Projekt Ustawy Prawo Karne


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Panowie Delegaci w imieniu Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości pragnę przedstawić projekt Ustawy Prawo Karne.

Otwieram debatę. Proszę o prezentację uwag i poprawek.


(Franz Josef von Habsburg) #2

Dwór niebawem zgłosi swoje uwagi, ale - całkiem poza protokołem - chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że powstała taka ustawa, i że jest dostosowana do naszych potrzeb :-).


(Franz Josef von Habsburg) #3

Proponuję:
Art. 1. Odpowiedzialności karnej podlegają wszyscy obywatele i mieszkańcy Monarchii Austro-Węgierskiej, a także cudzoziemcy przebywający na jej terytorium, którzy popełnili czyny zabronione, określone przez niniejszą ustawę.

Duch podobny, a odrobinę zgrabniej, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką uwagę :-).

W ust. 1 nazywamy organ, nie osobę, a w ust. 2. ograniczyłbym wyłączenie tylko do dyplomatów posiadających immunitet na terenie Monarchii.

Proponuję:
Art. 2 Wyłączeni z odpowiedzialności karnej są:

1. Monarcha
2. Dyplomaci uznawanych przez Monarchię Austro-Węgierską państw posiadający immunitet dyplomatyczny na terenie Monarchii.

Proponuję:
Art. 4. Sąd wymierza karę w granicach przewidzianych ustawą. Wymierzając karę sąd zważa, by dolegliwość kary nie przekraczała stopnia winy.

Proponuję niewielkie zmiany kosmetyczne:
Art. 5 Karami wymierzanymi przez sąd są:
1. grzywna
2. czasowe pozbawienie wolności, rozumiane poprzez zawieszenie dostępu do witryn Monarchii Austro-Węgierskiej na czas określony
3. dożywotnie pozbawienie wolności, rozumiane poprzez pozbawienie dostępu do witryn Monarchii Austro-Węgierskiej dożywotnio

Tutaj również niewielka kosmetyka:
Art. 6 Środkami karnymi są:
1. pozbawienie praw publicznych
2. zakaz zajmowania stanowisk i urzędów
3. pozbawienie tytułów i majątku
4. banicja

Art. 7. Kary wymierzone przez sąd uprawomocniają się po 48 godzinach od ich orzeczenia.

Znów tylko kosmetyka:
Art. 10. Kary pozbawienia wolności są wykonywane poprzez osadzenie skazanego w więzieniu na czas pozbawienia wolności, rozumiane jako blokada konta użytkownika na czas pozbawienia wolności. Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest wykonywana poprzez osadzenie skazanego w więzieniu dożywotnio.

Art. 11. Kary banicji są wykonywane poprzez wydalenie z kraju, rozumiane jako zupełna blokada konta użytkownika.

Proponuję:
Art. 12 Kto dokonuje w miejscu publicznym używa słów powszechnie uznanych za wulgarne, podlega karze grzywny od 100 do 600 koron.

Skreśliłbym “(awanturnictwo na forum)”.

Tutaj skreśliłbym “(na forum)”

Tu nie tylko o Ugodę chodzi, zmieniłym na:
Art. 16. Kto narusza przepisy Ugody bądź innych ustaw albo aktów prawa miejscowego, podlega karze grzywny od 500 - 3000 koron, chyba że inna ustawa przewiduje inną karę.

Tutaj dodałbym przestępstwa korpcyjne:
Art. 17 Kto przemocą, groźbą lub obietnicą uzyskania korzyści wywiera wpływ na czynności urzędowe organu władzy publicznej podlega każe do 90 dni pozbawienia wolności.

Będę za zaostrzeniem:
Art. 18 Kto prowadzi działalność na szkodę Monarchii Austro-Węgierskiej podlega każe pozbawienia wolności od 30 do 120 dni bądź dożywotniego pozbawienia wolności oraz dożywotniego zakazowi zajmowania stanowisk i urzędów.

Jestem organem włądzy Monarchii, nie trzeba mnie wspominać:
Art. 19. Kto kieruje lub uczestniczy w przestępczej grupie zbrojnej, której celem jest obalenie legalnych władz Monarchii lub przejecie jej terytorium, podlega karze banicji lub dożywotniego pozbawienia wolności oraz utracie posiadanych tytułów i majątku.

Nie jestem zwolennikiem tego przepisu, ale nie będę też wnosił o poprawkę usuwającą ów przepis. Tylko kosmetyka:
Art. 20. Kto dopuszcza się czynnej napaści lub znieważa osobę Monarchy podlega każe grzywny do 5000 koron.

Tutaj wszystko w porządku, ale dodałbym wzajemność
Art. 21. Kto na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej dopuszcza się czynnej napaści lub znieważenia głowy innego państwa podlega karze do 5000 koron. Przepisu nie stosuje się, jeżeli na terenie państwa, którego głowę znieważono, czyn ten nie podlega karze.

Dodałbym:

Rodział IV. Uzasadnione działania żandarmeryjne.
Art. 22. W przypadku podejrzenia zagrożenia interesu Monarchii Austro-Węgierskiej, a także jej obywateli, prowadzi się działania żandarmeryjne, polegające na moderacji wypowiedzi, cenzurze wypowiedzi, usunięciu wypowiedzi bądź osadzeniu w areszcie na czas nieoznaczony.
Art. 23. Do działań żandarmeryjnych na terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej są uprawnione wszystkie osoby, którym Dyrektor Cesarskiego i Królewskiego Biura Administracji przyznał prawo moderacji bądź administracji.
Art. 24. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 23 ustawy, dysponuje prawem moderacji bądź administracji tylko na części terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej, wówczas jest uprawniona do działań żandarmeryjnych tylko w ramach danej części terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej.
Art. 25. Uzasadnione działania żandarmeryjne mogą zostać uchylone przez sąd.

Wówczas Rozdział czwarty staje się piątym, przesuwają się też art. 22 i 23

Skąd ten rozdział? Cóż, jesteśmy społecznością, której życie toczy się na forum, i jako taka musimy reagować szybko :-).

Ogólnie oceniam ustawę karną za bardzo potrzebną i - mimo drobnych poprawek - mocno kibicuję temu projektowi :-).


(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Zgłoszone przez Waszą Cesarska i Królewska Mość poprawki i uzupełnienia zostają przyjęte. Czy ktoś z panów delegatów pragnie się do nich ustosunkować?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Nie widzę. Zatem zgłoszone poprawki nanoszę na projekt.

Czy panowie delegaci maja uwagi ?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Przechodzimy zatem od głosowania.
Kto z Panów Delegatów Rady Państwa jest za przyjęciem ustawy ?
Kto jest przeciw ?
Kto się wstrzymuje ?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7

Chcę prosić Członków Rady Państwa o większa aktywność w pracach Rady. Brak udziału w debatach jest smutne, ale jeszcze można jakoś tłumaczyć. Omijanie udziału w głosowaniach już nie.


(Wiktor Toghon at Atera) #8

PS: Przepraszam wszystkich za moją niską aktywność. Naprawię to lub zrezygnuje.


(Franz Josef von Habsburg) #9

Pozwolę sobie wyrazić zdanie, że opcja pierwsza jest zdecydowanie najlepsza :-).


(Otto von Dubrovnik) #10

Karta do głosowania nad przyjęciem Ustawy Kodeks Karny

Henryk von Groc Hrychowicz (ZA)
Wiktor von Vihren [ZA]
Otto von Dubrownik (PRZECIW)


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

Dziękuję. Głosowanie zamykam. Stwierdzam, iż zgodnie z postanowieniami art. 39 p.1 Ugody w dniu dzisiejszym Rada Państwa przyjęła Ustawę - Prawo Karne.

Ustawę kieruję do podpisu przez Jego Cesarska i Królewską Mość.


(Franz Josef von Habsburg) #13

Genehmigt

Dodam do Dz. U. w wolnej chwili


(Franz Josef von Habsburg) #14

Ustawa znajduje się już w Dzienniku Ustaw; przepraszam za opóźnienie.


(Franciszek Leopold) #15