończyło się przed datą publikacji artykułu, za opóźnienia przepraszamy. Możemy jednak już podać wyniki, więc nie będziemy trzymać w niepewności. Obywatele opowiedzieli się przeciwko przejściu z systemu powszechnego na parlamentarno-gabinetowy (klik).

Stosunkowo niedawno odbyła się również inkorporacja Królestwa Hasselandu do Księstwa Sarmacji - o której pewnie słyszał już cały mikroświat. Nasi nowi przyjaciele wspaniale odnajdują się w nowej sytuacji oraz pokazują nam swoje możliwości. W dniu 9 czerwca Hasselandczycy uchwalili swoją pierwszą konstytucję która z pewnością pozwoli im lepiej odnaleźć się w nowych realiach.(klik) Nadal trwa personalizacja Królestwa w Księstwie, jednym z poczynionych kroków było założenie miasta Angemont w systemie informatycznym KS. Udało się również nowym obywatelom Księstwa przyciągnąć do swojego samorządu nowych mieszkańców, którzy miejmy nadzieję zwiążą się z nami na dłużej. Jednym z ważniejszych kroków podjętych przez władze było mianowanie na Menedżera Angemontu Erika Hocha, stosunkowo młodego obywatela Księstwa Sarmacji i Królestwa Hasselandu.(klik)

Last but not least - jak co sezon Sarmacka Liga Piłkarska ogłasza nabór na menedżerów. Obecnie trzy kluby czekają na swoich trenerów. Więcej informacji pod tym linkiem - 11081[/img]/5]klik.


(Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser) #19
BIULETYN SARMACKI
NR 2

Szóstego sierpnia poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów na kanclerza oraz do sejmu w Księstwie Sarmacji. Nowym Kanclerzem został Erik Otto von Hohenburg. Jest to młody obywatel, który do rządu powołał ministrów z podobnym stażem w mikronacjach. Tym samym obecny rząd jest prawdopodobnie jednym z najmłodszych w historii Księstwa.

Z kolei w wyborach do Sejmu o pięć mandatów rywalizowało pięć komitetów, z czego trzy jednoosobowe. Ostatecznie godność posłów uzyskali - trzech posłów partii Jedna Sarmacja: JKW Książę-senior Helwetyk Romański (znany także jako Piotr Mikołaj), JKW Książę-senior Tomasz Ivo Hugo, Konrad Jakub Arped-Friedman, jeden mandat uzyskał komitet wyborczy kanclerza (posłem został więc sam kanclerz) i jeden mandat przypadł niżej podpisanemu, który startował z ramienia Partido Tropicano del Dictatore Más Grande y Sabio.

Od północy w Księstwie Sarmacji panuje regencja związana z wakacjami Jego Książęcej Mości. Do pierwszego września funkcję regenta będzie pełnił Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, czyli niżej podpisany. Warto wspomnieć, że nie jest to jedyny obecnie regent w Księstwie. Regencja panuje bowiem też w Teutonii, którą po abdykacji JKW Andrzeja Fryderyka zarządza Wojciech Hergemon. Formalnie będzie on sprawował ten urząd aż do zebrania się Rady Elektorów, która wybierze nowego króla, jednak ze względu na toczące się w Teutonii rozmowy dotyczące zmiany ustroju nie wiadomo, czy do wyboru rzeczywiście dojdzie.


(Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser) #20

Wasza Cesarska i Królewska Mość,

W imieniu Jego Książęcej Mości, Księcia Sarmacji, serdecznie gratuluję WCiKM oboru na tron Austro-Węgier. W chwili kiedy kolejne mikronacje spotykają się z kryzysami aktywności, Wasze państwo pokazuje, że wystarczy wysiłek wiernych obywateli, by zdawałoby się nieuchronny upadek, został zahamowany. Niewątpliwie nie obejmuje WCiKM władzy w łatwym dla Austro-Węgier momencie, wierzymy jednak, że poprowadzicie je ku świetlanej przyszłości. Księstwo Sarmacji obiecuje wszelką pomoc w realizacji tego celu i zapewnia WCiKM oraz wszystkich obywateli i mieszkańców Monarchii o swej serdecznej przyjaźni dla Austro-Węgier.

Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser,

Legat Koronny Księstwa Sarmacji