[PROJEKT] Ustawa o szlachectwie oraz tytułach honorowych i zaszczytnych


(Franciszek Leopold I) #1

Sehr geehrte Abgeordnete!

Korzystając z prerogatyw przysługujących mi na podstawie Ugody, jako urzędujący Regent, przedstawiam niniejszym Radzie państwa projekt ustawy, której celem jest uregulowanie kwestii nobilitacji szlacheckich i arystokratycznych, a także zasad przyznawania innych tytułów zaszczytnych i honorowych.

Oto projekt w pełnym brzmieniu:


USTAWA

O SZLACHECTWIE

ORAZ TYTUŁACH HONOROWYCH I ZASZCZYTNYCH

ornament

M

ając na uwadze ogrom poświęceń, ciężkiej pracy dla rozwoju państwa i dobrobytu wszystkich Ludów i Narodów Monarchii Austro–Węgierskiej, jaka została wykonana od początku Jej odrodzenia, a także nasze prastare i oświecone naddunajskie tradycje szlacheckie, aby przywrócić do życia stan szlachecki, który zawsze stanowił zdrowy kręgosłup społeczeństwa Naszego, a także wynagrodzić poddanych Naszych za wierną ich służbę i oddanie, postanawiamy i czynimy wiadomym wszem i wobec, co następuje

1. Szlachta

Art 1.
Szlachectwo nadawane jest w uznaniu zasług dla Państwa, pracy na rzecz jego aktywności i rozwoju, aby wiadomym było dla każdego, że osoba szlachectwem obdarzona wyróżnia się spośród poddanych austrowęgierskich pracowitością, prawością, szlachetnością i zapałem.
Art 2.
Do tytułów szlacheckich należą:
 1. Edler a. Ur, tytułowany Szlachetnym Panem
 2. Ritter a. Főur , tytułowany Sławetnym Panem
 3. Freiherr a Baró, tytułowany Jaśnie Wielmożnym Panem bądź Jaśnie Wielmożnym Baronem
Art. 3
Tytuły mieszkańców Krajów i Królestw w Radzie Państwa Reprezentowanych oraz Krajów Korony Świętego Stefana stosuje się odpowiednio.
Art. 4.
Jeśli do godności szlacheckiej wyniesiona zostaje kobieta, tytuły stosuje się odpowiednio.

2. Arystokracja

Art. 5.
Oprócz Domu Panującego, do arystokracji zalicza się ludzi, którzy zostali wyniesieni do godności arystokratycznej w uznaniu ich niezbędności dla Monarchii, oraz tego że w istocie są integralną jej częścią, ażeby mogli na swoich barkach nieść część odpowiedzialności za państwo, jaka spoczywa na jego prawowitych włodarzach.
Art. 6.
Wyniesienie do arystokracji każdorazowo łączy się z nadaniem posiadłości ziemskich, stosownych do rangi tytułu.
Art. 7.
Tytuł arystokratyczny jest dziedziczony przez prawowitych, zgodnie z prawem przynależących do rodu potomków.
Art. 8.
Do tytułów arystokratycznych należą:
 1. Graf a. Gróf, tytułowany Jaśnie Wielmożnym Hrabią
 2. Markgraf a. Őrgróf, tytułowany Jaśnie Wielmożnym Margrabią
 3. Fürst a. Nagyispan, tytułowany Jaśnie Oświeconym Księciem
 4. Erzherzog a. Főherceg, tytułowany Jego Cesarską i Królewską Wysokością
Art. 9.
Tytuł Arcyksięcia przynależny jest zdolnym do dziedziczenia członkom Domu Panującego.

3. Tytułowanie

Art. 10.
Wszystkie władze państwowe oraz urzędy administracji obowiązane są zwracać się do szlachty i arystokracji zgodnie z przysługującymi jej tytułami.
Art. 11.
To samo tyczy się władz i urzędów każdego z Krajów Koronnych.
Art. 12.
W drodze wyjątku włądze i urzędy krajów koronnych wchodzących w skład Krajów Korony Świętego Stefana członków Domu panującego tytułować mogą Ich Królewską Wysokością (Mością), zaś wchodzących w skład Krajów i Królestw w Radzie Państwa Reprezentowanych Ich Cesarską Wysokością (Mością)

4. Inne tytuły honorowe

Art. 13.
Osobom które w imieniu Monarchy sprawują pieczę nad Krajami Koronnymi w czasie piastowania urzędu przysługuje tytuł honorowy
 1. Jeżeli kraj jest w randze Królestwa, tytuł Wicekróla – Gubernatora
 2. Jeżeli kraj jest w randze Księstwa, tytuł Księcia – Namiestnika
 3. Jeżeli kraj jest w randze Hrabstwa, tytuł Hrabiego – Przedstawiciela
Art. 14.
Tytuły o których mowa w art. 13 nadaje Monarcha wraz z nadaniem patentu namiestnika danego kraju.
Art. 15.
Jeżeli namiestnictwo obejmuje więcej niż jeden kraj, Monarcha każdorazowo może podjąć decyzję o dostosowaniu brzmienia tytułu.
Art. 16.
Wyznaczony przez Monarchę Regent przez czas pełnienia swojej funkcji ma prawo do tytułu Jego Wysokości Regenta Monarchii.
Art. 17.
W uznaniu nadzwyczajnych zasług bądź wyjątkowo bohaterskich i godnych czynów, Monarcha może przyznać tytuł honorowy niewymieniony w ustawie.
Art. 18.
Tytuł określony w art. 17 co do zasady nie niesie ze sobą nadań ziemskich ani diety, chyba że nadając go Monarcha postanowi inaczej.

5. Nobilitacje

Art. 19.
Tytuły szlacheckie nadaje Monarcha zasłużonym obywatelom Monarchii bądź innego państwa sam, lub na wniosek Rady Państwa.
Art. 20.
Co do zasady, osoba która zostala nobilitowana, nie powinna otrzymać kolejnej nobilitacji przed upływem pół roku, chyba że zachodzą nadzwyczajne okoliczności.
Art. 21.
Co do zasady, tytułu szlacheckiego nie powinna otrzymać osoba, która nie piastuje tytułu niższego odeń o jeden stopień, chyba że zachodzą nadzwyczajne okoliczności.
Art. 22.
Tytuły szlacheckie wiążą się z kwartalną dietą z kasy Dworu, w wysokości:
 1. 500 koron dla Edlera i Ura
 2. 1000 koron dla Rittera i Főura
 3. 2000 koron dla Freiherra i Baró
Art. 23.
Monarcha przed nadaniem tytułu szlacheckiego osobie niebędącej obywatelem Monarchii zasięga opinii swojego Rządu, a zwłaszcza Ministra Spraw Zagranicznych.
Art. 24.
Opinia o której mowa w art. 23 jest niewiążąca.
Art. 25.
Tytuły arystokratyczne obywatelom Monarchii nadaje Monarcha po zasięgnięciu opinii swojego Rządu.
Art. 26.
Opinia o której mowa w art. 25 jest niewiążąca.
Art. 27.
Monarcha nie może nadać tytułu arystokratycznego osobie nie będącej obywatelem Monarchii.
Art. 28.
W przypadku utraty obywatelstwa Monarchii, następuje utrata wszystkich nadań i tytułów arystokratycznych.
Art. 29.
W przypadku niegodnego zachowania osoby wyniesionej do godności szlacheckiej, bądź popełnienia przez nią przestępstwa z premedytacją, Monarcha może podjąć decyzję o odebraniu tytułu.

6. Przepisy końcowe i przejściowe

Art. 30.
Tytuły szlacheckie i arystokratyczne przyznane przed wejściem w życie ustawy mogą zostać uznane przez Monarchę, pod warunkiem wykazania ich legalnego nadania.
Art. 31
Art. 16 nie obejmuje Regenta urzędującego w momencie wejścia w życie ustawy.
Art. 32.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z przyjemnością odpowiem na pytania Szanownych Delegatów.


Obrady Rady Państwa XV kadencji
(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #2

Panie Przewodniczący jeśli można zadać pytanie
Dział 4
Namiestnicy otrzymują tytuły związane z pełnioną funkcja, a co się dzieje jak przestają pełnić funkcję namiestnika. Mają prawo korzystać z tytułu czy nie ?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

Mnie się wydaje że nie, skoro tytuł jest związany z pełniona funkcją.

Nie mam pytań i zastrzeżeń. :slight_smile:


(Franciszek Leopold I) #4

Panie Przewodniczący, Szanowni Delegaci.
Spieszę odpowiedzieć na pytanie admirała von Lichtenstein:

Zgodnie z projektem tytuły związane z pełnionymi funkcjami przysługują osobie podczas ich pełnienia. Ergo – tak jak mówi generał von @groc, jeżeli zmieni się namiestnik, tytuł przechodzi na nowego.
Jestem jednakowoż przekonany, że pełnienie takiej funkcji stworzy więcej niż wystarczającą liczbę okazji do wykazania się, a tym samym uzyskania “prywatnego” szlachectwa, czy nawet nadania arystokratycznego.
Z wyrazami szacunku,
Kłopocki, regent


(Franciszek Leopold I) #5

Panie Przewodniczący, jako że zwrócono mi uwagę na nieścisłe brzmienie jednbego z artykułów projektu, niniejszym wnoszę autopoprawkę.
Artykuł 9, brzmiący obecnie

Uzyskuje brzmienie

Uzasadnienie: Intencją moją jako wnioskodawcy było zastrzeżenie, że do posługiwania się tytułem Arcyksiążęcym nie mają prawa osoby formalnie należące do rodu panującego, jednak pozbawione praw wskutek np. wydziedziczenia bądź banicji.


(Wiktor Toghon) #6

Przyjmuje autopoprawkę


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #7

Zgadzam się z tłumaczeniem JW Regenta i gen. von Groc w sprawie działu 4. Przepraszam za kłopot.


(Wiktor Toghon) #8

Rozumiem że projekt nie budzi zastrzeżeń, zamykam debatę.
Zapraszam Ekscelencje Delegatów na głosowanie