Stany Generalne Księstwa Styrii


(Henryk von Groc Hrychowicz) #1

Stany Generalne Księstwa Styrii


(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

I Posiedzenie Stanów Generalnych

W oparciu o postanowienia Prawa Generalnego Księstwa Styrii zostaje otwarte pierwsze posiedzenie Stanów Generalnych Księstwa. W obradach maja prawo uczestniczyć:

 • JCiKM Franciszek Józef II Habsburg - Książę Styrii
 • Henryk von Groc - Namiestnik Księstwa Styrii

Porządek obrad:

 • Ratyfikacja Ugody
 • Przyjecie Prawa Karnego
 • Ustanowienie Święta Narodowego

(Henryk von Groc Hrychowicz) #3

(Henryk von Groc Hrychowicz) #4

Uchwała w/s ratyfikacji Ugody została jednomyślnie przyjęta przez Stany Generalne Księstwa Styrii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #5

Zgromadzeni przeszli do kolejnego punktu obrad. Przedstawiono projekt Ustawy Prawo Karne, który członkowie Wysokiej Izby poddali pod debatę.

USTAWA

Prawo Karne
z dnia 10 października 1917

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej i jej wyłączenie.

Art. 1 Odpowiedzialność karną ponoszą wszyscy obywatele i mieszkańcu Ksiestwa Styrii oraz cudzoziemcy tu przebywający za czyny stanowiące przestępstwa określone przez niniejszą ustawę.
Art, 2 Wyłączeni z odpowiedzialności karnej są:

 • Książę Styrii
 • Dyplomaci państw obcych posiadający immunitet dyplomatyczny.

Art. 3 Nie podlega odpowiedzialności karnej ten kto działa w obronie koniecznej odpierając atak na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

Rozdział II. Zasady wymiaru kary i środków karnych

Art. 4 Sędzia wymierza kary w granicach przewidzianych przez niniejszą Ustawę dbając przy tym, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy.
Art. 5 Karami wymierzanymi przez sędziego są:

 • grzywna
 • czasowe pozbawienie wolności (zawieszenie dostępu od forum)
 • dożywotnie pozbawienie wolności (pozbawienie dostępu od forum)

Art. 6 Środkami karnymi są:

 • pozbawienie praw publicznych
 • zakaz zajmowania stanowisk i urzędów
 • pozbawienie tytułów i majątku
 • wydalenie z kraju (banicja)

Art. 7 Kary wymierzone przez sędziego uprawomocniają się po 24 godzinach od ich wydania.
Art. 8 Kary grzywny winny być wpłacone na rzecz skarbu księstwa w ciągu 2 dni po uprawomocnieniu wyroku
Art. 9 Niewykonalność kary grzywny we wskazanym terminie powoduje jej zamianę na karę pozbawienia wolności w stosunku 100 koron/1 dzień
Art. 10 Kary pozbawienia wolności są wykonywane poprzez osadzenie w więzieniu (blokada konta użytkownika na czas pozbawienia wolności).
Art. 11 Kary banicji są wykonywane poprzez wydalenie z kraju (blokada konta użytkownika)

Rozdział III. Przestępstwa i kary

Art. 12 Kto dokonuje przestępstwa pospolite (wulgaryzmy zamieszczane na forum) podlegają karze grzywny od 100 do 600 koron.
Art. 13 Kto narusza dobra osobiste innych osób (umyślnie obraża, niesłuszne posądza lub oczernia) podlega każe grzywny od 200 do 1000 koron.
Art. 14 Kto prowadzi działalność skierowaną przeciw porządkowi publicznemu (awanturnictwo na forum) podlega każe pozbawienia wolności od 7 do 30 dni.
Art. 15 Kto publicznie (na forum) prezentuje treści pornograficzne podlega każe pozbawienia wolności do 60 dni.
Art. 16 Kto narusza obowiązujące prawo (łamie zapisy Prawa Generalnego) podlega każe grzywny od 500 - 3000 koron.
Art. 17 Kto przemocą lub groźba wywiera wpływ na czynności urzędowe organu władzy Księstwa Styrii podlega każe do 180 dni pozbawienia wolności.
Art. 18 Kto prowadzi działalność na szkodę Księstwa Styrii podlega każe pozbawienia wolności od 30 do 120 dni oraz dożywotniemu zakazowi zajmowania stanowisk i urzędów.
Art. 19 Kto kieruje lub uczestniczy w przestępczej grupie zbrojnej, której celem jest obalenie władz księstwa lub przejecie jego terytorium podlega banicji lub dożywotniego pozbawienia wolności oraz utracie posiadanych tytułów i majątku.
Art. 20 Kto dopuszcza się czynnej napaści lub znieważa Księcia Styrii podlega każe grzywny do 5000 koron.
Art. 21 Kto na terenie księstwa dopuszcza się czynnej napaści lub znieważenia głowy innego państwa podlega każe do 5000 koron.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

Art. 22 Zmiany w prawie karnym obowiązującym na obszarze księstwa mogą dokonać wyłącznie Stany Generalne.
Art. 23 Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Po długiej debacie Stany Generalne przyjęły dzisiaj Ustawę - Prawo Karne. Ustawę skierowano do opublikowania. Zgromadzeni przeszli do kolejnego punktu obrad.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #7
Uchwała Stanów Generalnych Księstwa Styrii
w/s ustanowienia Święta Narodowego Styrii
Stany Generalne Księstwa Styrii postanawiają ustanowić
Święto Narodowe Styrii,
które będzie obchodzone dnia
18 sierpnia
w rocznicę ogłoszenia Proklamacji Ustanowienia Suwerennego Księstwa Styrii.
Zatwierdzono dn. 14 października 1917 roku w Grazu

(Henryk von Groc Hrychowicz) #8

Po długiej i burzliwej debacie Stany Generalne postanowiły zmienić treść proponowanej Uchwały i ostatecznie ustanowić Święto Narodowe Księstwa Styrii na dzień 2 maja - dzień proklamacji odrodzenia księstwa. Po przeredagowaniu Uchwały przyjęto decyzję o jej zatwierdzeniu.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #9

Stany Generalne Księstwa postanowiły zająć się jeszcze sprawa Banku Ziemskiego. Zgodnie z postanowieniami Ugody polityka monetarna i finansowa należy do kompetencji rządu centralnego. Z tego powody działalność banku winna być ograniczona do rozliczeń gospodarki lokalnej na obszarze księstwa.


(Borys Targersdorf) #10

No to muszę otworzyć przedstawicielstwa w Styrii :wink:


(Henryk von Groc Hrychowicz) #11

Stany Generalne Księstwa podjęły uchwałę w/s ograniczenia działalności Banku Ziemskiego w Grazu. Na tym porządek obrad wyczerpano i pierwsze posiedzenie Stanów Generalnych Księstwa zostało zamknięte.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #12

II Posiedzenie Stanów Generalnych

W oparciu o postanowienia Prawa Generalnego Księstwa Styrii otwarte zostaje drugie posiedzenie Stanów Generalnych Księstwa. Porządek obrad obejmuje:

 • Wprowadzenie zmian w prawie o funkcjonowaniu gospodarki.
 • Wprowadzenie zmian w prawie karnym.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #13

(Henryk von Groc Hrychowicz) #14

Stany Generalne Księstwa Styrii po dyskusji przyjęły Ustawę o zmianie prawa karnego i zasad funkcjonowania gospodarki na obszarze Księstwa Styrii. Ustawę skierowano do publikacji.

W dalszym toku obrad podjęto temat dalszego funkcjonowania Banku Ziemskiego w Grazu. Wysunięto bowiem propozycje podjęcia uchwały o jego likwidacji.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #15

Stany Generalne Księstwa Styrii w dniu 15 lutego przyjęły Uchwałę w/s likwidacji Banku Ziemskiego w Grazu. Uchwałę skierowano do publikacji. Na tym II Posiedzenie Stanów Generalnych zakończono.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #16
III Posiedzenie Stanów Generalnych

Zgodnie z uzgodnieniami podjętymi na spotkaniu polityków z udziałem Namiestnika Styrii zwołane zostaje trzecie posiedzenie Stanów Generalnych Księstwa. Porządek obrad obejmuje:

 • Rozpatrzenie obecnego stanu w jakim znalazła się Monarchia Austro-Węgierska i jej wpływ na Księstwo Styrii.

 • Rozważenie postulatu ogłoszenia niepodległości Księstwa Styrii i wynikłych z tego konsekwencji politycznych.

 • Uchwalenie niezbędnych aktów prawnych po ewentualnym opuszczeniu Austro-Węgier.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #17

Po otwarciu obrad głos zabrał namiestnik Księstwa Styrii.

Panowie, Monarchia Austro-Węgierska ulega coraz dalej idącemu rozkładowi. Mimo pracy i czynionych wysiłków nie udało się zahamować destrukcji państwa, która zaczęła się niemal w chwili ogłoszenia jego odrodzenia. Po przenosinach na nowe forum i ustanowieniu nowej Ugody, Monarchie zaczęły nachodzić kataklizmy (awarie), niemal jedna za drugą. Aktywność społeczna poczęła spadać. Po wyborze Rady Państwa na XIII kadencję z trudem udało się uchwalić podstawowe ustawy, a praca rządu ograniczała się do wykonywania podstawowych obowiązków z racji porzucenia urzędów przez większość ministrów. Kraje Koronne się wyludniły, a działalność JCiKM ograniczała się do podpisywania ustaw i dekretów. Nadszedł w końcu dzień w którym dostęp do forum został zupełnie odcięty. Przez niemal trzy tygodnie nie było komunikatów o sytuacji i stanie państwa. Dostęp do forum został w końcu przywrócony ku powszechnej radości tych którzy jeszcze nie stracili nadziei na normalne funkcjonowanie Monarchii Austro-Węgier. Niestety radość ta trwała 5 dni. Obecnie od ponad tygodnia forum jest znowu niedostępne. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że ma to również wpływ na funkcjonowanie i przyszłość Księstwa Styrii. Mając powyższe na uwadze rekomenduję przyjęcie przez Stany Generalne postulatu ogłoszenia niepodległości Księstwa Styrii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #18

W trakcie debaty przyszła wiadomość, którą prowadzący obrady ogłosił zgromadzonym na sali.

Informuję wszem i wobec wszystkich zainteresowanych, iż dzisiaj (2 kwietnia) o 19:40 udało mi się wejść na forum A-W. Tym samym po drugiej, długiej przerwie forum Monarchii jest znowu dostępne. Pytanie na jak długo ? Nie wiem czy można jeszcze mieć nadzieje na normalne funkcjonowanie Monarchii. Ja taką straciłem.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #19

Po całonocnej debacie zgromadzeni podjęli decyzję o podjęciu Uchwały wypowiadającej Ugodę i ogłoszeniu Aktu Niepodległości Księstwa Styrii.


(Henryk von Groc Hrychowicz) #20

Zaraz po przyjęciu Uchwały wypowiadającej Ugodę zgromadzeni jednomyślnie uchwalili Akt Proklamacji Niepodległości i powierzyli jego ogłoszenie namiestnikowi księstwa.

Potwierdzenie Stany Generalne Księstwa Styrii - Strona 2 - Terytoria Naddunajskie

Dalszy tok obrad Konserwacja forum / Styria