Manewry Korpusu 1917


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1
Zgodnie z rozkazami Dowództwa III Korpusu żołnierze oddziałów wchodzących w jego skład opuścili koszary udając się w wyznaczone rejony ćwiczeń.
Celem naznaczonych manewrów III Korpusu jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie praktycznego rozwiązywania problemów taktycznych na wszystkich szczeblach dowodzenia, a także wykonywania powierzonych zadań przez oddziały i pododdziały oraz umiejętności współdziałania rodzajów wojsk i służb.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Ćwiczenia taktyczne oddziałów III Korpusu

Po dotarciu oddziałów wchodzących w skład korpusu do wyznaczonych rejonów działania rozpoczęły sie ćwiczenia taktyczne, których celem będzie zgranie działania dowództw i sztabów z działaniem wojsk w warunkach najbardziej zbliżonym do rzeczywistej walki oraz wyrabianie właściwych umiejętności i nawyków, które są niezbędne w walce.

Istota tych ćwiczeń polegać będzie na tym, że oprócz ćwiczących dowództw będą w nich brać udział wyznaczone oddziały, pododdziały oraz stosownie do ćwiczącego szczebla dowodzenia pododdziały rodzajów wojsk i logistyki w składzie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów ćwiczenia. Dla zwiększenia realizmu ćwiczenia, działania przeciwnika będą pozorowane przez wyznaczone pododdziały /grupy/ pozoracji.

Treścią ćwiczeń wojska będzie, wykonywanie przez pododdziały rzeczywistych przemieszczeń i manewrów w toku walki, efektywne wykorzystywanie systemów rozpoznania, dowodzenia i ognia, planowanie i prowadzenie ognia, działań logistycznych i zabezpieczenia bojowego, a także tworzenie elementów infrastruktury inżynieryjnej.

Niniejsze ćwiczenie taktyczne rozpoczynają się od przemieszczenia poszczególnych oddziałów korpusu w rejony wyjściowe ćwiczeń wedle wydanych rozkazów.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Przeprawa przez Mur

W ramach ćwiczeń nakazano jednostkom wchodzącym w skład III Korpusu sforsowanie całością sił rzeki Mura. O świcie pododdziały 27 pułku piechoty dokonały rozpoznania rejony przeprawy i przygotowano pierwszy rzut desantu celem uchwycenia przyczółków na przeciwległym brzegi.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #4
Po zdobyciu przyczółków siłami 27 pułku i ich umocnieniu rozpoczęto przeprawę pozostałych oddziałów. Za 27 ruszył 7 pułk piechoty, którego zadaniem było poszerzenie przyczółka i przygotowanie obrony przed ewentualnym uderzeniem nieprzyjaciela na przeprawę. Jednocześnie na prawym skrzydle przerzucanie przez rzekę rozpoczął 47.pułk piechoty, zaś na lewym 87 pułk piechoty.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Około południa wszystkie cztery pułki piechoty były na drugim brzegu rzeki. Zaś 7 pułk zgodnie z rozkazami, marszem ubezpieczonym ruszyły dalej, poszerzając obszar opanowanego przyczółka na głębokość 5 kilometrów. Jednocześnie kompanie saperów przy wsparciu 3 batalionu pionierów wybudowały przeprawę mostowa dla przerzucenia artylerii i pozostałych oddziałów i pododdziałów III Korpusu.

Dzięki powstałej przeprawie mostowej w niespełna półtorej godziny na drugim brzegu Mury znalazły się wszystkie pododdziały 3 Brygady Kawalerii oraz cała artylerii, tabory i pozostałe pododdziały korpusu.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Pododdziały artylerii po przeprawieniu się przez Mure dokonały przegrupowanie i pociągnęły za jednostkami piechoty.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7
Do manewrów dołączył 2 Dywizjon Lotnictwa, któremu powierzono prowadzenie rozpoznania lotniczego rejonów działania jednostek korpusu oraz wsparcia powietrznego przy oddziałów walczących z wrogim wojskiem. W zwiazku z powierzonymi zadaniami samoloty myśliwskie dywizjonu przeniosły się na lotnisko polowe w rejonie ćwiczeń.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #8
Po przeprowadzeniu przedpołudniowych lotów zwiadowczych wykryto na północ od Kindbergu pospiesznie umacniane pozycje wojsk nieprzyjacielskich. W rejon ten natychmiast zostały skierowane oddziały 6 dywizji. Pułki 11 i 12 brygady piechoty uderzyły z marszu na (pozorowane) pozycje wroga i po krótkim boju wyparły zaskoczone oddziały wroga z zajmowanych pozycji.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #9
Za uchodzącym nieprzyjacielem na kierunku miasta Tutnau poszły oddziały 3 brygady kawalerii rozbijając wrogie ugrupowanie. Wsparcie nacierającej kawalerii udzieliła 2 eskadra myśliwska ostrzeliwując kolumny wycofujących się wrogich wojsk.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Po rozbiciu nieprzyjacielskiego ugrupowania 6 dywizja piechoty została zluzowana przez 23 dywizję piechoty landwehry, której powierzono przygotowanie linii obronnych wzmocnionych schronami bojowymi i stanowiskami dla artylerii. Już pod osłona nocy pododdziały 3, 4, 26 oraz 38 pułku piechoty landwehry rozpoczęły budowę okopów, rowów łącznikowych, stanowisk dla karabinów maszynowych i dział. Około godziny 15 do sztabu zaczęły spływać meldunki o wykonaniu zadania. Inspekcja dowództwa korpusu wykazała rzetelne, zgodne ze sztuka wojenną przygotowanie poszczególnych odcinków 4 kilometrowej linii obrony.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11
Pod wieczór trzeciego dnia, ogłoszono zakończenie ćwiczeń taktycznych obejmujących siły całego korpusu. Strudzeni żołnierze wszystkich oddziałów i pododdziałów biorący udział w manewrach otrzymali podwójne racje żywnościowe. Przygotowanie tak ogromnej ilości posiłków było prawdziwym wyzwaniem dla służb kwatermistrzowskich i zaopatrzenia. Jednak służby te w pełni się z niego wywiązały.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #12
Rankiem oddziały biorące udział w manewrach ruszyły do swych macierzystych garnizonów.