Statut Naddunajskiej Federacji Piłkarskiej ( Donaufussballbund - DFB )


(Tomasz Dostojewski) #1

[quote]## Statut DFB

Art. 1. Naddunajska Federacja Piłkarska ( Donaufussballbund - DFB ) zwana dalej „Federacją” lub w skrócie DFB jest organizacją stowarzyszeniową w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Art. 2. Federacja działa na Terytorium Naddunajskim, a jej siedzibą jest miasto Sarajewo.

Art. 3. DFB działa na podstawie przepisów statutu Mikroświatowej Unii Piłkarskiej oraz obowiązującego prawa Terytorium Naddunajskiego.

Art. 4. Celem DFB jest organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej oraz podejmowanie działań na rzecz promocji Terytorium Naddunajskiego na arenie międzynarodowej.

Art. 5. DFB zrzesza kluby piłkarskie mające siedzibę na Terytorium Naddunajskim.

Art. 6. Kluby skupione w DFB mają prawo brać udział w rozgrywkach dowolnej wirtualnej ligi piłkarskiej.

Art. 7. Na czele Federacji stoi Prezes. 1.Prezes wybierany jest na sześciomiesięczną kadencję z członków DFB oraz przez nich . a) Kadencja Prezesa zostaje automatycznie przedłużona, o ile przed upływem tego terminu nie wpłynie wniosek w sprawie wyboru nowego Prezesa lub rezygnacji obecnie urzędującego. 2. Do kompetencji Prezesa należy: a) rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji, b) reprezentowanie Federacji na zewnątrz, c) powoływanie trenera kadry narodowej, d) wyznaczanie delegatów reprezentujących Federację w Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Art.8 Logo DFB

Art.9. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. [/quote]

Prezes DFB : Wiktor_Maretzky ( od 31 maja 2017 roku )