Ustawa z dnia 18 listopada 2017 r. o działach administracji rządowej


(Franz Joseph von Habsburg) #1
FRANZ JOSEPH II.
Ustawa z dnia 18 listopada 1917 r. o działach administracji rządowej

Art. 1. Ustawa określa działy administracji rządowej i ich zakres, a także właściwość członka Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości kierującego danym działem

Art. 2.
1. Organ kierujący określonym działem administracji rządowej jest jednocześnie ministrem właściwym w sprawach oznaczonych nazwą danego działu w art. 3 ustawy.
2. Organ kierujący określonym działem administracji rządowej może wykonywać inne zadania wynikające z przepisów odrębnych.
3. Działy administracji rządowej powierza ministrom lub Prezydentowi Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości wraz z ich powołaniem Monarcha na wniosek Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
4. Wszystkie działy administracji rządowej wymienione w art. 3 ustawy muszą zostać powierzone członkom Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Jeżeli którekolwiek z tych działów administracji rządowej nie zostanie powierzony żadnemu członkowi Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, powierza się go Prezydentowi Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.
5. Monarcha, na wniosek Prezydenta Ministrów Prezydentowi Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, dokonuje zmian w przyporządkowaniu działów administracji rządowej.

Art. 3. Ustala się następujące działy administracji rządowej:
1) administracja publiczna;
2) budownictwo i gospodarka przestrzenna;
3) budżet;
4) Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne i obronność państwa;
5) energia;
6) finanse publiczne;
7) gospodarka, gospodarka morska, gospodarka wodna, gospodarka złożami;
8) infrastruktura;
9) kultura i ochrona dziedzictwa Monarchii Austro-Węgierskiej oraz jej narodów;
10) kultura fizyczna i sport;
11) łączność;
12) nauka;
13) ochrona środowiska;
14) oświecenie publiczne i wychowanie;
15) praca;
16) rolnictwo;
17) rozwój regionalny;
18) rybołówstwo;
19) skarb państwa;
20) sprawiedliwość;
21) szczepy narodowe i etniczne;
22) szkolnictwo wyższe;
23) transport i żegluga;
24) turystyka;
25) sprawy wewnętrzne;
26) wyznania religijne;
27) sprawy zagraniczne;
28) zabezpieczenie społeczne;
29) zdrowie.

Art. 4.
1. Dział “administracja publiczna” obejmuje sprawy administracji, w tym organizacji struktur administracji publicznej, podziału administracyjnego państwa, administracji rządowej w krajach koronnych, nazw własnych miejscowości oraz przeciwdziałania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków.
2. Dział “budownictwo i gospodarka przestrzenna” obejmuje sprawy planowania przestrzennego, kartografii, geodezji, wspierania mieszkalnictwa, wspierania projektów budowlanych, opieki nad budynkami zabytkowymi bądź szczególnie cennymi oraz ustalania norm budownictwa na terenie państwa.
3. Dział “budżet” obejmuje sprawy przygotowania raportów budżetowych, o których mowa w art. 63 Ugody, kontroli wykonania budżetu oraz środków z budżetu przekazywanych na podst. art. 65 Ugody krajom koronnym oraz zarządzania długiem publicznym.
4. Dział “Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne, sprawy wojskowe i obronność państwa” obejmuje sprawy Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych, obronności państwa, udziału Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych w przedsięwzięciach wojskowych, misjach pokojowych i akcjach zbrojnych na terytorium oraz poza terytorium państwa, nadzoru nad Cesarskimi i Królewskimi Siłami Zbrojnymi, wyposażenia Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych, a także - w porozumieniu z organem kierującym działem “sprawy zagraniczne” i Monarchą - wywiadu i kontrwywiadu.
5. Dział “energia” obejmuje sprawy energii, bezpieczeństwa energetycznego, surowców energetycznych, paliw, infrastruktury energetycznej oraz zapewnienia dostaw energii.
6. Dział “finanse publiczne” obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków państwa, podatków, ceł i innych danin publicznych, koordynację współpracy finansowej i gospodarczej między krajami koronnymi oraz między Monarchią Austro-Węgierską a zagranicą, rachunkowości, kontroli w sektorze finansów publicznych, a także walutowe.
7. Dział “gospodarka, gospodarka morska, gospodarka wodna, gospodarka złożami” obejmuje sprawy gospodarki, systemu miar, promocji gospodarki austro-węgierskiej, pobudzania aktywności gospodarczej, działalności gospodarczej, kontroli obrotu gospodarczego z zagranicą, obszarów morskich, portów i stoczni, środowiska morskiego, administracji morskiej, wykorzystania zasobów wodnych, ochrony przeciwpowodziowej, prowadzenia gospodarki złożami i ich eksploatacji oraz nadzoru nad wydobyciem złóż.
8. Dział “informatyczne systemy państwa” obejmuje sprawy utrzymania informatycznych systemów państwa oraz współpracy Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości z cesarskim i królewskim Biurem Administracji zgodnie z art. 53 Ugody.
9. Dział “kultura, promocja i ochrona dziedzictwa Monarchii Austro-Węgierskiej oraz jej narodów” obejmuje sprawy opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem Monarchii Austro-Węgierskiej oraz jej narodów, mecenatu nad działalnością kulturalną i jej wsparcia, mediów, podtrzymywania tradycji, ochrony zabytków i opieki nad nimi, działalności muzeów, miejsc pamięci, rozwoju czytelnictwa, działalności twórczej, wystaw artystycznych, wymiany kulturalnej z zagranicą, działalności rozrywkowej oraz promocji Monarchii Austro-Węgierskiej polegającej przede wszystkim na pozyskiwaniu nowych obywateli.
10. Dział “kultura fizyczna i sport” obejmuje sprawy sportu i wychowania fizycznego.
11. Dział “łączność” obejmuje sprawy poczty, telegrafu, forum i innych form komunikacji Monarchii Austro-Węgierskiej.
12. Dział “nauka” obejmuje sprawy nauki, badań naukowych i prac rozwojowych.
13. Dział “ochrona środowiska” obejmuje sprawy ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów, leśnictwa i łowiectwa.
14. Dział “oświecenie publiczne i wychowanie” obejmuje sprawy kształcenia oraz porad dla młodych obywateli i pomocy im.
15. Dział “praca” obejmuje sprawy zatrudnienia i zwalczania bezrobocia, stosunków pracy i jej warunków oraz wynagrodzeń.
16. Dział “rolnictwo” obejmuje sprawy produkcji rolnej, jakości produktów spożywczych, gruntów rolnych oraz infrastruktury obszarów rolnych.
17. Dział “rozwój regionalny” obejmuje sprawy wdrażania polityki rozwoju w krajach koronnych, zapewnienia realizacji art. 10 ust. 2 Ugody oraz zapewniania zrównoważonego rozwoju w obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo i społecznie.
18. Dział “rybołówstwo” obejmuje sprawy rybołówstwa morskiego i śródlądowego, gospodarki rybnej oraz gospodarowania zasobami morskimi.
19. Dział “skarb państwa” obejmuje sprawy skarbu państwa, dochodzenia roszczeń skarbu państwa, mienia publicznego, realizacji zobowiązań skarbu państwa oraz, w przypadku zaistnienia przesłanki z art. 65 ust. 3 Ugody, realizacji zobowiązań krajów koronnych.
20. Dział “sprawiedliwość” obejmuje sprawy organizacji wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, kar i środków karnych oraz polityki karnej państwa.
21. Dział “szczepy narodowe i etniczne” obejmuje sprawy współpracy między narodami Monarchii, zachowania i rozwoju tożsamości szczepów narodowych i etnicznych, zachowania i rozwoju języków szczepów narodowych i etnicznych oraz zachowania nazw miejscowości w tych językach.
22. Dział “szkolnictwo wyższe” obejmuje sprawy szkolnictwa wyższego oraz jego finansowania.
23. Dział “transport i żegluga” obejmuje sprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury transportowej, ruchu drogowego, kolejowego i powietrznego, komunikacji publicznej oraz żeglugi morskiej i śródlądowej.
24. Dział “turystyka” obejmuje sprawy rynku turystycznego oraz promocji turystycznej Monarchii Austro-Węgierskiej.
25. Dział “sprawy wewnętrzne” obejmuje sprawy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochrony granic państwa, kontroli ruchu granicznego, wydalania cudzoziemców, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obywatelstwa oraz ewidencji ludności.
26. Dział “wyznania religijne” obejmuje sprawy stosunków państwa ze związkami wyznaniowymi.
27. Dział “sprawy zagraniczne” obejmuje sprawy stosunków Monarchii Austro-Węgierskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, reprezentowania i ochrony interesów Monarchii Austro-Węgierskiej i jej obywateli za granicą, współpracy rozwojowej, pomocy humanitarnej, kształtowania międzynarodowego wizerunku Monarchii Austro-Węgierskiej, a także - w porozumieniu z organem kierującym działem “Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne” i Monarchą - wywiadu i kontrwywiadu
28. Dział “zabezpieczenie społeczne” obejmuje sprawy opieki socjalnej, emerytur, przeciwdziałania patologiom, świadczeń socjalnych, kombatantów i inwalidów wojennych.
29. Dział “zdrowie” obejmuje sprawy ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej oraz uzdrowisk.

Art. 5.
1. Monarcha, w postanowieniu o którym mowa w art. 2 ust. 3, na wniosek Prezydenta Ministrów Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości, może ustalić dodatkowo działy niewymienione w art. 2, określając również zakres spraw objętych danym działem i powierzając kierownictwo nad danym działem członkowi Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości. Art. 2 ust. 5 ustawy stosuje się odpowiednio.
2. Dział administracji rządowej, o którym mowa w ust. 1, ustalany jest na okres trwający do odwołania Rządu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości.

Art. 6. Organ kierujący działem administracji rządowej w ramach swojej właściwości jest zobowiązany do inicjowania, realizacji i opracowywania polityki dotyczącej danego działu administracji rządowej, a także do przedkładania inicjatyw i projektów aktów normatywnych oraz do współpracy z innymi organami w celu jak najlepszej realizacji zadań w ramach swojej właściwości.

Art. 7. Przepis art. 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio w 7 dni po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(Franz Joseph von Habsburg) #2

Ten temat został automatycznie zamknięty po 60 minutach. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.