Obrady Rady Państwa XV kadencji


(Wiktor Toghon) #21

Projekt przyjmuję.
Rozpoczynam debatę.


(Wiktor Toghon) #22

Jako że debata już się odbyła, rozpoczynam głosowanie nad projektem (wraz z autopoprawką)


(Wiktor Toghon) #23

at Atera: Za


(Henryk von Groc Hrychowicz) #24

Za przyjęciem Ustawy o szlachectwie.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #25

ZA przyjęciem Ustawy o szlachectwie


(Wiktor Toghon) #26

Dziękuję za głosy.
Zamykam głosowanie.
Stwierdzam że projekt został przyjęty przez aklamację.


(Wiktor Toghon) #27

Zarządzam głosowanie w sprawie:
Votum zaufania dla rządu Wiktora Toghona at Atera.


(Wiktor Toghon) #28

Proszę Delegatów Ekscelencje o wybaczenie. Nie jestem dziś w pełni dysponowany.
Zarządzam oczywiście debatę nie głosowanie.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #29

Nic się nie stało Panie Przewodniczący. Wszyscy jesteśmy ludźmi


(Wiktor Toghon) #30

Uważam debatę za odbytą.
Zarządzam głosowanie.


(Wiktor Toghon) #31

at Atera: Za


(Wiktor Toghon) #32

Zamykam głosowanie.
Stwierdzam że nie została uzyskana wymagana liczba delegatów do przyjęcia wniosku.


(Wiktor Toghon) #33

W związku z niemożnością powołania rządu, składam wniosek o samorozwiązanie Rady.
Otwieram debatę.


(Franciszek Leopold I) #34

Ekscelencjo przewodniczący.
Przypominam, że Ugoda przewiduje taką sytuację, i stanowi co następuje:

3. W razie niepowołania Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w trybie ust. 1 lub nieudzielenia Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości votum zaufania w trybie ust. 2 Rada Państwa w ciągu 7 dni od upływu terminów określonych w ust. 1 lub 2 wybiera Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz proponowanych przez niego członków Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów. Monarcha powołuje tak wybrany Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości i odbiera od niego przysięgę.

To również nie jest ostateczna procedura, bowiem dalej mówi ona:

Art. 49.
1. W razie niepowołania Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w trybie art. 48 ust. 3 Monarcha w ciągu 7 dni powołuje Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz członków Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości oraz odbiera od nich przysięgę. Rada Państwa w ciągu 7 dni od powołania Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości przez Monarchę udziela mu votum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy delegatów.
2. W razie nieudzielenia Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości votum zaufania w trybie określonym w ust. 1, Monarcha zarządza wśród obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej wybory na Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w ciągu 7 dni od nieudzielenia Rządowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości votum zaufania przez Radę Państwa.
Wybory, o których mowa w ust. 2 są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Odbywają się w ciągu 14 dni od ich zarządzenia, trwają dwie doby.

Oznacza to, ni mniej ni więcej, iż teraz to Rada Państwa powinna wyłonić kandydata na premiera spośród siebie. Jeżeli i to się nie uda, to kandydata powinien wyznaczyć Monarcha. Jeżeli zaś nawet tak desygnowany kandydat nie uzyska votum zaufania, to odbywają się na to stanowisko wybory powszechne w których głosują wszyscy obywatele. Kandydat który zdobędzie fotel Ministerpraesidenta na takiej drodze, najwyraźniej nie musi już starać się o votum zaufania Rady.

Tak więc mówienie o “niemożności wyłonienia rządu” jest cokolwiek niewczesny.


(Wiktor Toghon) #35

Jeśli Wasza Wysokość tak mówi, tak będzie.
Cofam poprzedni wniosek.
Tak więc czekamy na kandydatów na premiera.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #36

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado
Mam inną propozycję, wstrzymać głosowanie za votum zaufania dla Rządu.
Nie szukać nowego Premiera.
Myslę, że najważniejsze to zająć się wyborem Cesarza i to jak najszybciej.
To rozładuje sprawę i na arenie międzynarodowej i u nas. Wszyscy czekamy na nowego Cesarza.
Po wyborze Cesarza natychmiast wróćmy do sprawy Rządu
Ja sam od 22 jestem na urlopie, ale będę się starał zaglądać na stronę.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #37

Popieram wniosek pana von Lichtenstwina


(Wiktor Toghon) #38

Nie chcę być nie miły jednak to Ekscelencje Delegaci nie mają czasu by oddać głos, co skutkuje opóźnieniami.
Jeśli mają Ekscelencje jakie pomysły, proszę o założenie ich w formie oficjalnego wniosku (zredagowanego w sposób umożliwiający poddanie głosowaniu). Z pewnością zostanie on rozpatrzony.

Jeśli jednak na prawdę tak bardzo zależy Ekscelencjom Delegatom na czasie, niech któryś z Ekscelencji zgłosi kandydaturę na premiera. Przy odrobinie dobrej woli można to załatwić w ciągu doby.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #39

Panie Przewodniczący, również nie chcę być nie miły, ale nie po raz pierwszy stara się pan forsować swoje koncepcje, ignorując zdanie pozostałych. Wniosek został złożony (choć nie w sposób formalny) i uzyskał poparcie. Dlatego nie przejdziemy do zgłaszania kandydatur na nowego premiera z dwóch przyczyn. Jego Wysokość Regent wskazał art. 49. Ugody, który na zastosowanie w takiej sytuacji i padł wniosek do rozpatrzenia. Zaś by formalnościom stało się zadość (o co pon przewodniczący wystąpił) w imieniu własnym i pana von Lichtenstaina składam wniosek formalny o przerwanie procedury wyboru premiera i przystąpienie do wybory nowego władcy Austro-Węgier, który w trybie w/w artykułu wskaże Prezydenta Rządu.

WNIOSEK FORMALNY
W imieniu własnym i pana Andre von Lichtensteina wnoszę o przerwanie procedury wyboru prezydenta Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości i zgodnie z postanowieniem art. 26 ust, 4 Ugody niezwłocznie przystąpić do wyboru nowego władcy Monarchii Austro Węgierskiej.


(Wiktor Toghon) #40

Niestety nie odnalazłem przepisu który umożliwiałby przerwanie procedury. Jeśli Ekscelencja Delegat taki przepis zna, oczywiście zgidnie z nim postąpię.

Jedyne wyjście jakie widzę to uznanie że procedura wyboru premiera zakończyła się nie powodzeniem z powodu braku kandydata.
Z tym że jak Ekscelencje Delegaci sugerowali na początku obrad, 18 godzin to zbyt krótki czas na takie procedury.

Co do mojego “forsowania”. Tak się złożyło że Ekscelencje Delegaci postanowili nie brać udziału w obradach, więc (chcą lub nie chcąc) musiałem samodzielnie decydować o ich przebiegu.

I ponawiam prośbę o przedstawienie mi projektu który mógłby zostać przegłosowanie. To nie złośliwość, to upewnienie się że przestanie Ekscelencja Delegat oskarżać o “zapędy dyktatorskie” a procedura odbędzie się zgodnie w wizją Ekscelencji Delegata.