Ustawa z dnia 21 listopada 1917 r. o Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych


(Franciszek Józef II) #1

FRANZ JOSEPH II.

Ustawa z dnia 21 listopada 1917 r. o Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych

Art. 1. Ustawa określa organizację Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych, a także zadania i kompetencje właściwych organów w zakresie obronności państwa i spraw wojskowych.

Art. 2. 1. Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne (Kaiserliche und Königliche Wehrmacht składają się z: a) Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych (Kaiserliche und Königliche Landstreitkräfte), b) Cesarskiej i Królewskiej Marynarki Wojennej (Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine), c) Cesarskich i Królewskich Sił Powietrznych (Kaiserliche und Königliche Luftfahrtruppen) 2. W skład Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych wchodzą: a) Cesarskie i Królewskie Wojska Liniowe (Kaiserliche und Königliche Heer), b) Cesarsko-Królewskie Wojska Obrony Krajowej (Kaiserlische-Königliche Landwehr), c) Królewsko-Węgierskie Wojska Obrony Krajowej (Magyar Királyi Honvédség), d) inne niż wymienione w pkt. b) i c) wojska obrony krajowej, powołane w trybie, o którym mowa w art. 56 i 57 Ugody, e) Cesarskie i Królewskie Pospolite Ruszenie (Kaiserliche und Königliche Landsturm).

Art. 3. 1. Wojska obrony krajowej, o których mowa w art. 2 ust. 2. pkt. b)-d) ustawy, nie mogą zostać użyte na obszarze znajdującym się poza właściwością >terytorialną organu, który je powołał. 2. Użycie wojsk obrony krajowej poza obszarem, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody władz właściwego kraju koronnego. 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w czasie wojny.

Art. 4. 1. Monarcha powołuje i odwołuje Sztab Generalny, który składa się z Szefa Sztabu Generalnego i oficerów Sztabu Generalnego. Zadaniem Sztabu Generalnego jest przygotowywanie planów wojennych, gromadzenie danych o przeciwniki i planowanie operacji bojowych. 2. Monarcha powołuje i odwołuje Szefa Sztabu Generalnego, który stoi na czele Sztabu Generalnego. 3. Monarcha, na wniosek Szefa Sztabu Generalnego, po zasięgnięciu opinii Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw wojskowych, powołuje i odwołuje oficerów Sztabu Generalnego.

Art. 5. 1. Naczelnym Dowódcą Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych jest Monarcha. 2. Funkcję naczelnego dowódcy Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych wykonuje w imieniu Monarchy i na jego polecenie Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych bądź wyznaczony przez Monarchę oficer Sztabu Generalnego. 3. Naczelny Dowódca Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych bądź organ, o którym mowa w ust. 2, wraz z Szefem Sztabu Generalnego, tworzą Naczelną Komendę Armii (Armeeoberkommando). 4. Wszystkie jednostki Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych podlegają Naczelnej Komendzie Armii. 5. W czasie wojny Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych, o ile wchodzi w skład Naczelnej Komendy Armii i nie jest jednocześnie Szefem Sztabu Generalnego, jest ograniczony w swych kompetencjach do zapewnienia niezbędnych do prowadzenia wojny środków.

Art. 6. 1. W Cesarskich i Królewskich Wojskach Liniowych, Cesarsko-Królewskich Wojskach Obrony Krajowej, Cesarskim i Królewskim Pospolitym Ruszeniu, Cesarskiej i Królewskiej Marynarce Wojennej, Cesarskich i Królewskich Siłach Powietrznych językiem komendy jest język niemiecki, 2. W Królewsko-Węgierskich Wojskach Obrony Krajowej językiem komendy jest język węgierski, 3. W wojskach obrony krajowej, powołanych w trybie art. 2 ust. 2 pkt. d), językiem komendy jest język ustalony przez organ powołujący, 4. W każdej jednostce o wielkości pułku, należącej do Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych, obok języków wymienionych w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio język pułkowy, jeżeli stanowi on język macierzysty dla przynajmniej piątej części żołnierzy danego pułku.

Art. 7. 1. W ramach Cesarskich i Królewskich Wojsk Lądowych tradycyjną, podstawową jednostką organizacyjną jest pułk. 2. Każdy pułk może posiadać swoją specjalną nazwę, honorowego dowódcę, święto, specjalne cechy munduru, siedzibę główną, marsz pułkowy i inne specjalne przywileje, nadawane przez Monarchę w trybie postanowienia na wniosek Ministra Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwego do spraw wojskowych. 3. Pułk lub jego część może wchodzić w skład innej jednostki organizacyjnej. 4. Organizację pułków oraz innych jednostek organizacyjnych określi Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 8. Organizację Cesarskiej i Królewskiej Marynarki Wojennej oraz Cesarskich i Królewskich Sił Powietrznych określi Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 9. Stopnie wojskowe w Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych, a także w ich poszczególnych rodzajach i jednostkach, określi Minister Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 10. 1. Cesarskie i Królewskie Siły Zbrojne prowadzą szkolenia dla żołnierzy i oficerów w następujących szkołach: a) Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt (Theresianische Militärakademie), b) Technicznej Akademii Wojskowej w Mödling (Technische Militärakademie), c) Akademii Wojskowej Cesarzowej Ludwiki w Budapeszcie (Lodoviceum, Honvédakadémia). 2. Szkoły, o których mowa w ust. 1, podlegają Ministrowi Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości właściwemu do spraw wojny.

Art. 11. Umundurowanie rodzajów Cesarskich i Królewskich Sił Zbrojnych, a także wyszczególnionych jednostek, określi Minister Jego Cesarskiej i >Królewskiej Mości właściwy do spraw wojskowych w rozporządzeniu.

Art. 12. 1. Szczególnymi względami cieszą się Gwardie Przyboczne Monarchy, w skład których wchodzą: a) Cesarsko-Królewska Pierwsza “Arcieren” Lejbgwardia (k. k. Erste Arcieren Leibgarde), b) Królewsko-Węgierska Lejbgwardia (k. u. Leibgarde), c) Cesarsko-Królewska Lejbgwardia Drabantów (k. k. Trabantenleibgarde), d) Królewsko-Węgierska Lejbgwardia Drabantów (k. u. Trabantenleibgarde), e) Cesarski i Królewski Szwardon Lejbgwardii (K. u. K. Leibgarde Reitereskadron), f) Cesarska i Królewska Kompania Piechoty Lejbgwardii (K. u. K. Leibgarde Infanterie-kompanie). 2. Dowódca Gwardii Przybocznych Monarchy posiada honorowy tytuł Pułkownika Wszystkich Gwardii, a także zajmuje stanowisko Wielkiego Ochmistrza Dworu.

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


(Franciszek Józef II) #2

Ten temat został automatycznie zamknięty po 60 minutach. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.