Pomysł ustawy o C. i K. Siłach Zbrojnych


(Franz Joseph von Habsburg) #1

Szanowni,

Ponieważ Pan Kriegsminister @Andrew_von_Lichtenst właściwie ma związane ręce bez tej ustawy, a pamiętam, że zawsze miał mnóstwo pomysłów godnych uwagi, a przy tym prosił mnie o pomoc w legislacji, przedkładam pod obrady Rządu (jeszcze nie Rady Państwa) poniższy projekt. Liczę przede wszystkim na uwagi p. Kriegsministra :-).

Wprawne oko być może zauważy, że wzorowałem się na starym dekrecie o siłach zbrojnych - tak, to prawda. Tyle, że ten dekret był okropnie kazuistyczny i koszmarnie napisany ;-). Cześć przepisów powtarza zapisy Ugody - tak dla pewności. Z 43 artykułów dekretu mamy 13 artykułów ustawy - dlaczego? Bo nie chcę sztywno określać stopni wojskowych w ustawie, nie chcę też sztywno określać organizacji każdej z jednostek. To wszystko określi właśnie Minister Wojny. Oczywiście z przyczyn czysto tradycyjnych zostawiłem organizację pułkową - starałem się, by ustawa z jednej strony broniła naszych wspaniałych tradycji, a z drugiej - nie krępowała nam rąk, kiedy będzie trzeba sformować nowe jednostki lub rozformować stare.

FRANZ JOSEPH II.
Ustawa z dnia … o Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych

Art. 1. Ustawa określa organizację Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych, a także zadania i kompetencje właściwych organów w zakresie obronności państwa i spraw wojskowych.

Art. 2.
1. Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne (Kaiserliche und Königliche Wehrmacht składają się z:
a) Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych (Kaiserliche und Königliche Landstreitkräfte),
b) Cesarskiej i Królewskiej Marynarki Wojennej (Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine),
c) Cesarskich i Królewskich Sił Powietrznych (Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen)
2. W skład Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych wchodzą:
a) Cesarskie i Królewskie Wojska Liniowe (Kaiserliche und Königliche Heer),
b) Cesarsko-Królewskie Wojska Obrony Krajowej (Kaiserlische-Königliche Landwehr),
c) Królewsko-Węgierskie Wojska Obrony Krajowej (Magyar Királyi Honvédség),
d) inne niż wymienione w pkt. b) i c) wojska obrony krajowej, powołane w trybie, o którym mowa w art. 56 i 57 Ugody,
e) Cesarskie i Królewskie Pospolite Ruszenie (Kaiserliche und Königliche Landsturm).

Art. 3.
1. Wojska obrony krajowej, o których mowa w art. 2 ust. 2. pkt. b)-d) ustawy, nie mogą zostać użyte na obszarze znajdującym się poza właściwością >terytorialną organu, który je powołał.
2. Użycie wojsk obrony krajowej poza obszarem, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody władz właściwego kraju koronnego.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w czasie wojny.

Art. 4.
1. Monarcha, na wniosek Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw wojskowych, powołuje i odwołuje Sztab Generalny, który składa się z Szefa Sztabu Generalnego i oficerów Sztabu Generalnego. Zadaniem Sztabu Generalnego jest przygotowywanie planów wojennych, gromadzenie danych o przeciwniki i planowanie operacji bojowych.
2. Monarcha, na wniosek Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw wojskowych, powołuje i odwołuje Szefa Sztabu Generalnego, który stoi na czele Sztabu Generalnego.
3. Monarcha, na wniosek Szefa Sztabu Generalnego, za zgodą Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw wojskowych, powołuje i odwołuje oficerów Sztabu Generalnego.

Art. 5.
1. Naczelnym Dowódcą Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych jest Monarcha.
2. Funkcję naczelnego dowódcy Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych wykonuje w imieniu Monarchy i na jego polecenie Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych bądź wyznaczony przez Monarchę oficer Sztabu Generalnego.
3. Naczelny Dowódca Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych bądź organ, o którym mowa w ust. 2, wraz z Szefem Sztabu Generalnego, tworzą Naczelną Komendę Armii (Armeeoberkommando).
4. Wszystkie jednostki Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych podlegają Naczelnej Komendzie Armii.
5. W czasie wojny Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych, o ile wchodzi w skład Naczelnej Komendy Armii i nie jest jednocześnie Szefem Sztabu Generalnego, jest ograniczony w swych kompetencjach do zapewnienia niezbędnych do prowadzenia wojny środków.

Art. 6.
1. W Cesarskich i Królewskich Wojskach Liniowych, Cesarsko-Królewskich Wojskach Obrony Krajowej, Cesarskim i Królewskim Pospolitym Ruszeniu, Cesarskiej i Królewskiej Marynarce Wojennej, Cesarskich i Królewskich Siłach Powietrznych językiem komendy jest język niemiecki,
2. W Królewsko-Węgierskich Wojskach Obrony Krajowej językiem komendy jest język węgierski,
3. W wojskach obrony krajowej, powołanych w trybie art. 2 ust. 2 pkt. d), językiem komendy jest język ustalony przez organ powołujący,
4. W każdej jednostce o wielkości pułku, należącej do Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych, obok języków wymienionych w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio język pułkowy, jeżeli stanowi on język macierzysty dla przynajmniej piątej części żołnierzy danego pułku.

Art. 7.
1. W ramach Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych tradycyjną, podstawową jednostką organizacyjną jest pułk.
2. Każdy pułk może posiadać swoją specjalną nazwę, honorowego dowódcę, święto, specjalne cechy munduru, siedzibę główną, marsz pułkowy i inne specjalne przywileje, nadawane przez Monarchę w trybie postanowienia na wniosek Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw wojskowych.
3. Pułk lub jego część może wchodzić w skład innej jednostki organizacyjnej.
4. Organizację pułków oraz innych jednostek organizacyjnych określi Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 8. Organizację Cesarskiej i Królewskiej Marynarki Wojennej oraz Cesarskich i Królewskich Sił Powietrznych określi Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 9. Stopnie wojskowe w Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych, a także w ich poszczególnych rodzajach i jednostkach, określi Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 10.
1. Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne prowadzą szkolenia dla żołnierzy i oficerów w następujących szkołach:
a) Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt (Theresianische Militärakademie),
b) Technicznej Akademii Wojskowej w Mödling (Technische Militärakademie),
c) Akademii Wojskowej Cesarzowej Ludwiki w Budapeszcie (Lodoviceum, Honvédakadémia).
2. Szkoły, o których mowa w ust. 1, podlegają Ministrowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwemu do spraw wojny.

Art. 11. Umundurowanie rodzajów Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych, a także wyszczególnionych jednostek, określi Minister Jego Cesarskiej i >Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 12.
1. Szczególnymi względami cieszą się Gwardie Przyboczne Monarchy, w skład których wchodzą:
a) Cesarsko-Królewska Pierwsza “Arcieren” Lejbgwardia (k. k. Erste Arcieren Leibgarde),
b) Królewsko-Węgierska Lejbgwardia (k. u. Leibgarde),
c) Cesarsko-Królewska Lejbgwardia Drabantów (k. k. Trabantenleibgarde),
d) Królewsko-Węgierska Lejbgwardia Drabantów (k. u. Trabantenleibgarde),
e) Cesarski i Królewski Szwardon Lejbgwardii (K. u. K. Leibgarde Reitereskadron),
f) Cesarska i Królewska Kompania Piechoty Lejbgwardii (K. u. K. Leibgarde Infanterie-kompanie).
2. Dowódca Gwardii Przybocznych Monarchy posiada honorowy tytuł Pułkownika Wszystkich Gwardii, a także zajmuje stanowisko Wielkiego Ochmistrza Dworu.

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(Borys Targersdorf) #2

Najjaśniejszy Panie
A co z wywiadem i kontrwywiadem wojskowym?


(Franz Joseph von Habsburg) #3

Sądzę, że to może regulować odrębna ustawa o k. u. k. Evidenzbureau, tak jak kiedyś :-). Czy wolałby Pan wpisanie wywiadu i kontrwywiadu do tej ustawy?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Co o projekcie Ustawy sądzi pan minister von Lichtenstein.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #5

Szanowni Panowie
Nie jestem w stanie dzisiaj się wypowiedzieć
Jutro wszystko napiszę


(Borys Targersdorf) #6

Tak, teraz rozumiem.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #7

Wasza Cesarsko-Królewska Mość
Ekscelencje
Przepraszam, że nie mogłem wczoraj odpowiedzieć. Nie miałem dostępu do komputera, tylko telefon, a to nie pisanie
Najważniejsze, co chcę zmienić to art, 4. Wiem, że art. ten jest zgodny z historią rzeczywistej MAW. Wiecie również, że jestem za jak najbardziej oddaniem realiów tamtych czasów. Niestety, par lat temu ten punkt powodował duże tarcia w Armii.
Uważam, że Szef Sztabu Głównego, powinien być wybierany przez Cesarza. Powinna to być funkcja apolityczna i odpowiadać przez Cesarzem. Dzięki temu i Jego Cesarska Mość będzie miała wpływ na armie. Zmieniające się Rządy i parlamenty nie powinny mieć na nią wpływu. Minister Wojny może być funkcją polityczną.
Dlatego proponuję zmienić ten punkt

Do reszty nie wnoszę uwag
Jeszcze raz przepraszam, że musieli Panowie czekać


(Franz Joseph von Habsburg) #8

Nie mam zastrzeżeń. Jeżeli Pan chciałby zgłosić ten projekt zgodnie z art. 34 Ugody do Rady Państwa, to prosiłbym o to :-). Chyba, że Rząd chciałby jeszcze debatować nad projektem i zgłosić projekt jako rządowy. Zostawiam to w gestii Panów :-).


(Borys Targersdorf) #9

Nie zgłaszam żądnych zastrzeżeń.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Popieram poprawkę art. 4. Proszę też Pana Ministra o naniesienie jej na projekt Ustawy o Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych i zgłosił go zgodnie z art. 34 Ugody pod obrady Rady Państwa.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #11

Wasza Cesarsko - Królewska Mość
Ekscelencjo Premierze
Panowie Ministrowie

Zgodnie z art. 34 Ugody wnoszę pod obrady Rady Państwa zmodyfikowany projekt Ustawy o Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych

FRANZ JOSEPH II.
Ustawa z dnia … o Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych

Art. 1. Ustawa określa organizację Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych, a także zadania i kompetencje właściwych organów w zakresie obronności państwa i spraw wojskowych.

Art. 2.
1. Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne (Kaiserliche und Königliche Wehrmacht składają się z:
a) Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych (Kaiserliche und Königliche Landstreitkräfte),
b) Cesarskiej i Królewskiej Marynarki Wojennej (Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine),
c) Cesarskich i Królewskich Sił Powietrznych (Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen)
2. W skład Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych wchodzą:
a) Cesarskie i Królewskie Wojska Liniowe (Kaiserliche und Königliche Heer),
b) Cesarsko-Królewskie Wojska Obrony Krajowej (Kaiserlische-Königliche Landwehr),
c) Królewsko-Węgierskie Wojska Obrony Krajowej (Magyar Királyi Honvédség),
d) inne niż wymienione w pkt. b) i c) wojska obrony krajowej, powołane w trybie, o którym mowa w art. 56 i 57 Ugody,
e) Cesarskie i Królewskie Pospolite Ruszenie (Kaiserliche und Königliche Landsturm).

Art. 3.
1. Wojska obrony krajowej, o których mowa w art. 2 ust. 2. pkt. b)-d) ustawy, nie mogą zostać użyte na obszarze znajdującym się poza właściwością >terytorialną organu, który je powołał.
2. Użycie wojsk obrony krajowej poza obszarem, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody władz właściwego kraju koronnego.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w czasie wojny.

Art. 4.
1. Monarcha powołuje i odwołuje Sztab Generalny, który składa się z Szefa Sztabu Generalnego i oficerów Sztabu Generalnego. Zadaniem Sztabu Generalnego jest przygotowywanie planów wojennych, gromadzenie danych o przeciwniki i planowanie operacji bojowych.
2. Monarcha powołuje i odwołuje Szefa Sztabu Generalnego, który stoi na czele Sztabu Generalnego.
3. Monarcha, na wniosek Szefa Sztabu Generalnego, po zasięgnięciu opinii Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw wojskowych, powołuje i odwołuje oficerów Sztabu Generalnego.

Art. 5.
1. Naczelnym Dowódcą Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych jest Monarcha.
2. Funkcję naczelnego dowódcy Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych wykonuje w imieniu Monarchy i na jego polecenie Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych bądź wyznaczony przez Monarchę oficer Sztabu Generalnego.
3. Naczelny Dowódca Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych bądź organ, o którym mowa w ust. 2, wraz z Szefem Sztabu Generalnego, tworzą Naczelną Komendę Armii (Armeeoberkommando).
4. Wszystkie jednostki Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych podlegają Naczelnej Komendzie Armii.
5. W czasie wojny Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych, o ile wchodzi w skład Naczelnej Komendy Armii i nie jest jednocześnie Szefem Sztabu Generalnego, jest ograniczony w swych kompetencjach do zapewnienia niezbędnych do prowadzenia wojny środków.

Art. 6.
1. W Cesarskich i Królewskich Wojskach Liniowych, Cesarsko-Królewskich Wojskach Obrony Krajowej, Cesarskim i Królewskim Pospolitym Ruszeniu, Cesarskiej i Królewskiej Marynarce Wojennej, Cesarskich i Królewskich Siłach Powietrznych językiem komendy jest język niemiecki,
2. W Królewsko-Węgierskich Wojskach Obrony Krajowej językiem komendy jest język węgierski,
3. W wojskach obrony krajowej, powołanych w trybie art. 2 ust. 2 pkt. d), językiem komendy jest język ustalony przez organ powołujący,
4. W każdej jednostce o wielkości pułku, należącej do Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych, obok języków wymienionych w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio język pułkowy, jeżeli stanowi on język macierzysty dla przynajmniej piątej części żołnierzy danego pułku.

Art. 7.
1. W ramach Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych tradycyjną, podstawową jednostką organizacyjną jest pułk.
2. Każdy pułk może posiadać swoją specjalną nazwę, honorowego dowódcę, święto, specjalne cechy munduru, siedzibę główną, marsz pułkowy i inne specjalne przywileje, nadawane przez Monarchę w trybie postanowienia na wniosek Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw wojskowych.
3. Pułk lub jego część może wchodzić w skład innej jednostki organizacyjnej.
4. Organizację pułków oraz innych jednostek organizacyjnych określi Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 8. Organizację Cesarskiej i Królewskiej Marynarki Wojennej oraz Cesarskich i Królewskich Sił Powietrznych określi Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 9. Stopnie wojskowe w Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych, a także w ich poszczególnych rodzajach i jednostkach, określi Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 10.
1. Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne prowadzą szkolenia dla żołnierzy i oficerów w następujących szkołach:
a) Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt (Theresianische Militärakademie),
b) Technicznej Akademii Wojskowej w Mödling (Technische Militärakademie),
c) Akademii Wojskowej Cesarzowej Ludwiki w Budapeszcie (Lodoviceum, Honvédakadémia).
2. Szkoły, o których mowa w ust. 1, podlegają Ministrowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwemu do spraw wojny.

Art. 11. Umundurowanie rodzajów Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych, a także wyszczególnionych jednostek, określi Minister Jego Cesarskiej i >Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 12.
1. Szczególnymi względami cieszą się Gwardie Przyboczne Monarchy, w skład których wchodzą:
a) Cesarsko-Królewska Pierwsza “Arcieren” Lejbgwardia (k. k. Erste Arcieren Leibgarde),
b) Królewsko-Węgierska Lejbgwardia (k. u. Leibgarde),
c) Cesarsko-Królewska Lejbgwardia Drabantów (k. k. Trabantenleibgarde),
d) Królewsko-Węgierska Lejbgwardia Drabantów (k. u. Trabantenleibgarde),
e) Cesarski i Królewski Szwardon Lejbgwardii (K. u. K. Leibgarde Reitereskadron),
f) Cesarska i Królewska Kompania Piechoty Lejbgwardii (K. u. K. Leibgarde Infanterie-kompanie).
2. Dowódca Gwardii Przybocznych Monarchy posiada honorowy tytuł Pułkownika Wszystkich Gwardii, a także zajmuje stanowisko Wielkiego Ochmistrza Dworu.

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

FJ2: Pozwoliłem sobie poprawić formatowanie na właściwe.


(Franz Joseph von Habsburg) #12

Zupełnie zapomniałem - Rząd także ma uprawnienie do pisania w Radzie Państwa, do tej pory tego nie było. Czy byłby Pan łaskaw przedłożyć projekt w Radzie? @Andrew_von_Lichtenst


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

Projekt Ustawy przedłożono pod obrady Rady Państwa.


(Franz Joseph von Habsburg) #14

Wspaniale! :slight_smile: