Konstytucja kantonalna


#1

Konstytucja Republiki i Kantonu Vorarlberg z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Artykuł 1. [Republika]

Republika i Kanton Vorarlberg jest demokratycznym państwem w którym władza należy do wszystkich obywateli. Zapewnia się im wolność słowa, prasy, zrzeszania się, zebrań, zgromadzeń i manifestacji, sumienia i wyznania. Obywatele mają prawo wyboru i bycia wybieranymi na funkcje publiczne; prawo do bycia równo traktowanymi i niedyskryminowanymi z jakiegokolwiek powodu; prawo do swobodnej wypowiedzi. Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa.

Artykuł 2. [Władza ustawodawcza]

Naczelnym organem prawodawczym Republiki i Kantonu Vorarlberg jest Zgromadzenie Krajowe, w skład którego wchodzą wszyscy obywatele państwa. Przyjmuje ono ustawy i uchwały zwykłą większością głosów. Tylko ustawy mają moc wiążącą i stanowią źródło obowiązującego prawa. Z inicjatywą ustawy bądź uchwały może wystąpić każdy obywatel. Ustawy powinny być zgodne z konstytucją. Ustawa zmieniająca niniejszą konstytucję wymaga do swojego wejścia w życie podpisu Pierwszego Komisarza.

Artykuł 3. [Władza wykonawcza]

Głową państwa Republiki i Kantonu Vorarlberg jest Pierwszy Komisarz, wybierany i odwoływany przez Zgromadzenie Krajowe w drodze uchwały. Kieruje on administracją państwową i pracami Zgromadzenia Krajowego, prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa, reprezentuje Republikę i Kanton Vorarlberg w stosunkach międzynarodowych, nadaje obywatelstwo Republiki i Kantonu Vorarlberg, stoi na straży republikańskiego ustroju państwa. Za zgodą Zgromadzenia Krajowego wyrażoną za pomocą uchwały może odebrać obywatelstwo bądź wydalić z kraju osobę, która zagraża jedności, stabilności bądź bezpieczeństwu państwa. Ma prawo do tworzenia i znoszenia organów administracji państwowej oraz powoływania i odwoływania urzędników stojących na ich czele.

Artykuł 4. [Przepisy wprowadzające]

Niniejsza konstytucja wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.

(—) Paula Emilie Willnauer, Pierwsza Komisarz Republiki i Kantonu Vorarlberg


(Xavery edler Kłopocki) #2