Sprzedaż Ung


(Daniel von Witt) #1

Sułtanat Wittasydów zdecydował się sprzedać Ung innemu podmiotowi z uwagi na wysoce niekorzystne środowisko do prowadzenia biznesu, jakie istnieje w Monarchii. Poniżej załączam zawartą umowę w tej sprawie.

Jednocześnie oświadczam, że Sułtanat będzie dochodził odszkodowań od Monarchii Austro-Węgierskiej za jej bezprawne działania skierowane w Sułtanat oraz we mnie. W związku z okupacją i blokadą Ung przed prawowitym właścicielem dochodzić będziemy 400 tysięcy koron za cztery dni blokady (21-25 września). Cały czas naliczamy również wysokość odszkodowania za bezprawny areszt, który nie został zniesiony.

(-) Daniel von Witt


UMOWA SPRZEDAŻY

zawarta dnia 25 września 2017 roku w Bekka-Heach

pomiędzy:

Sułtanatem Wittasydów, NIFI A62683, reprezentowanym przez Sultana Daniela von Witta nr paszportu sarmackiego AE891, zwanym dalej „Sprzedającym”

a

Vladimirem ik Lihtenštánem, nr paszportu sarmackiego AD867, zwanym dalej „Kupującym”

treści następującej:

  1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do gruntu w Ung na terytorium Królestwa Węgierskiego, oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
  2. Sprzedający sprzedaje kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
  3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji w momencie przekazania przez Kupującego trzech znaczków Poczty Baridajskiej: “DSG”, “Ulryk” i “Scholandia” Sprzedającemu.
  4. Łączna wartość rynkowa znaczków będąca ceną sprzedaży przedmiotu umowy wynosi w dniu zawarcia umowy 158 151 lt (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden libertów).
  5. Do umowy załącza się umowę nabycia Ung przez Sprzedającego.

Podpisano:

(-) Daniel von Witt
Sułtan

(-) Vladimir ik Lihtenštán

Umowa o sprzedaży ziemi
z dnia 8.6.1917
[8 czerwca 2017]

pomiędzy

Królestwem Węgierskim reprezentowanym przez Króla Tymoteusza von Hohenzollerna zwanym dalej Sprzedawcą

Sułtanatem Wittasydów reprezentowanym przez Cirille Fione Ellen Riannon zwanym dalej kupcem

Art. 1 Sprzedawca przekazuje kupcowi prowincje Ung do celów Biznesowych oraz mieszkalnych oraz militarnych
Art. 2 Pozwala się kupcowi na wszystkie jego działania oprócz takich które miały by zamiar obalić lub osłabić Królestwo
Art. 3 Kupiec przekazuje sprzedawcy 5 beczek Dreamlandzkiego wina, 15 beczek wina z Triestu oraz 10 milionów KOH.

Umowa może zostać zmieniona w przeciągu 7 dni
(-)Tymoteusz von Hohenzollern

(-)Cirilla Fiona Ellen Riannon


Oświadczenie ws. Ung