Statut Naddunajskiej Federacji Piłkarskiej ( Donaufussballbund - DFB )


(Tomasz Dostojewski) #1

[quote]## Statut DFB

Art. 1.
Naddunajska Federacja Piłkarska ( Donaufussballbund - DFB ) zwana dalej „Federacją” lub w skrócie DFB jest organizacją stowarzyszeniową w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Art. 2.
Federacja działa na Terytorium Naddunajskim, a jej siedzibą jest miasto Sarajewo.

Art. 3.
DFB działa na podstawie przepisów statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz obowiązującego prawa Terytorium Naddunajskiego.

Art. 4.
Celem DFB jest organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej oraz podejmowanie działań na rzecz promocji Terytorium Naddunajskiego na arenie międzynarodowej.

Art. 5.
DFB zrzesza kluby piłkarskie mające siedzibę na Terytorium Naddunajskim.

Art. 6.
Kluby skupione w DFB mają prawo brać udział w rozgrywkach dowolnej wirtualnej ligi piłkarskiej.

Art. 7.
Na czele Federacji stoi Prezes.
1.Prezes wybierany jest na sześciomiesięczną kadencję z członków DFB oraz przez nich .
a) Kadencja Prezesa zostaje automatycznie przedłużona, o ile przed upływem tego terminu nie wpłynie wniosek w sprawie wyboru nowego Prezesa lub rezygnacji obecnie urzędującego.
2. Do kompetencji Prezesa należy:
a) rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji,
b) reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
c) powoływanie trenera kadry narodowej,
d) wyznaczanie delegatów reprezentujących Federację w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art.8
Logo DFB

Art.9.
Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
[/quote]

Prezes DFB :
Wiktor_Maretzky ( od 31 maja 2017 roku )