Ustawa z dnia 19 listopada 1917 r. o zmianie Ugody


(Franciszek Józef II) #1

FRANZ JOSEPH II.

Ustawa z dnia 19 listopada 1917 r. o zmianie Ugody

Art. 1. Art. 28 Ugody otrzymuje następujące brzmienie: Art. 28. 1. Rada Państwa składa się z 353: a) delegatów zwykłych, którzy są wybierani w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich, zwanych dalej także delegatami, oraz b) delegatów frakcyjnych, którzy są wybierani w wyborach powszechnych, równych, tajnych i proporcjonalnych. 2. Delegaci zwykli są jednocześnie przywódcami frakcji złożonych z delegatów frakcyjnych. Delegaci zwykli wykonują mandat w imieniu własnym oraz delegatów frakcyjnych swoich frakcji. 3. Liczba delegatów frakcyjnych danej frakcji jest proporcjonalna do liczby głosów uzyskanych w wyborach przez delegata będącego przywódcą tej frakcji. 4. Każdy kandydat na delegata, który uzyska w wyborach przynajmniej jeden głos, zdobywa mandat delegata zwykłego. Liczbę delegatów frakcyjnych otrzymuje się poprzez odjęcie liczby delegatów zwykłych od ogólnej liczby delegatów, o której mowa w pierwszym zdaniu ust. 1. 5. W skład Rady Państwa mogą wchodzić także dodatkowo delegaci wskazani przez właściwe organy krajów koronnych na podstawie umowy zawartej między wszystkimi krajami koronnymi wchodzącymi w skład Monarchii Austro-Węgierskiej; umowa taka podlega akceptacji Monarchy, wyrażonej w drodze postanowienia. 6. Delegat, wchodzący w skład Rady Państwa na mocy ust. 1 pkt. a) i ust. 5 jednocześnie, nie zyskuje dodatkowego głosu ani dodatkowych mandatów ponad te wynikające z ust. 1.-4. 7. Rada Państwa obraduje permanentnie.

Art. 2. Art. 33 Ugody otrzymuje następujące brzmienie: Art. 33. W przypadku odebrania delegatowi zwykłemu mandatu, mandaty delegatów frakcyjnych, należących do frakcji danego delegata zwykłego, rozdzielane są proporcjonalnie między frakcje pozostałych delegatów zwykłych.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie w dniu najbliższych od dnia jej ogłoszenia wyborów do Rady Państwa.


(Franciszek Józef II) #2

Ten temat został automatycznie zamknięty po 60 minutach. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.