Dekret Regenta o powołaniu armii


(Moritz von Oranien-Nassau) #1

[quote]Dekret 1.Wobec niebezpieczeństwa najazdu wojsk ukraińskich oaz potrzeby wyswobodzenia Wschodniej Galcji spod władzy tychrze niniejszym powołujemy Siły Zbrojne Galicji i Lodomerii zwane dalej Armią 2. Na Armię składają się:wojska lądowe, siły powietrzne i żandarmeria. 3. Organizację i wszelkie inne zasady funkcjonowania każdej z części Armii określają określają odrębne dokumenty.

Regent Galicji i Lodomerii Jacek Ostrogski-Radziwiłł[/quote]


(Moritz von Oranien-Nassau) #2

[quote]Rozporządzenie 1.Zgodnie z punktem czwartym dekret o powołaniu armii stanowimy przepisy dotyczące Wojsk Lądowych Armii Galicji i Lodomerii zwanych dalej wojskami lądowymi 2. Na wojska lądowe składają się piechota, artyleria,wojska pancerne i techniczne oraz służby kwatermistrzowskie. 3. Piechota dzieli się na piechotę liniową i strzelców 4. W skład wojsk technicznych wchodzą wojska łączności i saperzy Wojska Lądowe mają stacjonować w następujących garnizonach: -Kraków: dowództwo korpusu,dowództwo 1 dywizji. 1 i 2 pułk piechoty,1 pułk kawalerii, , 1 pułk artylerii polowej,1 dywizjon artylerii ciężkiej,I dywizjon haubic, 1,2,3 dywizjon artylerii fortecznej, 1 brygada artylerii fortecznej,1 batalion wojsk samochodowych, służby korpusu i I dywizji -Tarnów-3 ,4 pułk piechoty,1 pułk strzelców -Bielsko-2 pułk kawalerii,2 pułk strzelców -Bochnia- dowództwo 2 dywizji, 5,6 pułk piechoty, -Dębica-7 pułk piechoty,2 pułk artylerii polowej -Jarosław-8 pułk piechoty,służby 2 dywizji -Lubaczów- 2 dywizjon haubic,3 pułk kawalerii -Łańcut-3 pułk strzelców, dywizjon haubic -Nowy Sącz- 11 pułk piechoty -Przemyśl-sztab 3 dywizji, 9,10 pułk piechoty, 4,5 dywizjon artylerii fortecznej, 2 brygada forteczna, 2 batalion wojsk samochodowych, -Rzeszów-12 pułk piechoty, służby 3 dywizji, [/quote]


(Moritz von Oranien-Nassau) #3

[quote]Rozporządzenie 1.Zgodnie z punktem czwartym dekretu o powołaniu armii stanowimy przepisy dotyczące Sił Powietrznych Galicji i Lodomerii zwanych daliej siłami powietrznymi. 2 W skład sił powietrznych wchodzi 6 dywizjonów myśliwskich 3 Siły powietrzne mają stacjonować w następujących garnizonach -Kraków-1,2 dywizjon -Rzeszów- 4,6 dywizjon -Przemyśl-3,5 dywizjon [/quote]


(Moritz von Oranien-Nassau) #4

[quote]Rozporządzenie 1.Zgodnie z punktem czwartym dekretu o powołaniu armii stanowimy przepisy dotyczące Żandarmerii Galicji i Lodomerii zwanej dalej Żandarmerią. 2. Żandarmeria jest formacją porządkową dbającą o bezpieczeństwo mieszkańców. Do zadań specjalnych wydziałów żandarmerii należy także służba wywiadowcza i kontrwywiadowcza. 3 Komendy żandarmerii mają znajdować się w każdym mieście,siedzibie cyrkułu i okręgu.[/quote]