Ustawa z dnia 21 listopada 1917 r. o Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych


(Franz Joseph von Habsburg) #1
FRANZ JOSEPH II.


Ustawa z dnia 21 listopada 1917 r. o Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych

Art. 1. Ustawa określa organizację Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych, a także zadania i kompetencje właściwych organów w zakresie obronności państwa i spraw wojskowych.

Art. 2.
1. Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne (Kaiserliche und Königliche Wehrmacht składają się z:
a) Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych (Kaiserliche und Königliche Landstreitkräfte),
b) Cesarskiej i Królewskiej Marynarki Wojennej (Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine),
c) Cesarskich i Królewskich Sił Powietrznych (Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen)
2. W skład Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych wchodzą:
a) Cesarskie i Królewskie Wojska Liniowe (Kaiserliche und Königliche Heer),
b) Cesarsko-Królewskie Wojska Obrony Krajowej (Kaiserlische-Königliche Landwehr),
c) Królewsko-Węgierskie Wojska Obrony Krajowej (Magyar Királyi Honvédség),
d) inne niż wymienione w pkt. b) i c) wojska obrony krajowej, powołane w trybie, o którym mowa w art. 56 i 57 Ugody,
e) Cesarskie i Królewskie Pospolite Ruszenie (Kaiserliche und Königliche Landsturm).

Art. 3.
1. Wojska obrony krajowej, o których mowa w art. 2 ust. 2. pkt. b)-d) ustawy, nie mogą zostać użyte na obszarze znajdującym się poza właściwością >terytorialną organu, który je powołał.
2. Użycie wojsk obrony krajowej poza obszarem, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody władz właściwego kraju koronnego.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w czasie wojny.

Art. 4.
1. Monarcha powołuje i odwołuje Sztab Generalny, który składa się z Szefa Sztabu Generalnego i oficerów Sztabu Generalnego. Zadaniem Sztabu Generalnego jest przygotowywanie planów wojennych, gromadzenie danych o przeciwniki i planowanie operacji bojowych.
2. Monarcha powołuje i odwołuje Szefa Sztabu Generalnego, który stoi na czele Sztabu Generalnego.
3. Monarcha, na wniosek Szefa Sztabu Generalnego, po zasięgnięciu opinii Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw wojskowych, powołuje i odwołuje oficerów Sztabu Generalnego.

Art. 5.
1. Naczelnym Dowódcą Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych jest Monarcha.
2. Funkcję naczelnego dowódcy Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych wykonuje w imieniu Monarchy i na jego polecenie Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych bądź wyznaczony przez Monarchę oficer Sztabu Generalnego.
3. Naczelny Dowódca Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych bądź organ, o którym mowa w ust. 2, wraz z Szefem Sztabu Generalnego, tworzą Naczelną Komendę Armii (Armeeoberkommando).
4. Wszystkie jednostki Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych podlegają Naczelnej Komendzie Armii.
5. W czasie wojny Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych, o ile wchodzi w skład Naczelnej Komendy Armii i nie jest jednocześnie Szefem Sztabu Generalnego, jest ograniczony w swych kompetencjach do zapewnienia niezbędnych do prowadzenia wojny środków.

Art. 6.
1. W Cesarskich i Królewskich Wojskach Liniowych, Cesarsko-Królewskich Wojskach Obrony Krajowej, Cesarskim i Królewskim Pospolitym Ruszeniu, Cesarskiej i Królewskiej Marynarce Wojennej, Cesarskich i Królewskich Siłach Powietrznych językiem komendy jest język niemiecki,
2. W Królewsko-Węgierskich Wojskach Obrony Krajowej językiem komendy jest język węgierski,
3. W wojskach obrony krajowej, powołanych w trybie art. 2 ust. 2 pkt. d), językiem komendy jest język ustalony przez organ powołujący,
4. W każdej jednostce o wielkości pułku, należącej do Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych, obok języków wymienionych w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio język pułkowy, jeżeli stanowi on język macierzysty dla przynajmniej piątej części żołnierzy danego pułku.

Art. 7.
1. W ramach Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych tradycyjną, podstawową jednostką organizacyjną jest pułk.
2. Każdy pułk może posiadać swoją specjalną nazwę, honorowego dowódcę, święto, specjalne cechy munduru, siedzibę główną, marsz pułkowy i inne specjalne przywileje, nadawane przez Monarchę w trybie postanowienia na wniosek Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw wojskowych.
3. Pułk lub jego część może wchodzić w skład innej jednostki organizacyjnej.
4. Organizację pułków oraz innych jednostek organizacyjnych określi Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 8. Organizację Cesarskiej i Królewskiej Marynarki Wojennej oraz Cesarskich i Królewskich Sił Powietrznych określi Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 9. Stopnie wojskowe w Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych, a także w ich poszczególnych rodzajach i jednostkach, określi Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 10.
1. Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne prowadzą szkolenia dla żołnierzy i oficerów w następujących szkołach:
a) Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt (Theresianische Militärakademie),
b) Technicznej Akademii Wojskowej w Mödling (Technische Militärakademie),
c) Akademii Wojskowej Cesarzowej Ludwiki w Budapeszcie (Lodoviceum, Honvédakadémia).
2. Szkoły, o których mowa w ust. 1, podlegają Ministrowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwemu do spraw wojny.

Art. 11. Umundurowanie rodzajów Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych, a także wyszczególnionych jednostek, określi Minister Jego Cesarskiej i >Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 12.
1. Szczególnymi względami cieszą się Gwardie Przyboczne Monarchy, w skład których wchodzą:
a) Cesarsko-Królewska Pierwsza “Arcieren” Lejbgwardia (k. k. Erste Arcieren Leibgarde),
b) Królewsko-Węgierska Lejbgwardia (k. u. Leibgarde),
c) Cesarsko-Królewska Lejbgwardia Drabantów (k. k. Trabantenleibgarde),
d) Królewsko-Węgierska Lejbgwardia Drabantów (k. u. Trabantenleibgarde),
e) Cesarski i Królewski Szwardon Lejbgwardii (K. u. K. Leibgarde Reitereskadron),
f) Cesarska i Królewska Kompania Piechoty Lejbgwardii (K. u. K. Leibgarde Infanterie-kompanie).
2. Dowódca Gwardii Przybocznych Monarchy posiada honorowy tytuł Pułkownika Wszystkich Gwardii, a także zajmuje stanowisko Wielkiego Ochmistrza Dworu.

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(Franz Joseph von Habsburg) #2

Ten temat został automatycznie zamknięty po 60 minutach. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.