Rząd Narodowy


(Samuel Cunard ) #1

Na podstawie Aktu Detronizacji powołuję nowy Rząd Narodowy.Stanowisko Prezes Rządu Narodowego obejmie Samuel Cunard,wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.Pan Tomasz Bagrat Dostojewski obejmie urząd Ministra Wojny i Ministra Sportu.


(Samuel Cunard ) #2

Na mocy powierzonej Nam władzy postanawiamy co natępuje: Art.1.Wolna Elekcja odbędzie się w dniu 7 lipca 2016r. Art.2.Do tego czasu Obowiązki Monarchy będzie pełnił Regent Monarchii Austro-Węgierskiej. Art.3.Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                              /-/Samuel Cunard Regent Monarchii Austro-Węgierskiej.

(Franciszek Leopold I) #3