Ugoda - projekt - całość!

ugoda
ustrój
parlament

(Franz Joseph von Habsburg) #1

Szanowni,

Pozwalam sobie przedłożyć projekt nowej Ugody, części pierwszej póki co :-). Bazuję na dotychczasowej Tymczasowej Ustawie Zasadniczej. Część dot. parlamentu nie jest dokończona, ale chciałbym już poprosić o ewentualne uwagi i komentarze.

Rozdział I
Monarchia Austro-Węgierska

Art. 1.
Monarchia Austro-Węgierska jest dobrem wspólnym wszystkich jej obywateli.

Art. 2.
Monarchia Austro-Węgierska jest federacyjną monarchią parlamentarną.

Art. 3.
Monarchia Austro-Węgierska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność, prawa człowieka i obywatela, oraz bezpieczeństwo obywateli i mieszkańców, także znajdujących się poza jej granicami.

Art. 4.
Monarchia Austro-Węgierska jest państwem prawa. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 5.
Władza w Monarchii Austro-Węgierskiej należy do Monarchy oraz Narodów Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 6.

 1. Ugoda jest najwyższym prawem Monarchii Austro-Węgierskiej.
 2. Inne akty prawne muszą być zgodne z Ugodą.

Art. 7.
Podział i równowaga władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej są zasadami naczelnymi, na których opiera się ustrój Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 8.
Monarchia Austro-Węgierska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 9.

 1. Godłem Wielkim Monarchii Austro-Węgierskiej jest wizerunek czarnego, dwugłowego orła w Koronie Cesarstwa Austriackiego; w szponach orła - miecz, berło i jabłko; na piersi orła - herb Domu Panującego Habsburgów Lotaryńskich; wokół herbu wizerunki Orderu Złotego Runa, Orderu Świętego Stefana, Orderu Marii Teresy, Orderu Leopolda oraz Orderu Żelaznej Korony; na skrzydłach orła tarcze herbowe: Królestwa Węgier, Królestwa Galicji i Lodomerii, Arcyksięstwa Austrii Dolnej przed Anizą, Księstwa Salzburga, Księstwa Styrii, Uksiążęconego Hrabstwa Tyrolu, połączonej Księstw Karyntii i Krainy, połączonej Margrabstwa Moraw i Księstwa Śląska, Królestwa Siedmiogrodu, Królestwa Ilyrii oraz Królestwa Czeskiego.
 2. Godłem Małym Monarchii Austro-Węgierskiej jest wizerunek czarnego, dwugłowego orła w Koronie Cesarstwa Austriackiego; w szponach orła - miecz, berło i jabłko; na piersi orła - herb Domu Panującego Habsburgów Lotaryńskich; wokół herbu wizerunek Orderu Złotego Runa.
 3. Flagę państwową Monarchii Austro-Węgierskiej tworzy flaga Austrii w czerwono-biało-czerwone pasy wraz z tarczą herbową Austrii połączona z flagą Węgier w czerwono-biało-zielone pasy wraz z tarczą herbową Królestwa Węgier.
 4. Hymnem Monarchii Austro-Węgierskiej jest “Hymn Ludów”.
 5. Godło, flaga, hymn oraz inne symbole Monarchii Austro-Węgierskiej oraz krajów koronnych podlegają ochronie prawnej.
 6. Wzory godła i flagi oraz słowa hymnu określi ustawa.

Tutaj zmieniłem nieco opis godła. Nie dodaję załączników, bo w Ugodzie - moim zdaniem - nie powinno ich być.

Art. 10.

 1. Stolicą Monarchii Austro-Węgierskiej jest jest Cesarskie Miasto Wiedeń.
 2. Lokalizacja siedzib centralnych organów władzy publicznej uwzględnia federalny charakter państwa.

Ponieważ Monarchia będzie mieć bardziej federalny charakter, usunąłem Budapeszt ze stolic, ale za to Ugoda gwarantować będzie lokalizację siedzib w całym kraju.

Art. 11.

 1. Władze Monarchii Austro-Węgierskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
 2. Stosunki między Monarchią Austro-Węgierską, a związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadzie uszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności.
 3. Współpracę między Monarchią Austro-Węgierską, a związkami wyznaniowymi
  regulują odpowiednie umowy i ustawy.

Rozdział II
Mieszkańcy i obywatele

Art. 12.

 1. Mieszkańcem Monarchii Austro-Węgierskiej jest osoba przebywająca na jej terytorium, przez co rozumie się osobę zarejestrowaną w systemach informatycznych Monarchii Austro-Węgierskiej.
 2. Obywatelem austro-węgierskim jest mieszkaniec Monarchii Austro-Węgierskiej, który posiada obywatelstwo.
 3. Obywatelem austro-węgierskim może zostać każdy mieszkaniec Monarchii Austro-Węgierskiej, który:
  a) przebywa na terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej co najmniej czternaście dni,
  b) napisał na forum Monarchii Austro-Węgierskiej przynajmniej piętnaście wypowiedzi nie usuniętych przez żandarmerię,
  c) złożył wniosek o obywatelstwo.
 4. Obywatel austro-węgierski jest zobowiązany, w terminie 7 dni od uzyskania obywatelstwa, do złożenia przysięgi:
  Ja, [imię i nazwisko], otrzymawszy obywatelstwo austro-węgierskie, przysięgam być wierny Monarchii Austro-Węgierskiej oraz Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Przysięgam pracować dla dobra Monarchii oraz wszystkich Jej Narodów, a także dla pomnożenia potęgi Ojczyzny.
 5. Przysięga, o której mowa w ust. 4, może zostać zakończona formułą religijną.
 6. Każdy obywatel austro-węgierski zobowiązany jest do aktywnej obecności na terytorium Monarchii przynajmniej raz w ciągu 30 dni od ostatniej wizyty. Przez aktywną obecność rozumie się publikację przynajmniej dwóch wypowiedzi na forum Monarchii.
 7. Do obywateli sprawujących funkcje publiczne termin wymieniony w ust. 6 skraca się do 7 dni z wyjątkiem ogłoszonych publicznie nieobecności.

Art. 13.

 1. Monarchia Austro-Węgierska zapewnia swoim obywatelom i mieszkańcom nienaruszalne i niezbywalne prawo do życia wirtualnego, działalności, oraz sprawiedliwego i rzetelnego sądu.
 2. Zakazane i niedopuszczalne jest naruszanie praw jednostki i jej godności określonych Ugodą oraz innymi aktami prawnymi.

Art. 14.

 1. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność zrzeszania się obywateli w partiach politycznych, organizacjach, stowarzyszeniach i fundacjach.
 2. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność wyznania i wspólnot religijnych.
 4. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność słowa, prasy i wszelkich mediów.
 5. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje równość wszystkich wobec prawa.
 6. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje równy dostęp do edukacji i kultury.

Art. 15.

 1. Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary.
 2. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem.
 3. Każdy ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania.
 4. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Art. 16.

 1. Każdemu zapewnia się nietykalność i wolność osobistą, która może zostać naruszona tylko na zasadach i w trybie określonych ustawą.
 2. Każdy pozbawiony wolności na podstawie wyroku sądowego ma prawo do odwołania się od tego wyroku.
 3. Zapewnia się każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadku i w trybie określonym ustawą.

Art. 17.

 1. Ekstradycja obywatela austro-węgierskiego jest zakazana.
 2. Zakazana jest ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa z przyczyn politycznych.
 3. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.

Art. 18.

 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, oraz osób pełniących funkcje publiczne.
 2. Obywatel ma prawo dostępu do dokumentów organów władzy publicznej, oraz prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych,
 3. Prawo określone w ust. 1 i 2 może zostać ograniczone wyłącznie w trybie i na zasadach określonych ustawą.

Art. 19.

 1. Obowiązkiem obywatela austro-węgierskiego jest wierność Monarchii Austro-Węgierskiej, oraz dbanie o jej ciągły rozwój i dobro, a także o wzrost jej potęgi.
 2. Obywatel ma obowiązek bronić honoru Monarchii poza jej granicami.
 3. Obywatel ma obowiązek w przypadku wojny bronić Monarchii, wstępując do Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych.
 4. Każdy przebywający na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej ma obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa.

Art. 20.

 1. Każdy mieszkaniec Monarchii Austro-Węgierskiej ma prawo złożyć skargę na działalność organów władzy publicznej.
 2. Skarga wymienione w ust. 1 winna być rozpatrzona bezstronnie przez sąd; organy władzy publicznej zobowiązane są działać zgodnie z orzeczeniem sądu.

Rozdział III
Źródła obowiązującego prawa

Art. 21.

 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są, w hierarchii ważności: Ugoda, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i postanowienia, a także prawo zwyczajowe. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze kraju koronnego jest także właściwe prawo krajowe.
 2. Żródłem powszechnie obowiązujacego prawa są także cesarskie i królewskie dekrety, które mają moc ustawy i mogą regulować kwestie zastrzeżone dla ustaw, chyba że określono inaczej.

Ugoda jest nad wszystkimi innymi prawami; tutaj jest także otwarcie drzwi dla krajowych porządków prawnych, które jednak muszą się zgadzać z aktami wyższej rangi. Dodane zostaje także prawo zwyczajowe i ono będzie dość istotne - na gruncie państwa wirtualnego nie będziemy nigdy pełnym państwem prawa, bo po prostu nie stać nas czasowo na tyle przepisów. Rezygnujemy też ze statutów i zarządzeń, to zostawimy w ramach prawa krajowego, do woli.

Art. 22.

 1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń i postanowień jest ich opublikowanie w Dzienniku Ustaw Monarchii Austro-Węgierskiej.
 2. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa krajowego określa prawo krajowe; akty prawa krajowego ogłąszane są także w trybie określonym w ust. 1.
 3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie ustaw.
 4. Umowy międzynarodowe ratyfikowane nie wymagające zgody w ustawie są ogłaszane w trybie ustaw.

Art. 23.

Ratyfikacja przez Monarchę umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody Rady Państwa, jeżeli umowa dotyczy:
a) pokoju, sojuszu, układu politycznego lub wojskowego,
b) wolności, praw lub obowiązków określonych w Ugodzie,
c) członkostwa Monarchii Austro-Węgierskiej w organizacji międzynarodowej,
d) spraw uregulowanych w ustawie.

Rozdział IV
Monarcha

Art. 24.

 1. Głową państwa jest cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc…, arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc.
 2. Monarcha odpowiada przed Bogiem i Narodami Austro-Węgier, oraz przed własnym sumieniem i historią.
 3. Obowiązkiem Monarchy jest troska o dobro państwa i jego obywateli, a także troska o pozycję międzynarodową państwa.

Art. 25.

 1. Monarcha sprawuje nadzór nad polityka zagraniczną państwa.
 2. Monarcha, za zgodą Rady Państwa, decyduje o wypowiedzeniu wojny i zawarciu pokoju.
 3. W przypadku gdy Rada Państwa nie może się zebrać, a także w razie znacznego narażenia na niebezpieczeństwo interesu Monarchii Austro-Węgierskiej, oraz bezpieczeństwa jej obywateli, Monarcha może wypowiedzieć wojnę lub zawrzeć pokój bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Państwa.
 4. Monarcha, za zgodą Rady Państwa, może zawierać i wypowiadać umowy międzynarodowe.
 5. Monarcha może ułaskawić każdego ukaranego przez sąd.
 6. Monarcha sprawuje władzę ustawodawczą wraz z Radą
  Państwa oraz władzę wykonawczą wraz z Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości
 7. Monarcha powołuje i odwołuje sędziów w drodze postanowienia.
 8. Monarcha pełni funkcję reprezentacyjną, jest gwarantem ciągłości i niepodległości państwa.

Art. 26.

 1. Opróżnienie tronu następuje w wyniku:
  a) abdykacji,
  b) śmierci,
  c) opuszczenia Monarchii Austro-Węgierskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
 2. Opróżnienie tronu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b) i c), stwierdza Rada Państwa
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a), Monarcha wskazuje swojego następcę w akcie abdykacyjnym.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b) i c), a także w przypadku opróżnienia tronu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), kiedy Monarcha nie wskazał swego następcy w akcie abdykacyjnym, o którym mowa w ust. 3, następcę wskazuje Rada Państwa.

Rozwiązanie, nie ukrywam, zaczerpnięte z sarmackiej konstytucji na nasz grunt - zabezpiecza Monarchię przed skutkami dłuższej nieobecności Monarchy. Usunąłem przepis o skardze do Monarchy - teraz skargi obsługuje sąd, choć w praktyce będzie to oznaczać także uczestnictwo Monarchy.

Rozdział V
Rada Państwa

Art. 27.

 1. Rada Państwa składa się z 3 delegatów, wybieranych w powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich wyborach.
 2. W skład Rady Państwa mogą wchodzić także dodatkowo delegaci wskazani przez właściwe organy krajów koronnych na podstawie umowy zawartej między wszystkimi krajami koronnymi wchodzącymi w skład Monarchii Austro-Węgierskiej; umowa taka podlega akceptacji Monarchy, wyrażonej w drodze postanowienia.
 3. Delegat, wchodzący w skład Rady Państwa na mocy ust. 1 i 2 jednocześnie, ma prawo do jednego głosu.

Stwarzamy tym samym możliwość uczestnictwa delegatów z krajów koronnych. Do tej pory byłem zwolennikiem zakazu dublowania funkcji delegata wybranego i delegata krajowego, ale sądzę że to niezły kompromis, jeżeli delegaci - w razie zdublowania - będą mieli tylko jedno prawo głosu. Zrezygnowałem też z postulatu równości wpisanego do Ugody - jeżeli wszystkie kraje koronne się dogadają, to mogą delegować nawet na nierównych zasadach.

Art. 28.

 1. Rada Państwa wybierana jest na pięciomiesięczną kadencję. Kadencja Rady Państwa rozpoczyna się wraz ze złożeniem ślubowania przez wszystkich delegatów.
 2. Wybory do Rady Państwa zarządza Monarcha na drodze postanowienia nie później niż na cztery miesiące po rozpoczęciu trwającej kadencji Rady Państwa, wyznaczając je na dwa dni przypadające w ciągu ostatnich 21 dni trwającej kadencji Rady Państwa.
 3. Rada Państwa może skrócić kadencję Rady Państwa uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. Monarcha może skrócić kadencję Rady Państwa w drodze postanowienia.
 5. W razie skrócenia kadencji Rady Państwa stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.

(Henryk von Groc Hrychowicz) #2

Bardzo się cieszę z przedłożenia do dyskusji pierwszej części nowej Ugody. Widać że wolno ale idziemy do przodu. :slight_smile:

Formalnych uwag nie zgłaszam. Mam jednak propozycje uzupełnienia Art. 12c o zapis :

 • złożył wniosek o obywatelstwo. Rozpatrzenie którego winno nastąpić w terminie 7 dni.

(Borys Targersdorf) #3

Idziemy do przodu brawo !!!


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #4

Proszę się zastanowić, czy cesarz ma prawo abdykować
Już raz JCKM Franciszek Józef abdykował i cesarstwo diabli wzieli - wiem nie od razu, ale jednak


(Franz Joseph von Habsburg) #5

Myślałem nad tym - ale wolałbym, żeby to określała ustawa o obywatelstwie, wraz z trybem jego nadawania. W przepisach końcowych Ugody będzie określony tryb tymczasowy nadawania obywatelstwa przez Monarchę (do czasu powstania ustawy). Poza tym, wolałbym termin 14-dniowy. Poza Monarchią Austro-Węgierską zajmuję się m. in. żeglowaniem, kiedy zwyczajnie nie mam dostępu do komputera ani internetu, zresztą w okresie urlopu ostatnią rzeczą, na jaką mam ochotę, jest odwiedzanie Internetu, nawet jeżeli jest to wizyta w naszej drogiej Monarchii - myślę, że jest to zrozumiałe :-). Na pewno wolałbym, żeby nadawanie obywatelstwa odbywało się już nie w drodze postanowienia, a zwykłej decyzji administracyjnej (podpis pod wnioskiem na forum) - jest to forma o wiele bardziej praktyczna i można ją obsługiwać łatwo w telefonie.

Jakaż by była różnica, gdybym np. zniknął na jakiś czas bez prawa do abdykacji? Wszystko się może zdarzyć i Ugoda winna - moim skromnym zdaniem - uwzględniać szerokie możliwości. To rozwiązanie chroni nas przed nieodpowiedzialnością Monarchy, która przecież nie jest rzeczą niemożliwą ;-).


(Henryk von Groc Hrychowicz) #6

Wasza Cesarska Mość, dziękuję za odniesienie się do przedłożonych uwag. Propozycje względem terminu rozpatrywania wniosków i trybu przyznawania obywatelstwa, które Wasza Wysokość przedstawił zdają się być wyważone i maja swoje uzasadnienie. Popieram. :slight_smile:


(Tomasz Dostojewski) #7

Chciałbym zaprotestować . W Ugodzie nie ma ani jednego słowa mówiącego o Księstwie Bośni i Hercegowinie. Mój kraj został całkowicie pominięty.

Ponad to zgadzam się z @Andrew_von_Lichtenst, co do abdykacji cesarza.

Moim zdaniem przed objęciem tronu Cesarz powinien adoptować syna vel. następcę tronu. Da to ciągłość dynastii oraz wladzy w Monarchii.


(Franciszek Leopold I) #8

Gdzie Bośnia i Hercegowina? Gdzie Słowacja?

Jeśli chodzi o ciągłość władzy, ponawiam swoją propozycję: wstępując na tron monarcha miałby obowiązek wyznaczyć jednocześnie następcę bądź regenta.


(Franz Joseph von Habsburg) #9

Ok, a w szczegółach? Wyznaczać i odwoływać? Czy jak dokładnie?

To nie jest Ugoda w całości; o Bośni będzie mowa w rozdziale o krajach koronnych. Będzie mieć prawa na równi z innymi krajami koronnymi.

BiH (i Słowacja też) j/w. Co do godła - godło nie obejmuje wszystkich krajów koronnych, obejmuje niektóre krainy historyczne. Przypomnę, że ten projekt godła został wybrany już w temacie “Godło Austro-Węgier”


(Franciszek Leopold I) #10

Z tego co pamiętam, mieliśmy robić poprawki dot. herbów krajowych. Będę przy tym mocno obstawał, skoro już decydujemy się odrzucić pewne historyzmy jak np. dwie stolice, to uważam że rola Bośni i Hercegowiny powinna być podkreślona, chociażby ze względu na jej relatywnie wysoką aktywność. Mogę wprowadzić poprawki, wystarczy że WCKW złoży takie zlecenie :wink:

Widzę to tak:

 1. W chwili wstąpienia na tron, Monarcha wyznacza regenta, który pełnić będzie jego obowiązki w razie nieobecności tego pierwszego, choroby, nieaktywności bądź przedwczesnego zgonu. Jest to warunek jego skutecznego* wstąpienia na tron.
 2. Monarcha może w każdej chwili odwołać regenta, jednocześnie wyznaczając nowego na jego miejsce.
  W razie trwałej niemożności sprawowania przez Monarchę swoich obowiązków stwierdzonej przez Radę Państwa na wniosek Regenta, a także abdykacji bądź śmierci, jeżeli Monarcha nie wyznaczył Następcy Tronu, regent pełni obowiązki Monarchy do momentu wyboru nowego Monarchy (czy to przez Radę Państwa, czy w powszechnym plebiscycie, tu jest akurat bardzo wiele możliwości).
 3. Monarcha może w dowolnym momencie wyznaczyć Następcę Tronu. Czyniąc to, może jednocześnie określić, że jest on także regentem Monarchii (czyli pełni obowiązki Monarchy w razie choroby, nieobecności, etc.).
  Jeżeli jest wyznaczony Następca Tronu, to w razie vacatu na tronie, czy to w skutek śmierci, czy abdykacji, czy uznania Monarchy za niezdolnego do sprawowania obowiązków, automatycznie wdrażana jest procedura koronacyjna, bez interregnum i regencji.

Takie rozwiązanie w mojej opinii powinno zapobiec na przyszłość wystąpieniu problemów jakie mieliśmy nie tak dawno, tj. bezkrólewiu i anarchii, zapewniając ciągłość władzy i jednocześnie nie ograniczając w żaden sposób praw i prerogatyw panującego.

P.S.
jeśli jest takie zapotrzebowanie, mogę to rozpisać na język paragrafów :stuck_out_tongue:


(Franz Joseph von Habsburg) #11

Chętnie - o ile nie odbije się to na estetyce godła :-).

Niezłe - chętnie sam rozpiszę, przemyślę jeszcze jakieś dodatkowe pomysły :-).


(Franciszek Leopold I) #12

To będzie dla mnie zaszczyt, WCKW, nawet nie policzę dużo :stuck_out_tongue:


(Franz Joseph von Habsburg) #13

Ale ja jestem biedny! Nie mam nawet konta w banku - nacisk na słowo “bank” daje się wyraźnie słyszeć


(Franciszek Leopold I) #14

-Ależ Wasza CK Wysokość, jestem pewien że Dwór ma budżet reprezentacyjny :wink: A bank powstaje mniej więcej w takim samym trybie jak nowa Ugoda! - odparł Kłopocki całkowicie niewinnym tonem, pozbawionym najmniejszych śladów ironii czy wyrzutu.


(Andrew von Habsburg, Herzog von Hohenberg) #15

W Tyrolu wydobywamy srebro. Postaramy się pokryć dług naszego Cesarza.


(Tomasz Dostojewski) #16

Oczekuję pełnej treści Ugody uwzględniającej Bosnię i Hercegowinę oraz Słowację.


(Franz Joseph von Habsburg) #17

Oczywiście, że pełna treść Ugody uwzględni Bośnię i Hercegowinę oraz Słowację na równych prawach z innymi krajami. Staram się ją dokończyć mimo dość napiętego kalendarza ;-).


(Franz Joseph von Habsburg) #18

Szanowni,

Wiem, że to trochę trwa - szczęśliwie mogę się zobowiązać, że do końca tego tygodnia projekt Ugody będzie gotowy :-).


(Tomasz Dostojewski) #19

Czekamy czekamy.


(Franz Joseph von Habsburg) #20

Rozdział I

Monarchia Austro-Węgierska

Art. 1.

Monarchia Austro-Węgierska jest dobrem wspólnym wszystkich jej obywateli.

Art. 2.

Monarchia Austro-Węgierska jest federacyjną monarchią parlamentarną.

Art. 3.

Monarchia Austro-Węgierska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność, prawa człowieka i obywatela, oraz bezpieczeństwo obywateli i mieszkańców, także znajdujących się poza jej granicami.

Art. 4.

Monarchia Austro-Węgierska jest państwem prawa. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 5.

Władza w Monarchii Austro-Węgierskiej należy do Monarchy oraz Narodów Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 6.

 1. Ugoda jest najwyższym prawem Monarchii Austro-Węgierskiej.
 2. Inne akty prawne muszą być zgodne z Ugodą.

Art. 7.

Podział i równowaga władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej są zasadami naczelnymi, na których opiera się ustrój Monarchii Austro-Węgierskiej.

Art. 8.

Monarchia Austro-Węgierska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 9.

 1. Godłem Wielkim Monarchii Austro-Węgierskiej jest wizerunek czarnego, dwugłowego orła w Koronie Cesarstwa Austriackiego; w szponach orła - miecz, berło i jabłko; na piersi orła - herb Domu Panującego Habsburgów Lotaryńskich; wokół herbu wizerunki Orderu Złotego Runa, Orderu Świętego Stefana, Orderu Marii Teresy, Orderu Leopolda oraz Orderu Żelaznej Korony; na skrzydłach orła tarcze herbowe krajów koronnych, prowincji i terytoriów Monarchii Austro-Węgierskiej.
 2. Godłem Małym Monarchii Austro-Węgierskiej jest wizerunek czarnego, dwugłowego orła w Koronie Cesarstwa Austriackiego; w szponach orła - miecz, berło i jabłko; na piersi orła - herb Domu Panującego Habsburgów Lotaryńskich; wokół herbu wizerunek Orderu Złotego Runa.
 3. Flagę państwową Monarchii Austro-Węgierskiej tworzy flaga Austrii w czerwono-biało-czerwone pasy wraz z tarczą herbową Austrii połączona z flagą Węgier w czerwono-biało-zielone pasy wraz z tarczą herbową Królestwa Węgier.
 4. Hymnem Monarchii Austro-Węgierskiej jest “Hymn Ludów”.
 5. Godło, flaga, hymn oraz inne symbole Monarchii Austro-Węgierskiej oraz krajów koronnych podlegają ochronie prawnej.
 6. Wzory godła i flagi oraz słowa hymnu określi ustawa.

Opis godła odpowiadający uwagom zgłoszonym powyżej, odpowiada też możliwym zmianom. Tylko bardzo proszę - niech to estetycznie wygląda… bo pseudoheraldyczne projekty domorosłych grafików są bolączką mikronacji nie od dziś.

Art. 10.

 1. Stolicą Monarchii Austro-Węgierskiej jest jest Cesarskie Miasto Wiedeń.
 2. Lokalizacja siedzib centralnych organów władzy publicznej uwzględnia federalny charakter państwa.

Art. 11.

 1. Władze Monarchii Austro-Węgierskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
 2. Stosunki między Monarchią Austro-Węgierską, a związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadzie uszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności.
 3. Współpracę między Monarchią Austro-Węgierską, a związkami wyznaniowymi
  regulują odpowiednie umowy i ustawy.

Rozdział II

Mieszkańcy i obywatele

Art. 12.

 1. Mieszkańcem Monarchii Austro-Węgierskiej jest osoba przebywająca na jej terytorium, przez co rozumie się osobę zarejestrowaną w systemach informatycznych Monarchii Austro-Węgierskiej.
 2. Obywatelem austro-węgierskim jest mieszkaniec Monarchii Austro-Węgierskiej, który posiada obywatelstwo.
 3. Obywatelem austro-węgierskim może zostać każdy mieszkaniec Monarchii Austro-Węgierskiej, który:
  a) przebywa na terytorium Monarchii Austro-Węgierskiej co najmniej czternaście dni,
  b) napisał na forum Monarchii Austro-Węgierskiej przynajmniej piętnaście wypowiedzi nie usuniętych przez żandarmerię,
  c) złożył wniosek o obywatelstwo.
 4. Obywatel austro-węgierski jest zobowiązany, w terminie 7 dni od uzyskania obywatelstwa, do złożenia przysięgi:
  Ja, [imię i nazwisko], otrzymawszy obywatelstwo austro-węgierskie, przysięgam być wierny Monarchii Austro-Węgierskiej oraz Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Przysięgam pracować dla dobra Monarchii oraz wszystkich Jej Narodów, a także dla pomnożenia potęgi Ojczyzny.
 5. Przysięga, o której mowa w ust. 4, może zostać zakończona formułą religijną.
 6. Każdy obywatel austro-węgierski zobowiązany jest do aktywnej obecności na terytorium Monarchii przynajmniej raz w ciągu 30 dni od ostatniej wizyty. Przez aktywną obecność rozumie się publikację przynajmniej dwóch wypowiedzi na forum Monarchii.
 7. Do obywateli sprawujących funkcje publiczne termin wymieniony w ust. 6 skraca się do 7 dni z wyjątkiem ogłoszonych publicznie nieobecności.

Art. 13.

 1. Monarchia Austro-Węgierska zapewnia swoim obywatelom i mieszkańcom nienaruszalne i niezbywalne prawo do życia wirtualnego, działalności, oraz sprawiedliwego i rzetelnego sądu.
 2. Zakazane i niedopuszczalne jest naruszanie praw jednostki i jej godności określonych Ugodą oraz innymi aktami prawnymi.

Art. 14.

 1. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność zrzeszania się obywateli w partiach politycznych, organizacjach, stowarzyszeniach i fundacjach.
 2. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność wyznania i wspólnot religijnych.
 4. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje wolność słowa, prasy i wszelkich mediów.
 5. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje równość wszystkich wobec prawa.
 6. Monarchia Austro-Węgierska gwarantuje równy dostęp do edukacji i kultury.

Art. 15.

 1. Odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto dopuścił się czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary.
 2. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem.
 3. Każdy ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania.
 4. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Art. 16.

 1. Każdemu zapewnia się nietykalność i wolność osobistą, która może zostać naruszona tylko na zasadach i w trybie określonych ustawą.
 2. Każdy pozbawiony wolności na podstawie wyroku sądowego ma prawo do odwołania się od tego wyroku.
 3. Zapewnia się każdemu wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadku i w trybie określonym ustawą.

Art. 17.

 1. Ekstradycja obywatela austro-węgierskiego jest zakazana.
 2. Zakazana jest ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa z przyczyn politycznych.
 3. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.

Art. 18.

 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, oraz osób pełniących funkcje publiczne.
 2. Obywatel ma prawo dostępu do dokumentów organów władzy publicznej, oraz prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych,
 3. Prawo określone w ust. 1 i 2 może zostać ograniczone wyłącznie w trybie i na zasadach określonych ustawą.

Art. 19.

 1. Obowiązkiem obywatela austro-węgierskiego jest wierność Monarchii Austro-Węgierskiej, oraz dbanie o jej ciągły rozwój i dobro, a także o wzrost jej potęgi.
 2. Obywatel ma obowiązek bronić honoru Monarchii poza jej granicami.
 3. Obywatel ma obowiązek w przypadku wojny bronić Monarchii, wstępując do Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych.
 4. Każdy przebywający na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej ma obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa.

Art. 20.

 1. Każdy mieszkaniec Monarchii Austro-Węgierskiej ma prawo złożyć skargę na działalność organów władzy publicznej.
 2. Skarga wymienione w ust. 1 winna być rozpatrzona bezstronnie przez sąd; organy władzy publicznej zobowiązane są działać zgodnie z orzeczeniem sądu.

Rozdział III

Źródła obowiązującego prawa

Art. 21.

 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są, w hierarchii ważności: Ugoda, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i postanowienia, a także prawo zwyczajowe. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze kraju koronnego jest także właściwe prawo krajowe.
 2. Żródłem powszechnie obowiązujacego prawa są także cesarskie i królewskie dekrety, które mają moc ustawy i mogą regulować kwestie zastrzeżone dla ustaw, chyba że określono inaczej.
 3. Cesarskie i królewskie dekrety, o których mowa w ust. 2 wymagają zgody właściwego Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości lub Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
 4. Cesarskie i królewskie dekrety, o których mowa w ust. 2 mogą być wydawane także na wniosek właściwego Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości lub Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Z zastrzeżeniem art. 77, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Ust. 3 wchodzi w życie dopiero w 60 dni od dnia wejścia w życie Ugody. Traktuję to jak okres przejściowy, kiedy nie będziemy mieli jeszcze doświadczonego rządu, a dekrety będą potrzebne. Potem chciałbym, aby dekrety były na wniosek lub za zgodą ministrów - rząd powinien wiedzieć, że dwór nie załatwia nic “ponad jego głową”.

Art. 22.

 1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń i postanowień jest ich opublikowanie w Dzienniku Ustaw Monarchii Austro-Węgierskiej.
 2. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa krajowego określa prawo krajowe; akty prawa krajowego ogłąszane są także w trybie określonym w ust. 1.
 3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie ustaw.
 4. Umowy międzynarodowe ratyfikowane nie wymagające zgody w ustawie są ogłaszane w trybie ustaw.

Art. 23.

Ratyfikacja przez Monarchę umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody Rady Państwa, jeżeli umowa dotyczy:
a) pokoju, sojuszu, układu politycznego lub wojskowego,
b) wolności, praw lub obowiązków określonych w Ugodzie,
c) członkostwa Monarchii Austro-Węgierskiej w organizacji międzynarodowej,
d) spraw uregulowanych w ustawie.

Rozdział IV

Monarcha

Art. 24.

 1. Głową państwa jest cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Sławonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii etc, etc…, arcyksiążę Austrii Górnej i Dolnej, wielki książę Krakowa, książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny, wielki książę Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książę Dolnego i Górnego Śląska, Oświęcimia i Zatoru, Cieszyna, Friaul, Raguzy i Zary, hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Goricy i Kradiski, książę Trydentu i Brixen, margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii, hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregencji, Sonnenebergu, pan Triestu, Cattaro i Marchii Wendyjskiej, wielki wojewoda Banatu, etc.
 2. Monarcha odpowiada przed Bogiem i Narodami Austro-Węgier oraz przed własnym sumieniem i historią.
 3. Obowiązkiem Monarchy jest troska o dobro państwa i jego obywateli, a także troska o pozycję międzynarodową państwa.

Art. 25.

 1. Monarcha sprawuje nadzór nad polityka zagraniczną państwa.
 2. Monarcha, za zgodą Rady Państwa, decyduje o wypowiedzeniu wojny i zawarciu pokoju.
 3. W przypadku gdy Rada Państwa nie może się zebrać, a także w razie znaczącego narażenia na niebezpieczeństwo interesu Monarchii Austro-Węgierskiej, oraz bezpieczeństwa jej obywateli, Monarcha może wypowiedzieć wojnę lub zawrzeć pokój bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Państwa.
 4. Monarcha, za zgodą Rady Państwa, może zawierać i wypowiadać umowy międzynarodowe.
 5. Monarcha może ułaskawić każdego ukaranego przez sąd.
 6. Monarcha sprawuje władzę ustawodawczą wraz z Radą Państwa oraz władzę wykonawczą wraz z Rządem Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości
 7. Monarcha powołuje i odwołuje sędziów w drodze postanowienia.
 8. Monarcha pełni funkcję reprezentacyjną, jest gwarantem ciągłości i niepodległości państwa.
 9. Monarcha nadaje obywatelstwo austro-węgierskie bądź pozbawia go.
 10. Monarcha nobilituje do stanu szlacheckiego, a także nadaje i odbiera odznaczenia, ordery i medale.

Art. 26.

 1. Opróżnienie tronu następuje w wyniku:
  a) abdykacji,
  b) śmierci,
  c) opuszczenia Monarchii Austro-Węgierskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
  d) stwierdzenia trwałej niemożności sprawowania przez Monarchię swoich obowiązków.
 2. Opróżnienie tronu w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b), c) i d), stwierdza Rada Państwa na wniosek Regenta, Następcy Tronu, Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości lub jednego delegata.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a), Monarcha wskazuje Następcę Tronu w akcie abdykacyjnym, o ile nie uczynił tego wcześniej w trybie art. 27 ust. 5.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b), c) i d), a także w przypadku opróżnienia tronu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), kiedy Monarcha nie wskazał Następcy Tronu, następnego Monarchę wskazuje Rada Państwa.

Art. 27.

 1. W ciągu 30 dni od dnia wstąpienia na tron Monarcha powołuje Regenta w drodze postanowienia.
 2. Monarcha może odwołać Regenta, powołując jednocześnie następnego Regenta.
 3. Regent wykonuje obowiązki Monarchy podczas jego nieobecności ogłoszonej przez Monarchę w drodze postanowienia.
 4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 3 może określać obowiązki Monarchy, których Regent nie może wykonywać bez zgody Monarchy.
 5. Regent pełni obowiązki Monarchy także w razie opróżnienia tronu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 aż do ponownego wstąpienia na tron w trybie art. 26 ust. 2-4.
 6. Monarcha, w okresie swojego panowania, może powołać Następcę Tronu w drodze postanowienia.
 7. Następca Tronu może być jednocześnie Regentem; przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
 8. W razie niewskazania Regenta w trybie ust. 1 wstąpienie na tron jest nieważne.

Dwa ost. artykuły wyrażają sobą uwagi dot. regenta/następcy tronu - jest także zapis o nieważności wstąpienia na tron - jeżeli wyobrażają sobie to Państwo inaczej, to prosiłbym o uwagi.

Rozdział V

Rada Państwa

Art. 28.

 1. Rada Państwa składa się z 3 delegatów, wybieranych w powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich wyborach.
 2. W skład Rady Państwa mogą wchodzić także dodatkowo delegaci wskazani przez właściwe organy krajów koronnych na podstawie umowy zawartej między wszystkimi krajami koronnymi wchodzącymi w skład Monarchii Austro-Węgierskiej; umowa taka podlega akceptacji Monarchy, wyrażonej w drodze postanowienia.
 3. Delegat, wchodzący w skład Rady Państwa na mocy ust. 1 i 2 jednocześnie, ma prawo do jednego głosu.
 4. Rada Państwa obraduje permanentnie

Rezygnacja z posiedzeń na rzecz permanentnych obrad. O ile lepiej się parlamentowi pracuje na posiedzeniach, można zmienić, ale moim zdaniem nie warto.

Art, 29

Delegaci do Rady Państwa są zobowiązani przed rozpoczęciem sprawowania mandatu do złożenia przed Radą Państwa ślubowania o następującej treści: Ja, [imię i nazwisko], otrzymujący godność delegata do Rady Państwa uroczyście ślubuję: bronić praw obywateli Monarchii Austro-Węgierskiej, podążać jedynie drogą uwielbienia naszej Ojczyzny oraz strzec fundamentalnych praw zawartych w Ugodzie jako najwyższym prawie uzyskanym dzięki wspólnej zgodzie.

Art. 30.

 1. Rada Państwa wybierana jest na pięciomiesięczną kadencję. Kadencja Rady Państwa rozpoczyna się wraz ze złożeniem ślubowania przez wszystkich delegatów.
 2. Wybory do Rady Państwa zarządza Monarcha na drodze postanowienia nie później niż na cztery miesiące po rozpoczęciu trwającej kadencji Rady Państwa, wyznaczając je na dwa dni przypadające w ciągu ostatnich 21 dni trwającej kadencji Rady Państwa.
 3. Rada Państwa może skrócić kadencję Rady Państwa uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. Monarcha może skrócić kadencję Rady Państwa w drodze postanowienia.
 5. W razie skrócenia kadencji Rady Państwa stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.

Art. 31.

 1. Obradom Rady Państwa przewodniczy wybierany przez Radę Państwa Przewodniczący Rady Państwa, który sprawuje nad nią pieczę i dba o jej prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Przewodniczącego Rady Państwa delegaci wybierają spośród własnego grona na czas kadencji, o ile Regulamin Rady Państwa nie stanowi inaczej.

Art. 32.

Monarcha, na wniosek Przewodniczącego Rady Państwa bądź 2 delegatów Rady Państwa, ma prawo odebrać delegatowi mandat w przypadku, gdy deputowany:

 1. Nie oddał głosu w trzech kolejnych głosowaniach,
 2. Zwleka przez okres czternastu dni od rozpoczęcia pierwszego posiedzenia Rady Państwa ze złożeniem ślubowania,
 3. Odmówi złożenia ślubowania,
 4. W sposób naganny reprezentuje Monarchię Austro-Węgierską oraz społeczeństwo w kraju jak i poza jego granicami,
 5. Utracił prawo do posiadania mandatu w myśl przepisów ustawy,
 6. Zrzekł się mandatu.

Art. 33.

 1. W przypadku odebrania delegatowi mandatu, mandat zdobywa ten kandydat wyborów, w których wyłoniono pracujący w momencie odebrania delegatowi mandatu skład Rady Państwa, który otrzymał najwięcej głosów, a zarazem nie otrzymał mandatu delegata.
 2. Jeśli kandydat, o którym mowa w ust. 1 nie wyrazi zgody na przyjęcie mandatu delegata, lub z innych przyczyn nie będzie mógł go przyjąć, to otrzymuje go kandydat, o którym mowa w ust. 1, z pominięciem kandydata, który nie wyraził zgody na przyjęcie mandatu delegata.
 3. W przypadku, gdy nie ma kandydatów, którzy spełnialiby warunki określone w ust. 1 lub 2, lub tacy kandydaci w ostatnich wyborach nie otrzymali głosów, rozpisuje się wybory uzupełniające, w których może brać udział każdy obywatel austro-węgierski.
 4. Delegat, który otrzymał swój mandat w trybie ust. 1, 2 lub 3, sprawuje swój mandat do końca trwającej kadencji.

Art. 34.

Do zgłaszania projektów ustaw oraz do składania oświadczeń w trakcie obrad Rady Państwa uprawnieni są:

 1. Monarcha,
 2. Rząd Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości,
 3. Prezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości,
 4. Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości,
 5. Grupa dwóch obywateli austro-węgierskich reprezentowana przez jednego z nich,
 6. Delegaci.

Rozszerzenie prawa do inicjatywy ustawodawczej jeszcze na możliwość wypowiedzi jako kompromis między nieklarownym uczestnictwem “wszystkich” a konkretną liczbą delegatów

Art. 35.

 1. Rada Państwa obraduje jawnie.
 2. Na wniosek delegata lub członka Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości jawność można wyłączyć większością dwóch trzecich głosów.

Art. 36.

Organizację wewnętrzną i porządek prac Rady Państwa oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków wobec Rady Państwa określa Regulamin Rady Państwa.

Art. 37.

 1. Delegaci mają prawo kierować interpelacje i zapytania do członków Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
 2. Członkowie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości mają obowiązek udzielić odpowiedzi na interpelacje i zapytania delegatów Rady Państwa w ciągu siedmiu dni.
 3. Członkowie Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości mają obowiązek udzielić odpowiedzi w sprawach bieżących delegatom niezwłocznie.

Art. 38.

Delegat nie może być w żadnym czasie sądownie ścigany, a nadto pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub cywilnej za swoje głosowanie lub za wypowiedź w Radzie Państwa. Przepis ten nie dotyczy przestępstw dotyczących naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

Art. 39.

 1. Rada Państwa uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy delegatów, chyba że Ugoda lub ustawa przewiduje inaczej.
 2. Tryb uchwalania ustaw stosuje się odpowiednio do uchwalania uchwał Rady Państwa, chyba że Ugoda lub ustawa przewiduje inaczej.

Art. 40.

 1. Jeżeli projekt ustawy zostaje przyjęty przez Radę Państwa, zostaje on przekazany Monarsze do podpisu.
 2. Monarcha podpisuje i ogłasza ustawę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia.
 3. Monarcha może:
  a) zaakceptować projekt i opublikować go w Dzienniku Ustaw Państwa.
  b) Skierować do Trybunału Państwa przy Cesarskim i Królewskim Sądzie wniosek o zbadanie zgodności projektu z aktualnie obowiązującą Ugodą. Trybunał Państwa przy Cesarskim i Królewskim Sądzie orzeka w sprawie dalszego postępowania z projektem. Decyzja Trybunału Państwa przy Cesarskim i Królewskim Sądzie jest wiążąca.
  c) Odmówić podpisania projektu ustawy, wówczas projekt nie będzie podejmowany przez Radę Państwa.

Art. 41.

 1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Monarchii Austro-Węgierskiej może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.
 2. Referendum ogólnokrajowe może zarządzić Monarcha lub Prezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości na wniosek Rady Państwa poparty w głosowaniu w trybie uchwały.
 3. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli w referendum wzięło udział więcej niż połowa osób uprawnionych do głosowania.
 4. Zasady i tryb przeprowadzania referendum każdorazowo określa odpowiednio Monarcha lub Prezydent Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości w swoim obwieszczeniu.

– Niestety posty mogą mieć maksymalnie 3 tys. znaków, poniżej druga część. –