Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Monarchią Austro-Węgierską


(Franz Josef von Habsburg) #1
godlo-list
Franz Josef II
k. u. k. Hofburg Palast
Michaelerkuppel
Wien
Ehzgtm. Österreich u. d. Enns

Herr Vorsitzender
Reichsrat
Henryk von Gröc-Hrychowicz @groc
Reichsratsgebäude
Franzensring 3
Wien
Ehzgtm. Österreich u. d. Enns

Wien, 3. Dezember 1917

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Pozwalam sobie, korzystając z uprawnienia nadanego mi na mocy art. 34 oraz art. 74 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 Ugody, przedłożyć Radzie Państwa mój projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Monarchią Austro-Węgierską.

UZASADNIENIE: Traktat został podpisany przeze mnie w stolicy Sarmacji, Grodzisku, podczas krótkiej wizyty. Pomysłodawcą i inicjatorem wznowienia stosunków Wiedeń-Grodzisk był JE hrabia von Thorn, którego wkładu nie sposób tu pominąć i warto go docenić; jest to kolejny istotny krok (po traktacie z Rzeczpospolitą Obojga Narodów i, miejmy nadzieję, Republiką Suderlandu) na drodze do pełnego międzynarodowego uznania powrotu Monarchii Austro-Węgierskiej.

Traktat podlega procedurze ratyfikacyjnej, zgodnie z którą każdy traktat musi zostać ratyfikowany w trybie ustawy. Dwór pozwala sobie także na dokonanie drobnej korekty w art. 6 ust. 2, gdzie mowa była o Wysokich Umawiających się Stronach na miejsce Wysokich Układających się Stron. Dwór prosi także Pana Ministra Spraw Zagranicznych @Borys_Targersdorf o notyfikowanie poprawki stronie sarmackiej.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Dziękuję Waszej Cesarskiej i Królewskiej Mości za przedłożenie projektu ustawy w/s ratyfikacji Traktatu z Księstwem Sarmacji.

Myślę że zawarcie, a w zasadzie odnowienie tego traktatu nie wymaga dyskusji. Zatem otwieram głosowanie. Kto z Panów Delegatów Rady Państwa jest za przyjęciem ustawy ? Kto jest przeciw ? Kto się wstrzymuje ?


(Borys Targersdorf) #3

Zrobione.


(Wiktor Toghon at Atera) #4

(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Zamykam głosowanie. Zgodnie z postanowieniami art. 39 p.1 Ugody stwierdzam, iż w dniu dzisiejszym Rada Państwa przyjęła Ustawę o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Księstwem Sarmacji a Monarchią Austro-Węgierską.

Ustawę kieruję do podpisu przez Jego Cesarska i Królewską Mość.


(Franz Josef von Habsburg) #6

Genehmigt


(Franciszek Leopold) #7