II Posiedzenie Sejmu Krajowego


(Borys Targersdorf) #1

Delegaci zebrani na II Posiedzeniu Sejmu Krajowego przyjęli przepisy, które regulują funkcjonowanie gospodarki w krajach Korony św. Wacława.

Zasady funkcjonowania gospodarki w krajach Korony św. Wacława ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Art. 1 Każdy mieszkaniec Austro-Węgier ma prawo prowadzić działalność gospodarczą na obszarze krajów Korony ś. Wacława…

Art. 2 Każda manufaktura, zakład, fabryka lub firma winna powstać w jednym z miast, a folwark ziemski na gruntach wiejskich.

ROZDZIAŁ II Wykup Gruntów i Nabywanie Nieruchomości Art. 3

 1. Przez grunty miejskie rozumie się działki w miastach na których są usadowione zakłady, fabryki i firmy.
 2. Przez grunty wiejskie rozumie się ziemie orne, łąki, pastwiska i lasy wchodzące w skład folwarków.
 3. Przez nieruchomość rozumie się budynki z działką w mieście lub gruntem wiejskim.

Art. 4

 1. Do wykupu dzierżawy (nabywania na własność) gruntów miejskich i wiejskich mają prawo obywatele Austro-Węgier.
 2. Mieszkańcy Monarchii Austro-Węgierskiej maja prawo wykupu wyłącznie dzierżawy gruntów miejskich z zakładami lub fabrykami.

Art. 5 Sprzedaż/kupno nieruchomości dokonuje się w Biurze Notarialnym dla Krajów Koronnych. Po wniesieniu stosownych opłat, nowego właściciela gruntów wpisuje się do odpowiednich ksiąg notarialnych, co stanowi potwierdzenie ich prawa własności.

Art. 6 Wartość nieruchomości określa się na :

 • Dwór (rezydencja wiejska) – 500 koron
 • Pałac – 2000 koron
 • Zakład lub Fabryka (hale i budynki z działką) – 4500 koron
 • Folwark ziemski (budynki z gruntami) - 4500 koron

ROZDZIAŁ III Funkcjonowanie Przemysłu i Rolnictwa Art. 7

 1. Podstawą działalności przemysłowej są zakłady i fabryki, a zdolności produkcyjne określa wielkość zakładu / fabryki.
 2. Dochody z zakładu lub fabryki wynika z ich zdolności produkcyjnej (wielkości) i wynosi 500 koron po uwzględnieniu kosztów produkcji, pozyskania surowców i energii oraz opłaceniu pracowników.

Art. 8

 1. Podstawą gospodarki rolnej są folwarki ziemskie które prowadzą produkcję rolną.
 2. Dochody z folwarków ziemskich wynikają z ich zdolności produkcyjnej (wielkości) i wynosi 500 koron po uwzględnieniu kosztów produkcji i energii oraz opłaceniu pracowników.

Art. 9

 1. Zdolności produkcyjne zakładu / fabryki i folwarków ziemskich można podnieść poprzez ich rozbudowę. Koszt każdej rozbudowy to 3000 koron.
 2. Każda rozbudowa zakładu / fabryki lub folwarku ziemskiego jest oznaczona jako (2,3 i itd.) i zwiększa dochód o 100%.

Art. 10

 1. Zyski z zakładów i manufaktur oraz folwarków ziemskich są wolne od podatku. Art.11
 2. Zasady funkcjonowania gospodarki obowiązują od dnia 23.05.1917 r/

Pierwsza sesja Tymczasowej Rady Krajów Naddunajskich
(Borys Targersdorf) #2

Sejm Krajowy upoważnia Rząd Tymczasowy do przekazania kwoty 1 000 000 koron w gotówce i materiałach Radzie Nadzwyczajnej. Zasoby te mają zostać wykorzystane do odbudowy k.u.k Krigsmarine. Jest to pierwsza rata jaką Kraje Koronne są gotowe przekazać na odbudowę floty. Cała kwota ustalona przez sejm Krajowy wynosi 3 200 000 koron.


(Borys Targersdorf) #3

Zamykam II posiedzenie Sejmu Krajowego.


(Borys Targersdorf) #4