Ustawa z dnia 21 listopada 1917 r. o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a Monarchią Austro-Węgierską


(Franciszek Józef II) #1

FRANZ JOSEPH II.

Ustawa z dnia 21 listopada 1917 r. o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a Monarchią Austro-Węgierską

Art. 1. Wyraża się zgodę na ratyfikację załączonego Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a Monarchią Austro-Węgierską wraz Protokołem Dodatkowym.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a Monarchią Austro-Węgierską

Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a Monarchią Austro-Węgierską w dniu 08.10.2017 w Warszawie

Wysokie Układające się Strony: Jego Królewska Mość Marek Paweł, król Polski i wielki książę litewski w imieniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz Xawery Kłopocki, Regent Monarchii Austro-Węgierskiej w imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa II i Monarchii Austro-Węgierskiej,

zmierzając do nawiązania stosunków dyplomatycznych między Stronami, uzgodniły co następuje:

Art. 1 Rzeczpospolita Obojga Narodów oraz Monarchia Austro-Węgierska uznają wzajemnie swoje istnienie, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach i postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2

  1. Interesy stron na terenach znajdujących się pod zwierzchnią władzą Strony drugiej reprezentuje Ambasador, powoływany zgodnie z prawem wewnętrznym Strony i uznawany za persona grata przez Głowę Państwa Strony drugiej.
  2. Ambasadorów chroni immunitet, określony Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961.
  3. Strona wysyłająca musi postępować zgodnie z przepisami Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z >dnia 18 kwietnia 1961.

Art. 3 Państwa Strony niniejszego traktatu tworzą działy Ambasad na swoich forach i zapewniają ich nietykalność i bezpieczeństwo.

Art. 4 Pracownicy Ambasady zwolnieni są z wszelkich opłat celnych i pocztowych oraz z podatków.

Art. 5 Przedstawiciel dyplomatyczny nie będzie podejmował żadnej działalności handlowej i zawodowej na terenie państwa przyjmującego.

Art. 6 Funkcja przedstawiciela kończy się, między innymi, gdy:

  • państwo wysyłające notyfikuje drugiej Stronie o odwołaniu przedstawiciela dyplomatycznego ze stanowiska,
  • państwo przyjmujące notyfikuje państwu wysyłającemu odmowę udzielenia agrementu.

Art. 7 Układające się Strony będą dążyło do zacieśniania stosunków między narodami Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a narodami Monarchii Austro-Węgierskiej i sprzyjały wszelkim inicjatywom pomagającym ten cel osiągnąć.

Art. 8 Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszego traktatu poprzez notyfikację tego faktu drugiej Stronie. Traktat traci moc po upływie tygodnia od notyfikacji tego faktu Stronie drugiej.

Art. 9 Nawet po zerwaniu stosunków dyplomatycznych państwo Strona jest zobowiązana szanować budynki i własność Ambasady.

Art. 10 Niniejszy traktat wchodzi w życie trzy dni po zakończeniu procedury ratyfikacyjnej.

W Warszawie dnia 8 Oktobra 1917(2017)

W imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Cesarza Austrii, Apostolskiego Króla Węgier, etc., etc. Franciszka Józefa II Habsburga — /~/ X. edler Kłopocki, Regent Monarchii

(-) Marek Paweł I, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.

PROTOKÓŁ DODATKOWY
Dano uroczyście w Warszawie dnia 08.10.2017

Władcy i Narody Wysokich Układających się Stron wyrzekają się wzajemnych pretensji do jakichkolwiek ziem należących do Państw-Stron w szczególności zaś do ziem Galicji i Lodomerii.

W Warszawie dnia 8 Oktobra 1917(2017)

W imieniu Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Cesarza Austrii, Apostolskiego Króla Węgier, etc., etc. Franciszka Józefa II Habsburga — /~/ X. edler Kłopocki, Regent Monarchii

(-) Marek Paweł I, z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Książę Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernihowski, etc. etc. etc.


(Franciszek Józef II) #2

Ten temat został automatycznie zamknięty po 60 minutach. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.