Projekt ustawy o zmianie Ugody


(Franz Josef von Habsburg) #1

godlo-list
Franz Josef II
k. u. k. Hofburg Palast
Michaelerkuppel
Wien
Ehzgtm. Österreich u. d. Enns

Herr Vorsitzender
Reichsrat
Henryk von Gröc-Hrychowicz @groc
Reichsratsgebäude
Franzensring 3
Wien
Ehzgtm. Österreich u. d. Enns

Wien, 12. November 1917

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Pozwalam sobie, korzystając z uprawnienia nadanego mi na mocy art. 34 oraz art. 74 ust. 1 Ugody, przedłożyć Radzie Państwa mój projekt ustawy o zmianie Ugody.

UZASADNIENIE: Ustawa jest efektem dyskusji nt. nowatorskiego modelu funkcjonowania Rady Państwa i zawiera postulaty tej dyskusji. Z jednej strony zapewnia rzeczywistą proporcjonalność (przyznam, że ciężko się pisało te przepisy - jeżeli mają Państwo inny pomysł, chętnie się dowiem) i konkurencję w wyborach, a z drugiej - dość szerokie uczestnictwo w pracach parlamentu, bo każdy (głosując choćby tylko na siebie) może się dostać do Rady Państwa. Jednocześnie kasujemy (irracjonalną w tym przypadku) instytucję “przejścia mandatu” na pierwszego kandydata, który się nie dostał do Rady (bo wystarczy 1 głos, więc ktoś musiałby mieć 0 głosów); instytucja wyborów uzupełniających również wydaje się zbędna w tym przypadku, choć można ją przywrócić.

Tam, gdzie trzeba, rozdzielamy delegatów na zwykłych i frakcyjnych, przy czym delegaci zwykli to po prostu normalnie wybrani (jak dotychczas), a frakcyjni to ich “głosy” wynikające z wyników wyborów. Dla uproszczenia przyjmuję, że delegaci zwykli to po prostu w całej Ugodzie delegaci. Np. dziś mamy 353 delegatów, trzech zwykłych, więc 350 mandatów delegatów frakcyjnych rozdzielamy między trzech zwykłych, proporcjonalnie do ich wyników wyborczych.

Zaworem bezpieczeństwa (ktoś może być zwyczajnie nieaktywny) jest istniejący już przepis art. 32 Ugody i nieograniczona właściwie liczba delegatów. Nie wpisałem do zmian zabezpieczenia przed liczbą kandydatów na delegatów zwykłych większą niż całkowita liczba delegatów (353), bo - choć bardzo bym sobie tego życzył - nie jest to chyba naszym problemem i długo jeszcze nie będzie :-).

FRANZ JOSEPH II.

Ustawa z dnia … o zmianie Ugody

Art. 1. Art. 28 Ugody otrzymuje następujące brzmienie:
Art. 28.
1. Rada Państwa składa się z 353:
a) delegatów zwykłych, którzy są wybierani w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich, zwanych dalej także delegatami, oraz
b) delegatów frakcyjnych, którzy są wybierani w wyborach powszechnych, równych, tajnych i proporcjonalnych.
2. Delegaci zwykli są jednocześnie przywódcami frakcji złożonych z delegatów frakcyjnych. Delegaci zwykli wykonują mandat w imieniu własnym oraz delegatów frakcyjnych swoich frakcji.
3. Liczba delegatów frakcyjnych danej frakcji jest proporcjonalna do liczby głosów uzyskanych w wyborach przez delegata będącego przywódcą tej frakcji.
4. Każdy kandydat na delegata, który uzyska w wyborach przynajmniej jeden głos, zdobywa mandat delegata zwykłego. Liczbę delegatów frakcyjnych otrzymuje się poprzez odjęcie liczby delegatów zwykłych od ogólnej liczby delegatów, o której mowa w pierwszym zdaniu ust. 1.
5. W skład Rady Państwa mogą wchodzić także dodatkowo delegaci wskazani przez właściwe organy krajów koronnych na podstawie umowy zawartej między wszystkimi krajami koronnymi wchodzącymi w skład Monarchii Austro-Węgierskiej; umowa taka podlega akceptacji Monarchy, wyrażonej w drodze postanowienia.
6. Delegat, wchodzący w skład Rady Państwa na mocy ust. 1 pkt. a) i ust. 5 jednocześnie, nie zyskuje dodatkowego głosu ani dodatkowych mandatów ponad te wynikające z ust. 1.-4.
7. Rada Państwa obraduje permanentnie.

Art. 2. Art. 33 Ugody otrzymuje następujące brzmienie:
Art. 33. W przypadku odebrania delegatowi zwykłemu mandatu, mandaty delegatów frakcyjnych, należących do frakcji danego delegata zwykłego, rozdzielane są proporcjonalnie między frakcje pozostałych delegatów zwykłych.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie w dniu najbliższych od dnia jej ogłoszenia wyborów do Rady Państwa.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Dziękuję Waszej Cesarskiej i Królewskiej Mości za przedłożony projekt Ustawy o zmianie art. 28 i 33 Ugody. Otwieram debatę nad projektem.


(Wiktor Toghon at Atera) #3

Nie mam zastrzeżeń


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Czy ktoś z panów pragnie jeszcze zabrać głos?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Nie ma chętnych, zatem zamykam debatę i przechodzimy do głosowania.
Kto z Panów Delegatów Rady Państwa jest za przyjęciem ustawy ?
Kto jest przeciw ?
Kto sie wstrzymuje ?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Przypominam panom delegatom o trwającym głosowaniu.


(Franz Josef von Habsburg) #7

Herr Vorsitzender; warto używać oznaczania z “małpą”, np. @Reichsrat


(Otto von Dubrovnik) #8

(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

Zamykam głosowanie. Stwierdzam, iż zgodnie z postanowieniami art. 39 p.1 Ugody w dniu dzisiejszym Rada Państwa przyjęła Ustawę o o zmianie Ugody.

Ustawę kieruję do podpisu przez Jego Cesarska i Królewską Mość.


(Franz Josef von Habsburg) #10

Genehmigt


(Franciszek Leopold) #11