I Posiedzenie Sejmu Krajowego


(Borys Targersdorf) #1

Pomni naszej przysięgi,
My wolni obywatele wszystkich stanów Królestwa Czech i Margrabstwa Moraw,
uznajemy zwierzchnią władzę Rady Nadzwyczajnej.


(Borys Targersdorf) #2

[quote]*Ustawa o krajach Korony św. Wacława mówiąca z dnia 29 kwietnia AD. 2017

 1. Za kraje Korony św. Wacława uważa się: Królestwo Czech, Margrabstwo Moraw oraz Śląsk Austriacki*. Zwane dalej Krajami Koronnymi.
 2. Za miasta stołeczna Krajów Koronnych uznaję się :Pragę, Brno i Cieszyn.
 3. Ziemie Krajów Koronnych nie podlegają podziałowi.
 4. Ustawa wchodzi w życie w dniu 29 kwietnia AD.2017
  [/quote]

(Borys Targersdorf) #3

[quote]*Ustawa o rządach w krajach Koronny św. Wacława mówiąca za dnia 29 kwietnia AD 2017

 1. Za jedyną i prawowitą władzę w Krajach Koronnych uznaję się** Radę Nadzwyczajną***.
  2, Do czasu przejęcia władzy przez Radę Nadzwyczajną władzę, ustawodawczą i wykonawczą, w Krajach Koronnych powierza się Tymczasowemu Rządowi Krajów Koronnych.
 2. Na Prezydenta Tymczasowego Rządu powołuję się JE Borysa Targersdorfa.
 3. Ustawa wchodzi w życie w dniu 29 kwietnia AD. 2017 [/quote]

(Borys Targersdorf) #4

[quote]*Ustawa o własności ziemskiej mówiąca z dnia 30 kwietnia AD. 2017

Art. I Przepisy ogólne.
pkt.1 Na cele przeprowadzenia ustawy rolnej przeznacza się , do dyspozycji Prezydenta Rządy Tymczasowego Krajów Koronnych, grunty będące własnością krajów Korony św. Wacława z wyłączeniem Śląska Austriackiego.
pkt.2 Prawo do posiadania ziemi mają :
a) obywatele posiadający obywatelstwo austro-węgierskie zwani dale obywatelami.
b) obywatele zamieszkujący Terytoria Powiernicze Kongresu Orientyki nie posiadający obywatelstwa austro-węgierskiego zwani dalej mieszkańcami.
c) organizację,stowarzyszenia oraz związki wyznaniowe posiadają prawo do dzierżawienia majątków ziemskich.

Art. II Lokalizacja majątków.
pkt.1 Obywatele maja prawo do posiadania majątków na ziemiach wymienionych w art. I pkt. 1.
pkt.2 Mieszkańcy mają prawo do posiadania majątków na ziemiach wymienionych w art. I pkt. 1.
pkt.3 Organizację,stowarzyszenia oraz związki wyznaniowe mają prawo do posiadania majątków na ziemiach wymienionych w art. I pkt. 1.

Art.III Prawa własności.
pkt.1 Potwierdzeniem nadania ziemi dla obywatela austro-węgierskiego jest akt własności.
pkt.2 Potwierdzeniem nadania ziem dla mieszkańca jest akt własności.
pkt.3 Potwierdzeniem dzierżawy majątków ziemskich przez organizację,stowarzyszenia oraz związki wyznaniowe jest akt dzierżawy.

Art. IV Prawo dziedziczenia.
pkt.1 Prawu dziedziczenia podlegają tylko majątki obywateli.
pkt.2 Majątki mieszkańców nie podlegają prawu dziedziczenia i po śmierci mieszkańca przechodzą na własność krajów Korony św. Wacława.
pkt.3 Majątki dzierżawione przez organizację, stowarzyszenia oraz związki wyznaniowe po upływie terminu dzierżawy przechodzą na własność krajów Koronny św. Wacław.

Art. V
pkt.1 Ustawa wchodzi w życie w dniu 30 kwietnia AD. 2017*[/quote]


(Borys Targersdorf) #5

Zamykam posiedzenie pierwszego Sejmu Krajowego.


(Borys Targersdorf) #7

(Borys Targersdorf) #8