Rozpoczęcie obrad


(Franz Joseph von Habsburg) #1

Szanowni Państwo,

Wyniki wyborów są powszechnie dostępne i kształtują się następująco:

57% - Henryk von Groc-Hrychowicz
29% - Wiktor von Vihren
14% - Otto von Dubrovnik

i istnieją 3 miejsca w Radzie Państwa do obsadzenia, wszyscy kandydaci dostają się do Rady Państwa.

Proszę @Reichsrat o składanie przysięgi w treści:

Ja, [imię i nazwisko], otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.

następnie przeprowadzimy wybór Przewodniczącego Rady Państwa, po czym desygnuję kandydata na Prezydenta Ministrów.

Ów temat przeznaczony zostaje na obrady Rady Państwa; jeżeli Rada Państwa tak zdecyduje, jej obrady zostaną przeniesione do innego miasta niż Wiedeń.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Ja, Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz, otrzymując godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.


(Otto von Dubrovnik) #3

Ja, Otto von Dubrovnik, otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie. Tak mi dopomóż Perún.


(Wiktor Toghon) #4

Ja, Wiktor von Vihren, otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.


(Franz Joseph von Habsburg) #5

Świetnie!

W takim razie uważam kadencję za rozpoczętą 30 października 1917 r.

Proszę @Reichsrat o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego do końca 31 października 1917 r. Następnie przystąpimy do głosowania i desygnowany zostanie Prezydent Ministrów.


(Wiktor Toghon) #6

Zgłaszam Pana von Groc Hrychowicza.


(Franz Joseph von Habsburg) #7

W takim razie muszę zapytać, czy Pan von @Groc - Hrychowicz zgadza się na kandydowanie?


(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Tak, zgadzam się przyjąć kandydaturę na Przewodniczącego Rady Państwa.


(Franz Joseph von Habsburg) #9

Moglibyśmy procedurę przyspieszyć - poproszę o wypowiedź jeszcze Delegata @Otto von Dubrovnika - czy chce Pan zgłosić kandydaturę? Jeżeli nie, to zamknę zgłaszanie kandydatur i przejdziemy do głosowania.


(Otto von Dubrovnik) #10

Nie, popieram kandydaturę JE von Groca.


(Franz Joseph von Habsburg) #11

Świetnie. W takim razie proponuję, aby @Reichsrat zagłosowała.

  • ZA kandydaturą @Groc
  • PRZECIW kandydaturze @Groc
  • WSTRZYMUJĘ SIĘ

0 głosujących


(Franz Joseph von Habsburg) #12

Szanowni,

Dziękuję za szybkie głosowanie. Mam nadzieję, że p. von Groc udźwignie jakoś te obowiązki, bo desygnuję Pana, na podst. art. 48 Ugody, na Prezydenta Ministrów i proszę o wskazanie (najlepiej kanałem prywatnym) Ministrów Rządu, tak abym mógł powołać Rząd. Ponieważ obrady można uznać za rozpoczęte od ostatniej przysięgi, mam na to jeszcze 5 dni, aczkolwiek chciałbym to uczynić jak najszybciej.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

Dziękuję Wasza Cesarska Mość. Kandydatów na ministrów przedstawie bez zbędnej zwłoki. Poproszę jedynie o 24 godziny na konsultacje składu rządu.


(Franz Joseph von Habsburg) #14

Dziękuję!


(Franz Joseph von Habsburg) #15

Szanowni,

Chciałbym z radością oznajmić, że mamy Rząd, zgodnie z najnowszym postanowieniem.

Teraz proszę Prezydenta Ministrów @Groc o przekazanie mi na podst. art. 48 ust. 2 Ugody program działania Rządu w ciągu 7 dni (im szybciej, tym lepiej). Następnie wygłoszę Mowę Tronową przedstawiającą ów program, a także moje oczekiwania wobec Rządu i Rady Państwa (oczywiście wyraźnie oddzielone) i będę wnosił o udzielenie wotum nieufności dla Rządu.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #16

Wasza Cesarska i Królewska Mość

Program działań Rządu obejmować będzie:
W sferze spraw wewnętrznych - lustracja wszystkich Krajów Naddunajskich pod kontem aktywności namiestników i miejscowej społeczności oraz wypracowanie propozycji zmian struktury administracyjnej zaniedbanych prowincji.
W sferze polityki zagranicznej - odnowienie traktatów o wzajemnym uznaniu z krajami Orientyki oraz z innymi państwami skłonnymi nawiązać z nami stosunki dyplomatyczne i współpracę.
W sferze obronności - przeprowadzenie inspekcji wszystkich korpusów i ich reorganizacja zgodna z potrzebami obrony terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej oraz wypracowanie zasad prowadzenia działań bojowych przez jednostki taktyczne (brygady, dywizje).
W sferze rozwoju gospodarki - wdrożenie w życie zasad gospodarki i utworzenie banku na skrypcie, a jeśli będzie to niemożliwe na forum.
W sferze kultury - organizacja imprez kulturalnych i sportowych propagujących Austro-Węgry.

Liczyłem, że Wasza Cesarska Mość będzie wnosił o udzielenie rządowi wotum zaufania. :frowning:


(Franz Joseph von Habsburg) #17

Dziękuję za program; oczywiście chodziło mi o wotum zaufania, przepraszam :-).

Program zostanie przedstawiony w Mowie Tronowej; do każdego z jego punktów dodam swoje uwagi i pomysły - może się przydadzą :-). Do jutra powinienem się wyrobić :-).


(Franz Joseph von Habsburg) #18

Mowa Tronowa
4. November 1917

An Meine Völker!
Népeimhez!

@Bewohner

Po długim okresie nieistnienia Monarchii Austro-Węgierskiej udało się nam wznowić działalność państwa - rzecz to w świecie wyjątkowa, że po tak długim okresie udało się stworzyć na nowo podwaliny kraju - uchwalić akt zasadniczy, zapewnić ciągłość jego funkcjonowania, wybrać parlament. Powołanie Mojego Rządu jest ostatnim aktem odradzania się Monarchii Austro-Węgierskiej; pragnę przedstawić jego program i zadeklarować pomoc w jego realizacji.

Mój Rząd w sektorze spraw wewnętrznych zamierza dokonać przeglądu i lustracji wszystkich krajów koronnych. Przedmiotem tych działań ma być aktywność Namiestników oraz społeczności lokalnych, a także praca nad zmianami struktury tych regionów Monarchii, które pozostają zaniedbane. Jako Monarcha przedłożę także do dalszych prac zgłaszaną uprzednio publicznie propozycję ustrojową dotyczącą Namiestników, zamierzam także zwracać uwagę, aby proponowane zmiany były adekwatne do sytuacji i nie obciążały Monarchii przesadną biurokracją. Z radością także udzielę Mojemu Rządowi wszelkiej pomocy dotyczącej umieszczenia wszelkich zmian w specyficznej strukturze historycznej naszej Monarchii.

Na arenie międzynarodowej Mój Rząd wyraża życzenie odnowienia stosunków dyplomatycznych z państwami naszego kontynentu, a dalej także innych rejonów świata. Jako Monarcha zamierzam służyć Mojemu Rządowi moimi kontaktami i doświadczeniem w polityce zagranicznej. Dwór nie chce wyznaczać innych kierunków polityki zagranicznej niż Mój Rząd, niemniej liczę na normalizację stosunków z Królestwem Dreamlandu, tak abyśmy byli zdolni do koncyliacyjnego i dyplomatycznego rozwiązywania wszelkich sporów. Monarchia Austro-Węgierska nie wypowiedziała obowiązujących ją traktatów międzynarodowych, niemniej należy dokonać przeglądu zawartych uprzednio umów i - w razie potrzeby - włączyć je do naszego systemu prawnego bądź uznać ich nieważność i zabiegać o ponowienie. Pragnę także przypomnieć, że choć politykę zagraniczną Monarchii, zgodnie z Ugodą, prowadzi Mój Rząd pod Moim nadzorem, to nie zamierzam prowadzić spraw Monarchii bez porozumienia z Moim Rządem, co dodatkowo podkreślam.

Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne także muszą się odrodzić i dlatego Mój Rząd zakłada inspekcję wszelkich korpusów, a także ich ewentualną reorganizację odpowiadającą potrzebom obrony terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej. Mój Rząd zamierza także wypracować zasady prowadzenia działań bojowych przez jednostki taktyczne. Dwór popiera również te zmiany i deklaruje swą pomoc w scalaniu armii. Jestem przekonany, że najpierw winniśmy pracować nad ustawą o C. i K. Siłach Zbrojnych, następczynią dawnego, sławnego Dekretu nr 46. Deklaruję swą pomoc, także w sferze konsultacji stopnia oparcia naszych sił zbrojnych o austro-węgierską tradycję.

Kolejną dziedziną, którą zajmie się Mój Rząd, jest gospodarka. Planuje się wdrożenie w życie zasad gospodarki, a także utworzenie Banku Austro-Węgierskiego. Wierzę, że w tej pierwszej kwestii Mój Rząd będzie dążył do rozwiązań prostych i funkcjonalnych, tak aby gospodarka mogła jak najszybciej zacząć funkcjonować i nie była zbyt skomplikowana; będzie z pewnością konieczne spisanie odpowiednich aktów normatywnych - szczególnie ustawy o funkcjonowaniu gospodarki, która będzie zawierać wymienione wyżej zasady, ustawy regulującej formy działalności gospodarczej, a także ustawy o banku i systemie walutowym, Monarchia wszak wciąż oficjalnie nie ma swojej waluty. Ufam, że Bank Austro-Węgierski wkrótce ujrzy światło dzienne z pomocą c. i k. Biura Administracji (@xavery).

Mój Rząd zadeklarował także działania w dziedzinie kultury, przede wszystkim kładąc nacisk na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych propagujących Monarchię Austro-Węgierską. Dwór będzie wspierał te działania swym mecenatem oraz patronatem.

Poza wyżej zadeklarowaną pomocą, Mój Rząd może na Mnie liczyć także sprawach nie objętych programem działania Mojego Rządu. W sprawach ustawodawczych preferuję ustawy nad dekretami; jeżeli jednak pojawi się konieczność wprowadzenia jakichś zmian dekretem, również służę pomocą. Liczę także (i przede wszystkim) na uchwalenie ustawy o działach administracji rządowej, tak aby każdy minister miał przyporządkowany konkretne konkretne pola działalności, którą się zajmuje; będę na taki akt normatywny naciskał.

Proszę Radę Państwa o udzielenie wotum zaufania Mojemu Rządowi, a także jego programowi wyrażonemu powyżej. Wnoszę do Pana Przewodniczącego @Groc prośbę o rozpoczęcie głosowania nad wotum jak najszybciej.

Dziękuję.

(-) FJ II, I. R., m. p.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #19

Mości Panowie Delegaci Rady Państwa

Jeśli któryś z panów pragnie się wypowiedzieć w sprawie zaprezentowanego programu rządowi to proszę to uczynić do jutra do godziny 15:00. W dniu jutrzejszym po godzinie piętnastej rozpoczniemy głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Karta do głosowania nad wotum zaufania dla Rządu JCiKM
Henryk Mikołaj von Groc Hrychowicz
Wiktor von Vihren
Otto von Dubrownik


(Henryk von Groc Hrychowicz) #20