Statut AWFP


(Wiktor Maretzky) #1

Statut Austro-Węgierskiej Federacji Piłkarskiej

Art. 1.
Austro-Węgierska Federacja Piłkarska zwana dalej „Federacją” lub w skrócie „AWFP” jest organizacją stowarzyszeniową w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Art. 2.
Federacja działa na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej, a jej siedzibą jest miasto stołeczne Wiedeń.

Art. 3.
AWFP posiada logo, wydaje biuletyny i inne materiały organizacyjne. Barwami Federacji są kolory: żółty i czarny.

Art. 4.
AWFP działa na podstawie przepisów statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz obowiązującego prawa Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 5.
Celem AWFP jest organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w Monarchii Austro-Węgierskiej oraz podejmowanie działań na rzecz promocji Austro-Węgier na arenie międzynarodowej.

Art. 6.
AWFP zrzesza menadżerów klubów piłkarskich mających siedzibę na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej. W skład Federacji mogą również wejść menadżerowie z klubów zarejestrowanych w innych mikronacjach, o ile tylko wyrażą taką wolę. Członkiem Federacji jest również trener kadry narodowej Austro-Węgier.

Art. 7.
Kluby skupione w AWFP mają prawo brać udział w rozgrywkach dowolnej wirtualnej ligi piłkarskiej.

Art. 8.
Na czele Federacji stoi Prezes.

 1. Kadencja Prezesa trwa sześć miesięcy i zostaje automatycznie przedłużona, o ile przed upływem tego terminu nie wpłynie wniosek w sprawie wyboru nowego Prezesa.
 2. Do kompetencji Prezesa należy:
  a) rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji,
  b) reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
  c) powoływanie trenera kadry narodowej,
  d) wyznaczanie delegatów reprezentujących Federację w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art. 9.
Organem właściwym do spraw kontroli pracy Prezesa jest Zarząd, w skład którego wchodzą aktywni menadżerowie wszystkich klubów zrzeszonych w Federacji.

 1. W skład Zarządu w charakterze obserwatora może wejść przedstawiciel Rządu Austro-Węgier.
 2. W przypadku potwierdzonego ustania aktywności Prezesa i wobec braku aktywnych menadżerów, decyzję w sprawie obsady stanowiska Prezesa AWFP podejmuję obecny w Zarządzie przedstawiciel Rządu Austro-Węgier, o ile takowy został oddelegowany.

Art. 10.
Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(Franciszek Leopold I) #2