Stany generalne Tyrolu

dyplomacja

(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #1

Zgodnie z zapowiedzią, 17 kwietnia 1918 roku o godz. 17:00 otwarte zostało I posiedzenie Stanów Generalnych Hrabstwa Tyrolu, Księstwa Salzburga, Księstwa Górnej Austri oraz Vorarlbergu. Salę wypełnili licznie zgromadzeni deputowani i obywatele krain Przewodnictwo nad obradami zgodnie z prawem objął namiestnik


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #2

Wieczorem ma obrady przybył namiestnik. Okazało się, że nic nie jst uchwalone, a Pamowie posłowie w najleprze się bawia.
Obrady zostały przerwane do dnia jutrzejszego


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #3

O godz. 11,00 rozpoczęły się obrady. Zaczęto powoli pracować. Posłowie, którzy próbowali blokować pracę byli przywoływanie do porządku.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #4

Po długich debatach postanowiono stworzyć Związek Austriacki pod nazwą Arcyksięstwo Austriackie. Przygotowano również projekt konstytucji Arcyksięstwa

Konstytucja Arcyksięstwa Austriackiego

My, obywatele Książęcego Hrabstwa Tyrolu, Księstwa , Księstwa Górnej Austrii świadomi swej narodowej tożsamości, w trosce o zachowanie historii krajów i ich przyszłości, ustanawiamy i uznajemy za obowiązujące co następuje:
Arcyksięstwo Austriackie

Art. 1.

 1. Arcyksięstwo Austriackie, zwane dalej Arcyksięstwem jest monarchią konstytucyjną.
 2. Arcyksięstwo jest suwerennym państwem wirtualnym składający się z Książęcego Hrabstwa Tyrolu, Księstwa Salzburga, Księstwa Górnej Austrii i wchodzących w skład Monarchii Austro-Węgierskiej i związanym z nią poprzez osobę Cesarza Austrii i Króla Węgier.

Art. 2.

 1. Arcyksięstwo składa się z ziem z Książęcego Hrabstwa Tyrolu, Księstwa Salzburga, Księstwa Górnej Austrii i.
 2. Stolicą Arcyksięstwo jest miasto Salzburg.
 3. Symbolami Arcyksięstwo jest herb i flagę przedstawione w załącznikach numer 1.
 4. Walutą obowiązującą w Związku jest Korona (KOH).

OBYWATELE
Art. 3.

 1. Obywatelem Arcyksięstwo Austriackiego jest osoba, która zgłosiła taką chęć i uzyskała obywatelstwo poprzez akt nadania, opublikowany w Dzienniku Praw Księstwa.
 2. Obywatelstwo Arcyksięstwa nadaje i odbiera w imieniu Cesarza Austrii i Króla Węgier - Namiestnik Arcyksięstwa.
 3. Utrata obywatelstwa następuje na skutek śmierć lub zrzeczenie się go.
 4. Odebranie obywatelstwa arcyksięstwa może nastąpić w oparciu o orzeczenie Sądu Krajowego, stwierdzającego stałe opuszczenie księstwa przez obywatela lub jego skazanie na banicję.

Art. 4. Uzyskanie obywatelstwa Arcyksięstwa Austriackiego jest równoznaczne z posiadaniem obywatelstwa Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 5.

 1. Obywatelstwo Arcyksięstwa uprawnia do: uczestniczenia w życiu politycznym i społecznym na obszarze arcyksięstwa. .
 2. Podstawowym obowiązkiem każdego obywatela arcyksięstwa jest aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Monarchii Austro-Węgierskiej oraz jej obrona.

WŁADZA

Art. 6.
Władcą Arcyksięstwa jest Cesarz Austrii i Król Węgier, któremu przysługuje tytuł Arcyksięcia Austrii.

Art. 7.

 1. Władzę ustawodawczą w arcyksięstwie sprawują Stany Generalne Księstwa, w skład których wchodzą wszyscy obywatele arcyksięstwa.
 2. Stany Generalne obradują pod przewodnictwem Marszałka, którym każdorazowo jest najstarszy stażem obywatel Arcyksięstwa obecny na obradach.
 3. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje wszystkim obywatelom arcyksięstwa.
 4. Stany Generalne Arcyksięstwa podejmują Uchwały i Ustawy zwykłą większością głosów.

Art. 8.

 1. Władzę wykonawczą w imieniu Cesarza Austrii i Króla Węgier, sprawuje Namiestnik Arcyksięstwa.
 2. Namiestnika Arcyksięstwa powołują i odwołują Cesarz Austrii i Króla Węgier.
 3. Do kompetencji Namiestnika Arcyksięstwa należą wszystkie sprawy wewnętrzne, gospodarcze i finansowe Arcyksięstwa Austriackiego.
 4. Sprawy Zagraniczne podlegają bezpośredniej jurysdykcji Cesarza Austrii i Króla Węgier, chyba że, Jego Cesarska i Królewska Mość przekaże swoje prerogatywy w tym względzie powołanemu do tego ministrowi Rządu Cesarsko-Królewskiego.

Art. 9.

 1. Władzę sądowniczą w Arcyksięstwie, pełni Sad Krajowy na czele którego stoi sędzia powoływany i odwoływany przez Stany Generalne na wniosek Cesarza Austrii i Króla Węgier.
 2. Od wyroków i postanowień Sadu Krajowego przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Cesarza Austrii i Króla Węgier.

WOJSKO
Art. 10.

 1. Arcyksięstwo Austriackie może sformować własne wojsko, którego zadaniem jest obrona suwerenności terytorialnej księstwa i jego granic.
 2. Zwierzchnictwo nad Wojskami Arcyksięstwa sprawuje Namiestnik Arcyksięstwa.

Art. 11.

 1. Na obszarze księstwa stacjonuje XIV Korpus Wojsk Cesarsko-Królewskiej Armii, którego zadaniem jest obrona jedności Monarchii Austro-Węgierskiej.
 2. Zwierzchnictwo nad Wojskiem Cesarsko-Królewskiej Armii stojącym na obszarze księstwa sprawuje Cesarz Austrii i Król Węgier.

Art. 12.

 1. Dowódcę Wojsk arcyksięstwa austriackiego naznacza się Namiestnik Arcyksięstwa.
 2. Dowódca wojsk arcyksięstwa odpowiada za organizację, wyszkolenie i funkcjonowanie Wojsk Arcyksięstwa Austriackiego.

Art. 13.
Dowódcę XIV Korpusu stojącego na obszarze arcyksięstwa mianuje Cesarz Austrii i Król Węgier chyba że, Jego Cesarska i Królewska Mość przekaże swoje prerogatywy w tym względzie powołanemu do tego ministrowi Rządu Cesarsko-Królewskiego.

Zatwierdzono dnia 26 kwietnia 1918 roku
przez wszystkich zgromadzonych członków
Stanów Generalnych Arcyksięstwa Austriackiego


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #5

Na wniosek Namiestnika von Lichtestaina zostały w trybie natychmiastowym zwołane stany generalne Książecego Hrabstwa Tyrolu, Księstwa Salzburga, Księstwa Górnej Austrii, które wysłuchały informacji o odejściu miłościwie nam panującego Cesarza Franciszka Józefa II i uznały nowego władcę Austro-Węgier w osobie Cesarza Karola I.

Wszyscy posłowie uchwalili jednomyślnie i podposali się pod listem Wielkopoddańczym do Cesarza Austrii Karola I.