Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a Monarchią Austro-Węgierską


(Franz Josef von Habsburg) #1

godlo-list
Franz Josef II
k. u. k. Hofburg Palast
Michaelerkuppel
Wien
Ehzgtm. Österreich u. d. Enns

Herr Vorsitzender
Reichsrat
Henryk von Gröc-Hrychowicz @groc
Reichsratsgebäude
Franzensring 3
Wien
Ehzgtm. Österreich u. d. Enns

Wien, 172. November 1917

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Pozwalam sobie, korzystając z uprawnienia nadanego mi na mocy art. 34 oraz art. 74 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 Ugody, przedłożyć Radzie Państwa mój projekt ustawy ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a Monarchią Austro-Węgierską.

UZASADNIENIE: Traktat został podpisany przez Jego Wysokość Regenta, podlega jednak procedurze ratyfikacyjnej zgodnie z którą każdy traktat musi zostać ratyfikowany w trybie ustawy. Nad tym przepisem (raczej nad jego liberalizacją) także chciałbym się zastanowić, ale najpierw porozmawiam o tym z Ballplatz.

FRANZ JOSEPH II.

Ustawa z dnia … o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a Monarchią Austro-Węgierską

Art. 1. Wyraża się zgodę na ratyfikację załączonego Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a Monarchią Austro-Węgierską wraz Protokołem Dodatkowym.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a Monarchią Austro-Węgierską

Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych
pomiędzy
Rzecząpospolitą Obojga Narodów,
a Monarchią Austro-Węgierską
w dniu 08.10.2017 w Warszawie

Wysokie Układające się Strony:
Jego Królewska Mość Marek Paweł, król Polski i wielki książę litewski
w imieniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów
oraz
Xawery Kłopocki, Regent Monarchii Austro-Węgierskiej
w imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II i Monarchii Austro-Węgierskiej,

zmierzając do nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stronami, uzgodniły co następuje:

Art. 1
Rzeczpospolita Obojga Narodów oraz Monarchia Austro-Węgierska uznają wzajemnie swoje istnienie, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2

  1. Interesy stron na terenach znajdujących się pod zwierzchnią władzą Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony i uznawany za persona grata przez Głowę Państwa Strony drugiej.
  2. Ambasadorów chroni immunitet, określony Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961.
  3. Strona wysyłająca musi postępować zgodnie z przepisami Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z >>dnia 18 kwietnia 1961.

Art. 3
Państwa Strony niniejszego traktatu tworzą działy Ambasad na swoich forach i zapewniają ich nietykalność i bezpieczeństwo.

Art. 4
Pracownicy Ambasady zwolnieni są z wszelkich opłat celnych i pocztowych oraz z podatków.

Art. 5
Przedstawiciel dyplomatyczny nie będzie podejmował żadnej działalności handlowej i zawodowej na terenie państwa przyjmującego.

Art. 6
Funkcja przedstawiciela kończy się, między innymi, gdy:

  • państwo wysyłające notyfikuje drugiej Stronie o odwołaniu przedstawiciela dyplomatycznego ze stanowiska,
  • państwo przyjmujące notyfikuje państwu wysyłającemu odmowę udzielenia agrementu.

Art. 7
Układające się Strony będą dążyło do zacieśniania stosunków między narodami Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a narodami Monarchii Austro-Węgierskiej i sprzyjały wszelkim inicjatywom pomagającym ten cel osiągnąć.

Art. 8
Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego traktatu poprzez notyfikację tego faktu drugiej Stronie. Traktat traci moc po upływie tygodnia od notyfikacji tego faktu Stronie drugiej.

Art. 9
Nawet po zerwaniu stosunków dyplomatycznych państwo Strona jest zobowiązana szanować budynki i własność Ambasady.

Art. 10
Niniejszy traktat wchodzi w życie trzy dni po zakończeniu procedury ratyfikacyjnej.

W Warszawie dnia 8 Oktobra 1917(2017)

W imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości
Cesarza Austrii, Apostolskiego Króla Węgier, etc., etc.
Franciszka Józefa II Habsburga —
/~/ X. edler Kłopocki, Regent Monarchii

(-) Marek Paweł I,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński,
Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.

PROTOKÓŁ DODATKOWY

Dano uroczyście w Warszawie
dnia 08.10.2017

Władcy i Narody Wysokich Układających się Stron wyrzekają się wzajemnych pretensji do jakichkolwiek ziem należących do Państw-Stron w szczególności zaś do ziem Galicji i Lodomerii.

W Warszawie dnia 8 Oktobra 1917(2017)

W imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości
Cesarza Austrii, Apostolskiego Króla Węgier, etc., etc.
Franciszka Józefa II Habsburga —
/~/ X. edler Kłopocki, Regent Monarchii

(-) Marek Paweł I,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński,
Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński,
Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Dziękuję Waszej Cesarskiej Mości za przedłożenie projektu ustawy w/s ratyfikacji Traktatu z Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Wydaje się co projekt nie wymaga dyskusji, stad pozwalam sobie poddać go pod głosowanie.

Kto z Panów Delegatów Rady Państwa jest za przyjęciem ustawy ?
Kto jest przeciw ?
Kto się wstrzymuje ?


(Otto von Dubrovnik) #3

(Borys Targersdorf) #4

Herr @Otto co się Panu nie podoba w nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Rzeczpospolitą?


(Otto von Dubrovnik) #5

Postawa tego państwa w stosunku do:

a) swoich mieszkańców
b) mieszkańców państw sąsiadujących


(Franz Josef von Habsburg) #6

Jako wnioskodawca projektu chciałbym jednak więcej dowiedzieć się na temat Pańskich wątpliwości. O jakich mieszkańcach mowa i o jakich państwach mowa?

Przypomnę, że traktat ten nie jest traktatem sojuszniczym, nie jest nawet traktatem o przyjaźni. Jest to zwykły traktat o uznaniu i nawiązaniu stosunków przez dwa państwa istniejące już przez jakiś okres. Mamy więc udawać, że Rzeczpospolita nie istnieje?

Pragnę także przypomnieć, że Monarchia jako kraj dopiero powracający na arenę międzynarodową (niektórzy uznają dotychczasowe traktaty za nadal funkcjonujące, niektórzy nie) nie jest w sytuacji, w której powinna odrzucać możliwość nawiązania stosunków dyplomatycznych z innym państwem, zwłaszcza tak szanowanym, jak Rzeczpospolita.


(Borys Targersdorf) #7

Drogi Kolego
Nie interesuję mnie postawa Rzeczpospolitej w stosunku do swoich obywateli i państw z nią sąsiadujących to ich wewnętrzna sprawa w którą Monarchia nie będzie ingerowała.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Swoja droga też jestem ciekawy co konkretnie szanowny pan ma do zarzucenia Rzeczpospolitej. Może jakieś konkretne przykłady. Tak ogólnie rzucone hasło trudno uznać za poważny argument.


(Wiktor Toghon at Atera) #9

(Henryk von Groc Hrychowicz) #10

Zamykam głosowanie. Stwierdzam, iż zgodnie z postanowieniami art. 39 p.1 Ugody w dniu dzisiejszym Rada Państwa przyjęła Ustawę o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a Monarchią Austro-Węgierską.

Ustawę kieruję do podpisu przez Jego Cesarska i Królewską Mość.


(Franz Josef von Habsburg) #11

Postaram się jeszcze dziś ją opublikować.

Genehmigt


(Borys Targersdorf) #12

Oklaski na galerii.


(Franciszek Leopold) #13